* Výběrové řízení pro studenty FROV JU na mobility Erasmus+ na ak. rok 2021/22

Studenti mohou v příštím akademickém roce využít nabídku studijního pobytu či pracovní stáže, přičemž v případě studijního pobytu musí student v zahraničí získat kredity uznatelné v rámci jeho studia na FROV (minimálně 18 ECTS kreditů). Mobilita může být uskutečněna v období od 1. 9. 2021 nejpozději do 30. 9. 2022.

členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko, Velká Británie

Nový Erasmus+ nabízí 4 typy mobilit:

  • krátkodobé pobyty (pracovní stáže) - 5 - 30 dnů
  • dlouhodobé pobyty (pracovní stáže) - 2 - 12 měsíců
  • dlouhodobé pobyty (studijní pobyty) - 3 - 12 měsíců
  • dlouhodobé pobyty (kombinace pracovní stáže a studijního pobytu) - 3 - 12 měsíců

V případě vašeho zájmu o mobilitu v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 mi oznamte svůj záměr využít tento program nejpozději do 17.5.2021, a zároveň doložte:

1/ přihlášku studenta na zahraniční mobilitu (viz příloha)

2/motivační dopis, který upřesňuje důvody vedoucí ke studiu/pracovní stáži na zahraniční vysoké škole a očekávaný přínos od pobytu v zahraničí (v angličtině)

3/ pokud máte - mezinárodní certifikát z jazyka, ve kterém bude probíhat studium/pracovní stáž v rámci pobytu

Studijní pobyt: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty - minimální délka pobytu jsou 3 měsíce (max. 12 měsíců); stipendium 480-600Euro/měsíc (dle zvolené země – viz příloha)

Pracovní stáž: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2 - minimální délka pobytu jsou 2 měsíce (1 měsíc = 30 dní); stipendium 630-750Euro/měsíc (dle zvolené země – viz příloha)

Specifikace výběrového řízení na zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+ najdete v Opatření děkana č. 6/2019-  Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia vzahraničí a organizace zahraničních pobytů pracovníků FROV JU . http://www.frov.jcu.cz/files/uredni_deska/opatreni_dekana/2019/CZ/Opatreni_dekana_06-2019.pdf

Více informací o programu Erasmus+ je možné najít zde: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus a v e-mailu.

* Výběrové řízení pro pracovníky FROV JU na mobility Erasmus+ na ak. rok 2021/22

Zaměstnanci mohou v příštím akademickém roce využít nabídku  Výukového pobytu (Mobility for Teaching),Školení (Mobility for Training) či Kombinace výukového pobytu a školení (Combination of Teaching and Training) na partnerských univerzitách, vysokoškolských institucích, výzkumných centrech apod.

Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko, Velká Británie

V případě vašeho zájmu o mobilitu v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 mi oznamte svůj záměr využít tento program nejpozději do 17.5.2021, a zároveň doložte motivační dopis, ve kterém upřesníte:

1/ typ mobility,

2/ instituci či univerzitu, na které se mobilita uskuteční,

3/ termín, ve kterém se mobilita uskuteční,

4/ vaši úroveň angličtiny

5/ spolupráci s partnerskou univerzitou v souladu s rozvojovou a internacionalizační strategií FROV JU

Mobility:

A/  Výukový pobyt (Mobility for Teaching):

tento typ mobility je určen akademickým pracovníkům. Výuka probíhá na partnerské univerzitě, se kterou je uzavřena inter-institucionální smlouva pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+. Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 dní). Tento rozsah je nutné dodržet i v případě kratších pobytů.

B/ Školení (Mobility for Training):

v rámci této mobility je moné realizovat odborné, profesně-vzdělávací a jazykové kurzy, školení a stínování nebo praktické stáže dle předem domluveného individuálního programu se školitelem.

C/ Kombinace výukového pobytu se školením (Combination of Teaching and Training):

tato mobilita nabízí kombinaci obou výše uvedených mobilit. Je určena pro akademické pracovníky. Minimální počet odučených hodin je 4 za týden (5 dní).

Více informací naleznete zde: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en a zde: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-zamestnance

Specifikace výběrového řízení na zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+ najdete v Opatření děkana č. 6/2019-  Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia vzahraničí a organizace zahraničních pobytů pracovníků FROV JU . http://www.frov.jcu.cz/files/uredni_deska/opatreni_dekana/2019/CZ/Opatreni_dekana_06-2019.pdf

Informace o finančních podmínkách Erasmus+ pro zaměstnance naleznete zde.

* Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a
studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023. Více informací naleznete zde.

 

* Aktuální informace o možnostech stáží v rámci programu Erasmus+ pro studenty naleznete v tabulce níže:

varianty realizace erasmus cz

* Erasmus pro podnikatele

Dne 3.3.2021 proběhlo jednání mezi Útvarem pro zahraniční vztahy rektorátu JU a Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech (RERA) o možnostech spolupráce při propagaci evropského programu Erasmus pro mladé podnikatele. Jde o mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností.

Zájemci o podnikání či začínající podnikatelé mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků.

Do programu je zapojeno celkem 39 zemí, doba pracovního pobytu je od 1 do 6 měsíců. Pro začínající podnikatele je k dispozici též finanční podpora pobytu ve výši až 1100 EUR/měsíc. Program není propojený s programem Erasmus+, mohou jej tedy využít např. i ti studenti či absolventi, kteří již klasický Erasmus absolvovali. Více informací na webu www.rera.cz/eye.

