Personální obsazení a kontakty
 
velisek
dr hab Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4625     +420 725 787 931
                                   
steinbach 
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
vědecký pracovník
steinbach@frov.jcu.cz
+420 38777 4622
             
 kroupova  
doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
zástupce vedoucího laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4621
 
 
 
sauer
 
Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
vědecký pracovník
psauer@frov.jcu.cz
+420 38777 4622
             
svobodova
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
vědecký pracovník
+420 38777 4625
 
chupani
MSc. Latifeh Chupani, Ph.D.
vědecký pracovník
lchupani@frov.jcu.cz
+420 38777 4715
  Publikace
             
valentova
Ing. Olga Valentová
akademický pracovník
+420 38777 4754
 
priborsky

Ing. Josef Příborský
externí doktorand
priborsky@frov.jcu.cz
+420 38777 4763
Životopis EN
             
zuskova
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4621
 
prokopova
Ilona Prokopová
laborantka
prokopova@frov.jcu.cz
+420 38777 4754
 
             
piackova
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4621; +420 734 269 018
 

 
Ing. Marie Šandová
laborantka
msandova@frov.jcu.cz
+420 38777 4625
Životopis EN
             
stara
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4622
Publikace
 
pech
Ing. Michal Pech
doktorand

 

             
zalohova
Ing. Klára Zálohová
odborný pracovník
+420 38777 4754
 
 
tresnakova 
Ing. Nikola Třešňáková
doktorand
  Publikace
             
abaloch
MSc. Ali Asghar Baloch
doktorand
Životopis CS
Publikace
   chabera j
Ing. Jan Chábera
externí doktorand
 
             
 huckova
Mgr. Pavlína Hucková
laborantka
+420 38777 4622
    abdelsalam 
Dr. Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM, Ph.D.
vědecký pracovník
  Publikace
             
astrouhova
Ing. Alžběta Strouhová
doktorand
         
 

Laboratoř soustřeďuje odborníky z oblasti veterinárního lékařství, vodní toxikologie, hydrochemie a biochemie, kteří se zabývají základním a aplikovaným výzkumem, vysokoškolskou výukou, konzultační a poradenskou činností v uvedených oblastech. 
VP 3 Inovace intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb a VP 5 Inovace sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy s možností eliminace v čistírenských procesech v rámci projektu CENAKVA

Součástí pracoviště je toxikologická a centrální hydrochemická laboratoř.

Na pracovišti toxikologie se provádí testy akutní toxicity na rybách, dafniích, zelených sladkovodních řasách a semenech hořčice bílé, na jejichž základě se hodnotí ekotoxikologické vlastnosti látek, chemických přípravků a odpadů. Pro vědecké účely se zde provádějí testy subchronické a chronické toxicity na rybách, racích a na jejich raných vývojových stadiích.
 

32akvarijka  
 
Toxikologická akvarijní místnost (vlevo), test na plotici obecné (vpravo)
 
Pracoviště hydrochemie zajišťuje analýzy základních parametrů kvality vody pro výzkumná pracoviště i chovatele ryb. Každoročně se úspěšně účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek organizovaných Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka (VÚV TGM) v Praze.  Pro terénní analýzy vody zabezpečuje výrobu a servis tzv. Combi souprav.  Kromě toho provádí stanovení rtuti v biologických materiálech a sedimentech.
 
Combi souprava
 
Základní a aplikovaný výzkum Laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie je zaměřen na tři hlavní oblasti:

Studium vlivu cizorodých látek na organizmy vodního prostředí
Jedná se především o studie zaměřené na hodnocení vlivu a mechanizmu účinku cizorodých látek (např. pesticidů, farmak, dusitanů, kyanidů) na fyziologii ryb a raků. Nově se laboratoř věnuje sledování výskytu endokrinních disruptorů, především syntetických progestinů ve vodním prostředí a posuzování jejich vlivu na ryby. Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí na vodní organizmy se zjišťuje především pomocí stanovení vybraných hematologických a biochemických parametrů, detoxikačních a antioxidačních enzymů, genové exprese a histopatologického vyšetření tkání ryb.
Pracoviště je pro tyto účely vybaveno moderními přístroji, jako jsou např. dvou-paprskový spektrofotometr SPECORD 210, destičkový spektrofotometr s fluorescenčním a luminiscenčním modulem Infinite M200PRO (TECAN), biochemický analyzátor krevní plasmy VETTEST, analyzátor krevních plynů Radiometr ABL90 Flex, biohazard flow-box, real-time PCR termocykler MX3005P Agilent, PCR termocykler s gradientem teplot Biometra, 2100 Bioanalyzer a spektrofotometr pro měření v malých objemech NanoDrop 2000. V roce 2013, bylo pracoviště dovybaveno kompletním zařízením pro přípravu histologických preparátů (odvodňovacím automatem Histomaster (Model 2052/1,5), modulární zalévací parafínovou linkou (Leica EG1150), poloautomatickým rotačním mikrotomem, automatickou barvící linkou (TISSUE-TEK® DRS™ 2000, SEKURA) a mikroskopem MOTIC s integrovanou kamerou.
 
