Akademický senát Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (dále FROV JU)
vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2025
 
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FROV JU vyhlašuje Akademický senát FROV JU volbu kandidáta na funkci děkana FROV JU. Volba bude probíhat dle harmonogramu, který byl schválen Akademickým senátem FROV JU na jeho zasedání dne 14.12.2020
 
Jména kandidátů na funkci děkana FROV JU
Jménem senátní volební komise pro volbu děkana FROV JU si dovoluji oznámit, že jediným kandidátem na tuto pozici, který přijal kandidaturu je
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
 
Životopis
Koncepce kandidáta na funkci děkana na období 2021–2025
 
Dle schváleného harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 01.12.2021 do 30.11.2025 se bude postupovat následovně:
22.03.2021: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům včetně zdůvodnění těchto námitek.
29.03.2021: Termín pro vypořádání-se s případnými námitkami proti navrženým kandidátům.
31.03.2021: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty
                     v daném funkčním období) členům AS FROV JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
12.04 2021: Představení kandidátů na funkci děkana FROV JU na veřejném zasedání akademické obce.
19.04.2021: Zasedání AS FROV JU spojené s volbou děkana FROV JU.

MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Předsedkyně Akademického senátu FROV JU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2025
 
15.02 2021: Vyhlášení volby děkana FROV JU a zahájení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU.
01.03.2021: Ukončení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU a zahájení oslovení navržených
                      kandidátů včetně vyžádání si písemného potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.
08.03.2021: Ukončení procesu potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.
15.03.2021: Zveřejnění jmen kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
22.03.2021: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům včetně zdůvodnění těchto námitek.
29.03.2021: Termín pro vypořádání-se s případnými námitkami proti navrženým kandidátům.
31.03.2021: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty v daném funkčním období)
                      členům AS FROV JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
12.04.2021: Představení kandidátů na funkci děkana FROV JU na veřejném zasedání akademické obce.
19.04.2021: Zasedání AS FROV JU spojené s volbou děkana FROV JU.

 

Písemné návrhy kandidátů na funkci děkana FROV JU může podat každý člen akademické obce FROV JU, tedy student nebo akademický pracovník, odevzdáním vyplněného a podepsaného návrhového formuláře k rukám jednoho z členů senátní volební komise do 01.03.2021.
 
Formulář pro návrh kandidáta a Formulář pro vyjádření souhlasu s kandidaturou na funkci děkana FROV JU je volně dostupný a stažitelný zde:
 
Návrh kandidáta na funkci děkana FROV JU na období 2021 - 2025
 
Souhlas s kandidátkou
 
 
Členové senátní volební komise:
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. – akademický pracovník, kontakt: policar@frov.jcu.cz
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. – akademický pracovník, kontakt: drozd@frov.jcu.cz
Ing. Martin Hubálek – student, kontakt: mhubalek@frov.jcu.cz
 
 
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Předsedkyně Akademického senátu FROV JU