Komise děkana pro udělování mimořádných stipendií pro nadané studenty FROV JU doporučila dne 5. 11. 2021 čtyři studenty, konkrétně Lucii Žaloudkovou, Jakuba Kocoura, Bc. Václava Kučeru a Bc. Pavla Švejdu, kterým může být dle Opatření děkana č. 2/2019 přiznáno mimořádné stipendium.

Rozhodnutí děkana fakulty o přidělení stipendií byla přítomným studentům předána osobně děkanem fakulty prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D. a proděkanem pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martinem Kocourem, Ph.D. 

Studentům k jejich úspěchu gratulujeme a doufáme, že se do života fakulty zapojí obdobným způsobem i v letošním akademickém roce!