"Nové" polutanty v životním prostředí a jejich vliv na sladkovodní ekosystémy  

VP2

    
Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Tomáš Randák, PhD.
 
Řešitelský tým VP 2 je složen z vybraných pracovníků čtyř vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře environmentální chemie a biochemie, Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie, Laboratoře experimentálních komplexních systémů a Laboratoře zpracování signálu a obrazu.
Avramovič Mladen
Bachhar Anushree
Baloch Ali Asghar
Beranová Šárka
Bořík Adam
Červený Daniel
Fedorova Ganna
Ghaznavi Ali Asghar
Golovko Oksana
Grabic Roman
Grabicová Kateřina

Štysová Rychtáriková Renata
Švecová Helena
Tláskalová Pavlína
Třešňáková Nikola
Turek Jan
Valentová Olga
Velíšek Josef
Vojs Staňová Andrea
Zálohová Klára
Žlábek Vladimír

Úvod

Přítomnost cizorodých látek ve vodním prostředí je významným faktorem ovlivňujícím zdravotní stav vodních organismů včetně jejich přirozené reprodukce a chování. Spektrum chemických látek, které člověk vyrábí a používá, se neustále rozšiřuje. Významnými zdroji kontaminace životního prostředí jsou nejen průmyslová činnost a zemědělská výroba, ale i komunální odpadní vody. Přestože tyto vody jsou dnes již v rozvinutých zemích z velké části čištěny v čistírnách odpadních vod (ČOV), je evidentní, že stávající čistírenské technologie nedokáží eliminovat široké spektrum cizorodých sloučenin. Tyto sloučeniny, mezi které řadíme především humánní a veterinární léčiva (hormonální přípravky, léky na snižování vysokého krevního tlaku, antibiotika, antidepresiva, analgetika, antirevmatika, antiepileptika, statiny atp.), složky kosmetických přípravků, parfémy, saponáty, atp. a jejich degradační produkty či metabolity (souhrnně PPCP – Pharmaceuticals and Personal Care Products), se prostřednictvím „vyčištěných“ odpadních vod vypouštěných z ČOV dostávají do vodního prostředí, kde mohou ovlivňovat přítomné organismy. Osud těchto sloučenin v technologiích ČOV není ještě dostatečně prozkoumán. Problematika PPCP ve vodním prostředí je v současnosti jedním z hlavních témat světového environmentálního výzkumu. Čím dál více studií upozorňuje na negativní ovlivňování volně žijících organismů cizorodými látkami pocházejícími z komunálních odpadních vod. Přítomnost PPCP a pesticidů byla prokázána i v pitné vodě. O dopadech tohoto typu kontaminace na celé ekosystémy či trofické řetězce v současnosti prakticky neexistují žádné informace.

Vize

Vizí výzkumného programu je pomocí multioborového přístupu, na základě rostoucího know-how řešitelského týmu, jeho instrumentálního a experimentálního zázemí a intenzivní spolupráce s výzkumnou i aplikační sférou včetně státní správy významně přispět ke zlepšení kvality vody a vodního prostředí v ČR.

Cíle VP

Cílem VP 2 je excelentní komplexní výzkum osudu „nových“ cizorodých sloučenin ve vodních a půdních ekosystémech a kritické hodnocení jejich vlivu na exponované organismy a jejich společenstva. V průběhu řešení VP 2 jsou získávány unikátní poznatky z významných oblastí identifikace, výskytu, osudu a komplexních účinků cizorodých sloučenin typu PPCP, pesticidů a jejich transformačních produktů v podmínkách reálných ekosystémů. Tyto dosud chybějící informace mají klíčový význam pro ekonomicky smysluplné strategické plánování v oblastech čištění odpadních vod, úpravy pitné vody a managementu hospodaření v krajině. Zároveň jsou uživatelské praxi dávány k dispozici moderní metodiky pro použití pasivních vzorkovačů v oblasti národních programů monitoringu kontaminace vodního prostředí a efektivní analytické metody pro sledování širokého spektra mikropolutantů v různých složkách životního prostředí a v pasivních vzorkovačích.

Výsledky

Řešitelský tým se aktivně a pravidelně podílí na realizaci národního programu monitoringu kvality povrchových vod, který je koordinován Českým hydrometeorologickým ústavem, a intenzivně spolupracuje s podniky Povodí, společnostmi provozujícími čistírny odpadních vod a s úpravnami pitné vody v oblasti sledování mikropolutantů. Společně s norským (COWI) a švédským (ExposMeter AB) partnerem jsme opakovaně uspěli v mezinárodních tendrech zaměřených na identifikaci nových polutantů ve složkách životního prostředí.