 
Kapr obecný po otravě pesticidy na bázi triazinů
 
  
 
Odběr krve jesetera sibiřského (vlevo), odběr vzorků v terénu (vpravo)
 
Prevence a terapie chorob ryb
Jde především o ověření a vývoj strategií léčby nejběžnějších onemocnění, s nimiž se chovatelé ryb často potýkají. Pro chovatele je navrhován léčebný a odchovný postup minimalizující ztráty způsobené rozličnými patogeny. V současné době je především soustředěna pozornost na možnosti využití kyseliny peroctové v rybářské praxi včetně ověření spektra účinnosti a možností aplikace. Výsledky laboratorních a poloprovozních experimentů byly využity při vypracování metodiky „Možnosti využití kyseliny peroctové v rybářské praxiˮ.
Dalším významným tématem, kterým se pracovníci laboratoře zabývají, je koi herpesviróza (KHV). Ve spolupráci s Genetickým centrem FROV a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství (VUVEL Brno) je prováděno testování odolnosti čistých plemen a meziplemenných hybridů kapra obecného vůči KHV v laboratorních podmínkách. Cílem je vytipovat plemena a hybridy, kteří při experimentálních infekcích vykazují nejvyšší přežití, rozšířit jejich využití v produkčním rybářství a přispět tak k omezení rizika vzplanutí a rozšíření koi herpesvirózy v české rybniční akvakultuře. Laboratoř provádí pro chovatele ryb základní patologické a parazitologické vyšetření sladkovodních a akvarijních ryb.
  
 
Vyšetřování ryb (vlevo), hodnocení stupně infekce plísně Saprolegnia parasitica u sivena amerického (vpravo)
 
Sledování vlivu rybářského hospodaření na kvalitu vody v rybnících
Pracovníci laboratoře řešili rozsáhlý projekt NAZV QH82117 „Šetrné a efektivní hospodaření na rybnících s maximálním využitím stávajícího trofického potenciálu a udržením dobré kvality i rybí produkce“ zaměřeného na sledování kvality vody v rybnících v návaznosti na způsob rybářského hospodaření. Jedním z důležitých cílů projektu bylo posoudit, do jaké míry se rybářské hospodaření podílí na změně kvality vody v rybnících a zda jsou rybáři schopni pouhým snížením intenzity hospodaření dodržet imisní standardy dané nařízením vlády č. 229/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 
Ukazatel kvality vody Výše imisního standardu obr vylov
pH 6 – 8
O2 (mg.l-1) min. 6
BSK5 (mg.l-1) 6
CHSKCr (mg.l-1) 35
Pcelk. (mg.l-1) 0,20
Celkový dusík (mg.l-1) 8
Amoniakální dusík (mg.l-1) 0,5
Dusitanový dusík (mg.l-1) 0,14
Dusičnanový dusík (mg.l-1) 7
Nerozpuštěné látky (mg.l-1) 30
 
Výsledky pětiletého sledování prokázaly, že jako velmi problematické se jeví dodržování hodnoty  BSK5, která byla překračována ve více než 50 % i v případech velmi nízké iniciální obsádky bez přikrmování. Naproti tomu jako bezproblémové se jevily koncentrace celkového dusíku a jeho jednotlivých forem. Parametry kvality vody jako jsou CHSKCr, celkový fosfor a nerozpuštěné látky jsou negativně ovlivňovány výší obsádky i aplikací krmiv. Podíl nevyhovujících hodnot jednotlivých parametrů kvality vody v souvislosti s iniciální obsádkou ryb uvádí následující grafy:
 
 
 
 
Pracovníci laboratoře ve spolupráci s kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (VFU) vydali v roce 2014 knihu Vodní toxikologie pro rybáře. Tato kniha shrnuje poznatky o cizorodých látkách ve vodním prostředí a jejich vlivu na vodní ekosystém, testech toxicity na vodních organizmech, vyšetřování havarijních úhynů ryb a toxinech vodních organizmů.

 vodni toxikologie

Kniha Velíšek, J., Svobodová, Z., Blahová, a kol.,  2018. Vodní toxikologie pro rybáře. 2. upravené vydání, FROV JU, Vodňany, 658 s, ISBN 978-80-7514-069-2.

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie spolupracuje s Policií ČR, rybářskými svazy a vodoprávními úřady při řešení příčin havarijních úhynů ryb. Ve spolupráci s  Ministerstvem zemědělství, oborem rostlinných komodit dlouhodobě monitoruje vliv pesticidů na necílové vodní organizmy a monitoruje havarijní úhyny ryb na území ČR.