Personální obsazení a kontakty

buric
doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4769
Publikace                     kubec
Ing. Jan Kubec, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4769
Publikace
             
 kouba
doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4745, +420 607 622 137
  Haubrock
Phillip Haubrock
vědecký pracovník
Phillip.Haubrock@Senckenberg.de
Publikace
             
kozak
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4600     +420 724 504 921
Publikace   lozek
Ing. Filip Ložek, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4720
Publikace
             
 blaha
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4611
  sara roje
MSc. Sara Roje
doktorand
sroje@frov.jcu.cz
Publikace
             
drozd RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
akademický pracovník
drozd@frov.jcu.cz
+420 38777 4676, +420 737 221 929
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
  mlet
Ing. Marek Let
doktorand
mlet@frov.jcu.cz
Publikace
             
duras
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
akademický pracovník
  malinovska
Mgr. Viktoriia Malinovská
doktorand
vmalinovska@frov.jcu.cz
Životopis EN
Publikace
             
 kuklina
MSc. Iryna Kuklina, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4720
  musilm
Ing. Martin Musil
doktorand
+420 38777 4720
Životopis EN
Publikace
             
 hashjin
MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4745
  kifayatullah
MSc. Kifayatullah
doktorand
+420 38777 4745
Publikace
             
 vesely
Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4745
  kor
MSc. Golara Kor
doktorand
gkor@frov.jcu.cz
Publikace
             
zadamek
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
akademický pracovník
zadamek@frov.jcu.cz
+420 543 422 523, +420 728 006 599,
+420 38777 4683
Životopis CS
Životopis EN
Publikace 
  szydlowska
MSc. Natalia Zuzanna Szydlowska
doktorand
nszydlowska@frov.jcu.cz
Životopis EN
Publikace
             
sindler2
Ing. Martin Šindler
externí doktorand
Životopis EN
Publikace
   mvlk

Martin Vlk
technik
 
             
kaur
MSc. Kaur Davinder
doktorand
   das
MSc. Das Koushik
doktorand
             
sotoalmena
MSc. Ismael Soto Almena
doktorand
Životopis EN        
 
   Motto: “Když něco hledáme a nenacházíme to, měli bychom hledat něco jiného, protože pak můžeme najít něco, co jsme nehledali, což ve skutečnosti může být to, co jsme skutečně hledali.”.
   upraveno podle A.A. Milne, Winnie-the-Pooh, 1928.
  

Zaměření laboratoře:
- výzkum biologie raků a jiných sladkovodních bezobratlých
- výzkum biologie ryb
- výzkum biologických invazí
- výzkum změn životního prostředí a jejich dopadu na sladkovodní organismy
- výzkum ekosystémů tekoucích a stojatých vod
- aplikovaná hydrobiologie
- výzkum fylogenetických vztahů raků a dalších korýšů
- laboratoř pracuje v rámci výzkumného programu RP4 Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů

Rak říční v čerstvě vyzvednuté vrši Diverzita bentických organismů v potocích Nepůvodní vysoce invazní druhy ryb (sumeček americký, slunečnice pestrá, hlaváč černoústý) z elektro odlovu na řece Labe při němž byl odchycen pravděpodobně akvaristy vypuštěný tlamovec Demasonův Jedinci invazního druhu raka signálního odchyceni z lokality s výskytem původního druhu raka říčního Lokalita s výskytem raka říčního a invazního sumečka amerického  Členové laboratoře Sladkovodních ekosystémů během vzorkování rybího společenstva na řece Labe  Siamská dvojčata raka mramorovaného (druhé a třetí stádium postembryonálního vývoje)  Mihule potoční, střevle potoční, pstruh obecný odchyceni během monitoringu organismů v Obecnickém potoce Z lokality osídlené nepůvodním partenogeneticky se rozmnožujícím druhem raka mramorovaného      
     • Hlavním cílem laboratoře je komplexní výzkum sladkovodních ekosystémů s využitím multidisciplinárních přístupů
     • Ke studiu vlivu hlavních biotických a abiotických faktorů na vodní organismy používáme vedle ryb a raků i další vodní organismy.
     • Testovanými faktory jsou klimatické změny, antropogenní změny (různé typy narušení habitatu) a biologické invaze.
     • Biologické invaze jsou jedním z nejvíce studovaných problémů, které jsou celosvětově relevantní (podstatné?) a aktuální.
     • Mezi další používané metody a přístupy patří:
          o Etologický výzkum mezi a vnitrodruhových interakcí,
          o chemická komunikace a sociální chování,
          o analýza vztahů predátor-kořist,
          o analýza stabilních izotopů,
          o proteomická analýza,
          o molekulárně genetické analýzy,
          o fyziologický výzkum zabývající se reprodukcí a regenerací,
          o monitoring srdeční frekvence raků a
          o využití výše zmíněných přístupů v ekotoxikologických studiích.

