FROV JU RGB NEGATIVE
Infrastrukra a služby nabízené v rámci otevřeného přístupu:
 
 
LŘICH Souprava respirometrů a plavacích tunelů pro hodnocení parametrů plavání a fitness ryb: plně vybavený experimentální recirkulační systém s 16 kruhovými nádržemi a systémem pro sledování potravního chování ryb.
LV Akvaponická hala, Chromatografická laboratoř (GC-MS, HPLC, HPTLC, Malditof) a Modul zpracování a kvalita ryb
LAH Odběr vzorků vody a hydrobiontů (ryby, zoobentos, zooplankton, fytoplankton) ve sladkých vodách (rybníky vč. přítoků, odtoků, tekoucí vody různého typu, mělká jezera) v ČR, měření základních fyzikálně- chemických parametrů vody, telemetrické sledování fyzikálně-chem. vlastností vody s dálkovým přenosem dat, zázemí pro analýzy vzorků fytoplanktonu, zooplanktonu. Zaměření: ekologické a etologické sledování hydrobiontů, sledování potravního chování hydrobiontů (zejména ryb či makrozoobentosu), experimenty na zooplanktonu a fytoplanktonu, lov pokusných zvířat a hydrobiontů v terénu, provádění pokusů a sledování na raných stádiích ryb, ověření účinnosti různých postupů nebo preparátů při umělé reprodukci ryb
LECHB Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive) Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive HF) Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu (Quantiva)
ERPP 6 nádrží v odchovné hale, 12 kruhových nádrží – venkovní žlabovna
LMBKG pracoviště průtokové cytometrie, pracoviště molekulární genetiky
LVTI Kompletní vybavení pro analýzu genové exprese (Real-Time PCR cycler + Bioanalyzer + Nanodrop, Spektrofotometr s fluorescenčním a luminiscenčním modulem Infinite M200PRO (TECAN) + dvou paprskový spektrometr SPECORD, Kompletní zařízení pro přípravu histologických preparátů (odvodňovacím automatem Histomaster (Model 2052/1,5), modulární zalévací parafínovou linkou (Leica EG1150), poloautomatickým rotačním mikrotomem, automatickou barvící linkou (TISSUE-TEK® DRS™ 2000, SEKURA) a mikroskopem MOTIC
LIA Experimentální hala s RAS -9 nádrží á 1500 litrů, Odchovná místnost s RAS – 9 nádrží á 380 litrů
LFR Microscopic laboratory for studding sperm quality and motility (including flagellar motion) before and after cryopreservation. Involves several microscopes connected to digital and analog video cameras, covers different contrast methods (BF; DF; PH), frame rate (5 – 5000 FPS), magnification (up to x100) and resolution (up to 3200×1800) of video records.
LERR EthoVision® XT set-up – etologický software s vybavením (hardware, kamerový systém, arény) v etologické laboratoři, Simulátor průtočných podmínek pro ryby a raky, Akvarijní místnost, Sestava inkubátorů ve velké laboratoři, Systém na detekci srdeční aktivity raků a mlžů, Prostory pro odchov a experimentální udržování ryb nebo raků (venkovní a vnitřní žlabovna
LZB Zebrafish housing systém, Systém pro manipulaci a injikaci rybích embryí, Analyzátor relativního obsahu DNA, Kapilárová elektroforéza
GRC Podpora genetických laboratoří – bude zahrnuto v jejich podílech
LEKS časo-sberná mikroskopie vývoje savčích buněk v závislosti na kultivačních podmínkách (přítomnosti zkoumaného materiálu) jako základní testy provádí laboratoř tyto postupy: • zkouška na cytotoxicitu výluhu – vizuálně • zkouška na cytotoxicitu přímým kontaktem buňka– materiál -vizuálně • zkouška na cytotoxicitu dilatací buněk – vizuálně • zkouška klastogenity na savčích buňkách – vizuálně laboratoř provádí Zpracování dat z časo-sběrné mikroskopie pomocí softwarových nástrojů pro určení buněčné aktivity (lokomoce), kolonizace povrchu či buněkčného dělení, výstupy zpracování jsou statisticky zpracovány do formy testování hypotéz podle požadavků výzkumu Mikroskopie NanoTruth byla vyvinuta LECOS a umožňuje sledování živých neznačených buněk, například přímo z odebraných tkáňových vzorků. Jako kontrola a doplněk se využívá mikroskopie atomové síly. Bezpečnostní kamerové systémy, zejména analýza dat z nich, je jednou z nejživějších problematik současnosti. V současnosti máme k dispozici nejlepší dosažitelné technologie (zatím v prototypu od výrobce) kombinované s mikrosuperpočítači na nichž jsme aplikovali naše systémy kalibrace, geometrické kalibrace a projekce do roviny. Tím jsme docílili maximální fyzikálně možné vytěžitelnosti obrazových dat.
LZSO Monitorovací systémy pro etologické studie ryb - monitorovací systémy založené na 3D kamerách umožňují automatizovaný záznam a vyhodnocení chování ryb v různých podmínkách či exponovaných zkoumanou látkou.
 
Skenování a analýza vzorků pomocí hyperspektrální kamery, typicky jsou prováděny analýzy odrazivosti povrchu materiálů, které jsou posléze korelovány s obsahem látek či složením materiálu, typická úloha je analýza vzhledu ryb při použití různých diet, skenovací kamera umožňuje zpracování libovolných materiálů
 
 

03 0103 0203 0303 04

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech