Personální obsazení a kontakty
 
 randak
prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
ředitel VÚRH, vedoucí laboratoře
+420 387 77 4756    +420 721 855 763
                       
 
 
   
             
zlabek
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4730    +420 777 698 427
 
 grabicova
Ing., Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D
akademický pracovník
+420 38777 4752
             
 grabic
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4756
 
 
   
             
kolarova jitka
MVDr. Jitka Kolářová
vědecký pracovník
+420 38777 4755
 
vojsstanova
doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4752
  Publikace
             
 turek
Ing. Jan Turek, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4755
 
martynkova
Ing. Jana Martynková
laborantka
+420 38777 4755
 
             
novakovapetra
Ing. Petra Nováková
doktorandka
+420 38777 4755
 
svecova
Ing. Helena Švecová, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4752
  Publikace
             
     
 
sandova
Ing. Marie Šandová
laborantka
+420 38777 4625
Životopis EN
         
 
 
MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
akademický pracovník
  avramovic
MSc. Mladen Avramovič
doktorand
Životopis EN
             
eugenia
MSc. Eugenia Sancho Santos
Životopis EN   nguyen
MSc. Tuyen Van Nguyen
doktorand
             
 borik
Ing. Adam Bořík, Ph.D.
odborný pracovník biologický
+420 38777 4752
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
  koubova
RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4734
Publikace
             
        kokorova
Mgr. Petra Kokořová
Laborantka
 
 
Činnost laboratoře
Sledování výskytu cizorodých látek ve vodních ekosystémech a výzkum jejich vlivu na exponované organismy patří k hlavním činnostem laboratoře. Pozornost je zaměřena také na hodnocení vlivu vybraných zdrojů znečištění na vodní prostředí včetně působení na vodní organismy, dále hodnocení kontaminace ryb vyskytujících se ve volných vodách i v chovech. Pracoviště kooperuje v národních programech biomonitoringu koordinovaných ČHMÚ. V rámci hodnocení kontaminace vodního prostředí laboratoř dále spolupracuje s MZe, MŽP, institucemi a organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí, policií, firmami zabývajícími se hodnocením ekologických rizik atd. V posledních letech se laboratoř specializuje na monitoring kontaminace vodního prostředí pomocí metod pasivního vzorkování. Realizuje laboratorní toxikologické studie zaměřené převážně na hodnocení vlivu vybraných chemických sloučenin (v současnosti především farmak a pesticidů) na modelové organismy. Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí na ryby zjišťuje především pomocí stanovení vybraných biochemických parametrů (tzv. biochemických markerů kontaminace) v tkáních. Laboratoř je vybavena nejmodernější instrumentací pro stopové analýzy. Jsou k dispozici systémy LC/LC-HRMS, LC/LC-MS/MS a GC-MS/MS umožňující vysoce citlivé analýzy environmentálních vzorků. Část chemických a biochemických analýz pracoviště provádí ve spolupráci se specializovanými laboratořemi nacházejícími se v jiných institutech u nás i v zahraničí (Umea University, Švédsko, SLU Uppsala, Švédsko, SVÚ Praha) a rozsah analýz zahrnuje nejen polutanty limitované státní legislativou, ale i dosud prakticky nesledované cizorodé sloučeniny představující dle nejnovějších vědeckých informací potenciální riziko pro exponované organismy. V současné době se soustředíme především na vývoj metod detekce a následné sledování koncentrací širokého spektra farmak, drog, UV filtrů, pesticidů a nových potenciálních průmyslových polutantů v environmentálních vzorcích. Realizujeme poloprovozní experimenty zaměřené na kalibraci pasivních vzorkovačů POCIS, na hodnocení účinnosti stávajících a nově vyvíjených čistírenských technologií při eliminaci širokého spektra většinou dosud nesledovaných biologicky účinných sloučenin a vyvíjíme biomonitorovací systémy využívající ryby jako bioindikátory pro kontinuální monitoring kvality vody. Laboratoř v rámci těchto aktivit spolupracuje se společnostmi zabývajícími se úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod.

Management obhospodařování pstruhových vod
Pracovníci laboratoře se dále zabývají otázkami managementu obhospodařování pstruhových vod.  Ve spolupráci s rybářskými svazy se podílejí  na vývoji šetrných metod umělého chovu různých věkových kategorií pstruha obecného a lipana podhorního včetně generačních ryb. Cílem je zvýšení počtu generačních ryb a následně zvýšení množství kvalitních násad využitelných k posílení volně žijících populací pstruha obecného a lipana podhorního. Laboratoř realizovány terénní experimenty zaměřené na hodnocení adaptability různých kategorií násadových ryb v podmínkách volných vod. Hodnocením adaptability odchovaných násad v podmínkách volných vod a porovnáváním ekologických nároků vysazovaných a původních volně žijících jedinců získává velmi důležité informace využitelné v rámci managementu obhospodařování našich pstruhových vod.  Experimentální činnost z velké části realizuje v podmínkách Pstruhařství Kaplice, s.r.o. a v účelovém revíru FROV JU Vodňany. Na základě zjištěných poznatků navrhuje a  rybářské praxi doporučuje efektivnější způsoby managementu obhospodařování pstruhových revírů podporující stabilizaci a rozvoj populací pstruha obecného a lipana podhorního ve volných vodách.

Pracovníci laboratoře se dále podílejí na výuce studentů FROV JU studujících v bakalářském, magisterském i doktorském programu.
 
biochemicka laborator
foto1
LECHB 2
foto 2
foto 3
LECHB 4
 foto 4
foto 5
LECHB 6
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
LECHB 10
foto 10
foto 11
 
 

 

1    Analytická laboratoř
2    Analýza rybí populace
3    Biomonitorovací systém pro kontinuální sledování kvality surové pitné vody
4    Experimentální rybník Čežarka
5    Lov ryb hlubinným elektrickým agregátem na horní Vltavě
6    Pasivní vzorkování na řece Yangtze v Číně
7    Pasivní vzorkování na vodárenské nádrži Římov
8    Příprava vzorků
9    Terénní automobil s elektrolovnou lodí
10  Živný potok pod Prachaticemi - experimentální lokalita
11  Značení lipana podhorního pomocí VIA značek

Komerční činnost
Laboratoř realizuje zakázky v následujících oblastech:
•    hodnocení kontaminace vybraných lokalit (toky, nádrže) a hodnocení vlivu kontaminace na ryby
•    stanovení širokého spektra biochemických ukazatelů v tkáních ryb
•    pasivní vzorkování
•    chemické analýzy environmentálních vzorků (Osvědčením o akreditaci č. 752/2013)
•    toxikologické studie zaměřené na zjišťování vlivu vybraných cizorodých látek na ryby realizované v laboratorních podmínkách
•    biomonitoring pro výzkumné účely i státní správu
•    odlovy ryb pomocí elektrických agregátů
•    hodnocení hygienické kvality rybího masa
•    management hospodaření na pstruhových vodách
•    poradenství v oblasti technologií chovu pstruha obecného a lipana podhorního
•    správa účelového rybářského revíru VÚRH JU Blanice vodňanská 4B – prodej povolenek
•    návrhy a servisní činnost v oblasti biomonitorovacích systémů využívajících ryby jako bioindikátor
•    konzultační a poradenská činnost v oblasti vodní toxikologie a rybářského hospodaření na volných vodách