* Pokyny pro příjezd do České republiky během pandemie Covid-19 - veškeré informace naleznete zde.

* Informace týkající se studentských výjezdů do Velké Británie od 1. 1. 2021

* Stipendium pro čerstvé absolventy magisterského a inženýrského studia, i  studenty doktorského studia

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete zde. Termín pro podávání přihlášek dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3.


* Jihočeská univerzita nově součástí ESN

Mezinárodnímu studentskému klubu (International student club, ISC), fungujícímu na Jihočeské univerzitě od roku 2007, se povedlo začlenit do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (ESN). Stalo se tak 7. září 2019, kdy bylo jeho přijetí odsouhlaseno absolutní většinou zástupců sekcí ostatních českých univerzit. S novým jménem a vzhledem se tedy ESN USB Budweis stal 530. sekcí organizace a 19. sekcí v České republice.

ESN je studentská nezisková mezinárodní organizace, jejímž cílem je dobrovolná pomoc zahraničním studentům s praktickými problémy při jejich pobytu a studiu. Mimo jiné její snahou je zlepšení vzájemného mezikulturního porozumění, umožnění poznání české země, její kultury a historie, a to zejména prostřednictvím různorodých kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, pořádáním výletů a jiných projektů. Každoročně přijíždí na Jihočeskou univerzitu okolo 200 zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+, kterým se členové spolku ve svém volném čase věnují. V současné době je ve spolku patnáct členů, kteří se starají o organizaci aktivit a chod spolku a dalších 55 studentů, kteří pomáhají zahraničním studentům s praktickými problémy při příjezdu a pobytu na JU.

Se začleněním do ESN přichází kromě čistě praktické změny názvu (pozn.: ESN USB Budweis – Erasmus Student Network University of South Bohemia České Budějovice) přichází i několik výhod, jako např. partnerství, finanční podpora projektů, možnost účasti na vzdělávacích a zážitkových akcích, sdílení know-how napříč univerzitami a další. Spolek i nadále pokračuje v organizaci kulturních večerů, vlajkového průvodu, sportovních aktivit, večerů deskových her, exkurzí, výletů po okolí i do zahraničí, a nově přibydou aktivity podporující větší zapojení Erasmus studentů do společnosti (jako např. projekt Erasmus in Schools).

Ovšem nejen zahraniční studenti mohou z činnosti spolku profitovat. Činností spolku vzniká otevřené mezinárodní prostředí, v němž je možné si procvičit nebo vylepšit své jazykové dovednosti, poznat zahraniční kulturu a spoustu zajímavých lidí.

Mezinárodnímu studentskému klubu (International student club, ISC), fungujícímu na Jihočeské univerzitě od roku 2007, se povedlo začlenit do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (ESN). Stalo se tak 7. září 2019, kdy bylo jeho přijetí odsouhlaseno absolutní většinou zástupců sekcí ostatních českých univerzit. S novým jménem a vzhledem se tedy ESN USB Budweis stal 530. sekcí organizace a 19. sekcí v České republice.

ESN je studentská nezisková mezinárodní organizace, jejímž cílem je dobrovolná pomoc zahraničním studentům s praktickými problémy při jejich pobytu a studiu. Mimo jiné její snahou je zlepšení vzájemného mezikulturního porozumění, umožnění poznání české země, její kultury a historie, a to zejména prostřednictvím různorodých kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, pořádáním výletů a jiných projektů. Každoročně přijíždí na Jihočeskou univerzitu okolo 200 zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+, kterým se členové spolku ve svém volném čase věnují. V současné době je ve spolku patnáct členů, kteří se starají o organizaci aktivit a chod spolku a dalších 55 studentů, kteří pomáhají zahraničním studentům s praktickými problémy při příjezdu a pobytu na JU.

Se začleněním do ESN přichází kromě čistě praktické změny názvu (pozn.: ESN USB Budweis – Erasmus Student Network University of South Bohemia České Budějovice) přichází i několik výhod, jako např. partnerství, finanční podpora projektů, možnost účasti na vzdělávacích a zážitkových akcích, sdílení know-how napříč univerzitami a další. Spolek i nadále pokračuje v organizaci kulturních večerů, vlajkového průvodu, sportovních aktivit, večerů deskových her, exkurzí, výletů po okolí i do zahraničí, a nově přibydou aktivity podporující větší zapojení Erasmus studentů do společnosti (jako např. projekt Erasmus in Schools).

Ovšem nejen zahraniční studenti mohou z činnosti spolku profitovat. Činností spolku vzniká otevřené mezinárodní prostředí, v němž je možné si procvičit nebo vylepšit své jazykové dovednosti, poznat zahraniční kulturu a spoustu zajímavých lidí.

 
* Stipendia DAAD
 - pro Českou republiku do Německa pro studenty Bc., NMgr., Ph.D. a postdoktorandy a vysokoškolské učitele. Více info zde.
* Neziskové organizace Mladiinfo ČR
- je skupina mladých lidí, kteří se snaží shromažďovat na webu http://www.mladiinfo.cz/ příležitosti k dalšímu kariérnímu růstu studentů (stáže, informace o stipendiích, studiu v zahraničí atd.)