Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami  

VP3

    
Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Jan Mráz, PhD.

Řešitelský tým VP 3 je složen z vybraných pracovníků sedmi vědeckých laboratoří FROV JU, konkrétně Laboratoře výživy, Laboratoře řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb, Laboratoře aplikované hydrobiologie, Laboratoře metabolismu lipidů, Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie, Laboratoře zpracování signálu a obrazu a Laboratoře intenzivní akvakultry, dále pracovníky Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JU, pracovníky Oddělení hydrochemie a ekologického modelování a Oddělení mikrobální ekologie vody Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Dobrovolný Petr
Dvořák Petr
Folorunso Ewumi Azzez
Franta Pavel
Gápová Pavlína
Gebauer Radek
Gebauer Tatyana
Hajíček Jiří
Havrdová Kristýna
Hematyar Nima
Chupani Latifeh
Imentai Aiman
Ivanova Anna Pavlovna
Jia Hui
Kajgrová Lenka

Kasl Jiří
Kašpar Jan
Korytář Tomáš
Kouřil Jan
Křišťan Jiří
Kupka Filip
Lepič Pavel
Lepičová Andrea
Linhartová Zuzana
Machová Zdeňka
Malinovskyi Oleksandr
Martínková Petra
Matoušek Jan
Mohagheghi Samarin Azadeh
Mohagheghi Samarin Azin

Mráz Jan
Nguyen Kim Anh
Nguyen Thi Tram
Pěnka Tomáš
Piačková Veronika
Podhorec Peter
Policar Tomáš
Procházka Karel
Prokešová Markéta
Příborský Josef
Rahimnejad Samad
Regenda Ján
Roy Koushik
Řezníček Petr
Shah Bahk Ramin

Stejskal Vlastimil
Strunecký Otakar
Stupková Adéla
Svoboda Pavel
Šablatura Pavel
Tomčala Aleš
Tran Quang Hung
Vobr Josef
Waghmare Swapnil Gorakh
Yanes Roca Carlos
Zare Mahyar
Zusková Eliška

Úvod do problematiky

Díky růstu lidské populace a informacím o pozitivním vlivu ryb na lidské zdraví se neustále zvyšuje světová spotřeba ryb. Poptávka po rybách je uspokojována zejména produkcí sladkovodní akvakultury. Akvakultura je za posledních 50 let celosvětově nejrychleji rostoucí odvětví živočišné výroby s ročním nárůstem produkce kolem 8 % a v současnosti pokrývá již více polovinu spotřeby ryb pro lidskou konzumaci. Předpokládá se, že do roku 2050 vzroste lidská populace na 9 miliard lidí. Tento prudký nárůst zvýší poptávku po potravinách a vodě a následně i po krmivech a hnojivech. Pro pokrytí současné spotřeby ryb tak bude nutné zvýšit produkci akvakultury minimálně o 60 %. V České republice má akvakultura téměř tisíciletou tradici a je díky historickému dědictví v podobě rybničního fondu zaměřena hlavně na chov ryb v rybnících. Díky stupňujícím se požadavkům na ochranu životního prostředí se předpokládá, že produkce ryb v rybnících dosahuje své horní hranice a růst produkce ryb bude realizován prostřednictvím intenzivní akvakultury. Dle Národního strategického plánu pro akvakulturu bude zvýšení produkce ryb dosaženo především vybudováním nových recirkulačních akvakulturních systémů. Budováním nových recirkulačních farem a tlakem na ekologickou produkci ryb vznikne zvýšená poptávka po know-how, technologiích a inovativních řešeních vedoucích k dlouhodobě udržitelné a diverzifikované akvakultuře. Navržený výzkumný program si klade za cíl podporovat chov sladkovodních ryb technickou a biotechnologickou inovací, která zajistí tomuto sektoru ekologickou, efektivní, vyrovnanou, pestrou, kontinuální a kvalitní produkci ryb a jejich výrobků.

Vize

Vizí výzkumného programu je akvakultura jako řešení budoucnosti pro maximální produkci kvalitních potravin pro rostoucí lidskou populaci s minimální spotřebou vody a energie, minimální produkcí odpadních látek, ‚food miles‘, a minimální konkurencí o zdroje se spotřebou lidí a hospodářských zvířat. Dále, aby se akvakultura z průmyslu, který je závislý na dodávce ryb z oceánů a znečišťuje vodní zdroje, stala průmyslem nezávislým na mořském rybolovu a spotřebovala více odpadních látek, než jich sama vytvoří.

Cíl VP

Cílem výzkumného programu je vývoj technologií umožňujících maximální využití živin, odpadů, včetně městských odpadů rostlinného a živočišného původu a energie pro produkci ryb a rostlin s minimem vypouštěných odpadních látek a skleníkových plynů do životního prostředí. Klíčovým výstupem VP je vzájemné propojení technologií k produkci ryb, rostlin a dalších organismů se zpracováním a využitím odpadu, které umožňuje maximálně využít živiny přímo na akvakulturní či akvaponické farmě s minimem vypouštěných odpadních látek do životního prostředí. Výsledky tak mají velký dopad pro celou společnost – především pro zajištění dostatku kvalitních potravin, minimalizaci produkce skleníkových plynů, využití odpadů, snížení vzdálenosti mezi produkcí a spotřebou potravin a tím snížení potřeby fosilních paliv, snížení spotřeby vody a produkce odpadů, snížení eutrofizace vod a snížení závislosti akvakultury na rybolovu.

Výsledky

Řešitelský tým díky svému aplikovanému výzkumu a široké národní a mezinárodní spolupráci pravidelně přispívá k technické a technologické inovaci a optimalizaci intenzivního chovu cenných druhů ryb jako je candát obecný (Sander lucioperca), okoun říční (Perca fluviatilis), mník jednovousý (Lota lota) a dalších druhů. V poslední době byl v rybářské praxi uplatněn speciální airliftový systém, který zefektivňuje proudění vody a usazování sedimentů v odchovných nádržích. Dále došlo k popisu umělé indukce produkce triploidních candátů a optimalizaci počáteční exogenní výživy u larev candáta pomocí vířníků druhu Brachionus plicatilis zvyšující přežívání odchovávaných ryb o 30 až 40 %. Řešitelský tým se zabýval výzkumem závažných virových nemocí kaprovitých ryb, které se v posledních letech podílí na zvýšené mortalitě kaprů v jarním a podzimním období. Tým vyvinul patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin (omega 3 kapr) a ověřil jeho pozitivní účinky v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Omega 3 kapr je již několik let dostupný na předvánočním trhu. Pro další rozvoj dlouhodobě udržitelné akvakultury plánujeme výstavbu centra pro výzkum akvaponie a dalších technologií efektivně využívajících vodu a živiny.