 

 
. Jedinci v Evropě nepůvodního blešivec ježatého predující na snůšce raka signálního během experimentu interakce nepůvodních druhů  Laboratorní odchov raka červeného (páření samce a samice)   Samcem nalepené spermatofory na spodní straně samice raka říčního (vlevo) připravené ke kladení vajíček, snůška vajíček přichycených na pleopodech samice (uprostřed) a ráčata stále se držící na pleopodech matky (vpravo)   Výrazné kanibalistické chování raků v tomto případě umocněné soubojem mezi dvěma jedinci o ostatky třetího Raci rodu Cherax z Papuy-Nové Guiney   Temnocephalid obklopen vlastními vajíčky, přisáty na spodní straně karapaxu, mezi kráčivými končetinami raka z Papuy-Nové Guiney Rak mramorovaný vykazující regeneraci kráčivých končetin a klepet po jejich amputaci 3D skeny račích nor   Záznam tepové frekvence jedinců raka během experimentu na systému k neinvazivní detekci račí srdeční aktivity
 
Klíčovými organismy naší laboratoře jsou raci, jak v základním tak aplikovaném výzkumu.  
 • Rovněž zahrnujeme roli ostatních bezobratlých a ryb a jejich vzájemné interakce v různých vodních ekosystémech.  
 • Laboratoř cílí na základní biologické vzorce a na přenos jejich výsledků na přirozené procesy v přírodních podmínkách a jejich následnou aplikaci.  
 • Laboratorní činnosti se také dotýkají problematiky udržitelné akvakultury (včetně intenzivního chovu ryb a akvakultury rybníků), reprodukce a chovu reofilních druhů ryb.  
 • V neposlední řadě se laboratoř aktivně podílí na zvyšování povědomí veřejnosti, pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, biologické monitorování a záchranné přenosy mlžů, raků a ryb.  
 •
Biomonitoring přírodních lokalit a záchranné transfery jsou vedle jejich základních cílů rovněž použity ke komunikaci s veřejností. Doufáme, že tyto činnosti mohou pomoci k (vyššímu) zapojení veřejnosti do úkolů ochrany přírody.

 

 
 Elektro odlov ryb během biomonitoringu společenstva vodních organismů potoka  Zaznamenávání kvantitativních znaků odlovených ryb studenty  Rak kamenáč z lokality lidskou činností silně organicky zatížené (medvídek)  Odlov ryb elektrickým agregátem během monitoringu rybího společenstva na řece Ploučnici  Odlov ryb elektrickým agregátem během monitoringu rybího společenstva na řece Labi  Vyzvednutí vrše na lokalitě s potenciálním výskytem nepůvodních druhů raků  Sběr vzorků během potápění  Osvěta veřejnosti  Záchranný transfer jedinců raka říčního a škeblí z vypuštěného rybníka  

Laboratoř je dobře vybavena zařízeními, laboratořemi, nádržemi a materiálem pro laboratorní i terénní studie. Zařízení mimo jiné zahrnuje:

Danio Vision system® umožňující sledování fyziologických, morfologických a behaviorálních reakcí menších vodních organismů, nebo jejich vývojových stádií včetně vajíček,
EthoVision XT® systémy pro téměř automatickou detekci a analýzu vzorců chování zvířat,
Základní laboratorní vybavení umožňující práci s chemikáliemi, analytickou nebo experimentální práci,
Monitorovací systém založený na neinvazivním sledování pohybové aktivity a srdeční frekvence raků,
Vybavení pro terénní studie k odběru vzorků širokého spektra živočichů (ryb, raků, zoobentosu, zooplanktonu) žijících ve sladkovodních ekosystémech, včetně např. potápěčského vybavení
Tři jednotky simulující vodní proudění k napodobení potočních podmínek,
Laboratorní inkubátory umožňující nastavení různých experimentálních teplot,
Akvarijní místnost k experimentálnímu odchovu raků a vybavení pro vnitřní a venkovní odchov a údržbu sladkovodních organismů (podnosy, nádrže, akvária, speciální krabice atd.),
Základní vybavení pro molekulární analýzy v rámci pre-, post-PCR a ELFO laboratoře.
   
Příprava experimentu na systému simulujícího vodní proudění během mezinárodní spolupráce Schematický nákres části systému ke stanovení spotřeby kyslíku vodních organismů (respirometrie)  Daniovision (Noldus) – systém k detekci pohybu menších vodních organismů  Softwarové vyhodnocení (Noldus Ethovision) trajektorie pohybu raků z videonahrávky pořízené během experimentu  X-bludiště sloužící ke zkoumání orientace vodních živočichů v prostoru a jejich rekce na podněty

Knihy, DVD, metodiky

Kniha “Biologie a chov raků” a její anglický překlad shrnuje znalosti o racích vyskytujících se zejména v Evropě, včetně: systematiky a distribuce, evoluce a historické biogeografie, genetiky, popisu druhů, morfologie a anatomie, životního cyklu a ekologie, nemocí a chovu raků.

Kniha “České názvy živočichů VIII: Desetinožci (Decapoda), Infrařád Rakotvární (Astacidea)” poskytuje českou nomenklaturu všech aktuálně známých druhů raků s jejich latinskými jmény, synonymy a obvyklými obchodními názvy.

Kniha Biologie, ochrana, a chov raků

Výsledky laboratorního výzkumu jsou také prezentovány na vzdělávacím DVD (česká I anglická verze) a v několika aplikovaných dílech ze série metodik FROV JCU.

 biologie ochrana a chov raku  metodika lovu raku  metodika chovu raka ricniho  zakladni morfologicke znaky k rozliseni raku v cr metodika znaceni raku
         
metodika136 metodika146      
         
Články
* Invazní sladkovodní druhy Saska a severních Čech – možné udržitelné strategie managementu v projektovém regionu  
* Nepůvodní druhy ryb ve střední Evropě    
* Dva pohledy na lov kapra (3) - Lov z hladiny a rizika spojená s používáním rostlinných návnad