Témata Semestrálních výzkumných projektů pro akademický rok 2018/2019
 
V případě zájmu o některé téma projektu student kontaktuje odpovědnou osobu, která je u daného projektu uvedená. Pokud se odpovědná osoba projektu se studentem na realizaci projektu dohodne, bude jméno řešitele na podnět odpovědné osoby doplněno do tabulky. Více informací k jednotlivým tématům sdělí na požádání odpovědná osoba.
 
Semestr Ústav Laboratoř Název Semestrálního výzkumného projektu Odpovědná osoba Řešitel/student
Letní SKS LZSO Pokročilé metody sledování chování a prostředí Ing. Jan Urban, Ph.D. Michal Miho
Zimní/letní VURH LVTI Zjišťování (anti-)thyroidní aktivity u syntetických progestinů Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. Barbora Macková
Zimní UA LAH Zpracování substrátů se zoobentosem doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Oldřich Pecha
Zimní UA LAH Analýza zažívadel hlaváčů černoústých RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.  
Zimní UA LAH Editace naměřených dat z terénu - Labe a jeho přítoky RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.  
Zimní UA LAH Pomoc při provedení pokusů a editaci dat při pokusech functional response RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.  
Zimní UA LAH Analýza plevelných ryb Ing. Ján Regenda, Ph.D.  
Zimní UA LAH Zpracování vzorků zoobentosu doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.  
Zimní VURH LVTI Analýza histologických řezů kapra se zaměřením na folikuly štítné žlázy Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. Michal Pech
Zimní VURH LVTI Sledování in vitro hormonální aktivity bisfenolů Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.  Andrea Martanová
Zimní/letní UKS LECOS Sledování živých buněk lidské tkáně v mikroskopu velmi vysokého rozlišení (ve spolupráci s HPST.cz) Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková PhD.  
Zimní/letní UKS LECOS Hejnové chování parmiček čtyřpruhých pod vlivem psychoaktivních látek prof. RNDr. Dalibor Štys CSc.  
Zimní/letní UKS LECOS Fotografování vad čoček v temném poli (spolupráce s firmou Meopta) Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková PhD.  
Zimní/letní UKS LECOS Optická mikroskopie a mikroskopie atomové síly tištěných nanostruktur (s firmou IQ Structures) Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková PhD.  
Zimní/letní UKS LECOS Fotografování vad kompozitních materiálů v odraženéme světle (s firmou Compotech) prof. RNDr. Dalibor Štys CSc.  
Zimní/letní UKS LECOS Lidská etologie pro bezpečnostní aplikace (s firmami EnergyCon a Datys) prof. RNDr. Dalibor Štys CSc.  
 
Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 30/2015 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.
Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 13.11.2015 zašlou akademičtí pracovníci fakulty a studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Vorlové na email: mvorlova@frov.jcu.cz
2) dne 20.11.2015 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 11.12.2015 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 30/2015 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Ing. Vorlové emailem se jménem studenta. Počet obsazených míst nesmí přesáhnout určenou kapacitu laboratoře.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 4.1.2016 zašlou vyučující elektronicky Ing. Vorlové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 19.2.2016 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) od 4.3.2016 začne studijní pracoviště vydávat zadávací protokoly studentům a vedoucím laboratoří.
8) Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.
 

Témata BP a DP v akademickém roce 2015/2016

Laboratoř vodní toxikologie a ichytyopatologie

Navrhovatel typ práce název stav obor
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP Vliv pyretroidů na ryby - přehledová studie   Ochrana
DP Vliv cypermetrinu na raka signálního   Ryba
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Histopatologické zpracování tkání raků exponovaných cizorodým látkám   Ochrana/Ryba
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
DP Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka ničivého (Cherax destructor)   ROV
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Vliv syntetických progestinů na diferenciaci gonád kapra obecného Profant Ryba
DP Sledování progestagenní aktivity v odpadních vodách pomocí in vitro biotestu Beranová ROV
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Vliv cizorodých látek na hematologické ukazatele u kapra obecného - přehledová práce Polanská Ochrana
DP Vliv vybraných desinfekčních prostředků na průběh experimentální infekce koi herpesvirem   ROV
         
Ing. Olga Valentová
+420 38 777 4754
BP Kovy v povrchových vodách České republiky - přehledová studie Matásková Ochrana/Ryba
         
Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. randak@frov.jcu.cz
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
BP Identifikace cizorodých látek ohrožujících kvalitu vody a jejich zdrojů v povodí nádrže Švihov (Želivka)   Ochrana
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
DP Vliv léčiv přítomných v recipientech ČOV na ryby Kubata ROV
         
Ing. Jan Turek, Ph.D. turek@frov.jcu.cz
+420 38 777 4755
BP Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního v poloprovozních podmínkách Novotný M. Ryba
BP Hodnocení efektivity reintrodukce lipana podhorního do vybraných lokalit jihočeských toků Kolařík Ryba
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. rgrabic@frov.jcu.cz
+420 38 777 4756
DP Identifikace a stanovení metabolitů farmak ve složkách vodního prostředí Fiala ROV
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
BP Distribuce farmak a jejich metabolitů v orgánech ryb Minaříková Ochrana
         
MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
+420 38 777 4752
BP Kalibrace pasivních vzrokovačů POCIS v podmínkách reálných toků   Ochrana
         
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof.Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
DP Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií  
ROV
 
         
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BP Stanovení fenotypových korelací užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků Salcman Ryba
DP Využití Třeboňského šupináče v užitkových chovech - čisté plemeno nebo kříženec? Kameník ROV
DP Vliv obsahu a depozice energetických rezerv v těle kapra obecného (Cyprinus carpio L.) na přežití a kondici ryb v průběhu nepříznivého období roku   ROV
         
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
BP Isogenní linie ryb   Ryba
         
MSc. Anna Kolešová, Ph.D.
+420 38 777 4611
BP Seasonal-dependent variations in metabolic status of spermatozoa and antioxidant enzyme activity in the seminal plasma of carp   Ryba
         
MSc. Ksenia Pocherniaieva
+420 38 777 4743
BP Cryopreservation of primordial germ cells in fish   Ryba
         


Laboratoř intenzivní akvakultury

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D. policar@frov.jcu.cz
+420 38 777 4606
BP Intenzivní odch ov larev candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí speciálně vyvinutého sběrače tuku a jiných nečistot na hladině vody Štěpánek Ryba
DP Využití ozónu v intenzivním chovu ryb Vlček ROV
         
Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
+ 420 38 777 4610
DP Preventivní a léčebné koupele u candáta obecného (Sander lucioperca) Pithardt
ROV
         
MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D:
+ 420 38 777 4748
DP Molecular changes associated with fish oocyte ageing   ROV
DP Cold-storage of the eggs in pikeperch Sander lucioperca and its effect on egg and larval viability rates   ROV
         
Ing. Miroslav Blecha
+ 420 38 777 4744
BP Indukce triploidie u candáta obecného (Sander lucioperca) Noman Ryba
         
M.Sc. Oleksandr Malinovskyi
BP Výtěr generačních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí umělých hnízd z kokosového vlákna Havelka Ryba
         Laboratoř etologie a výživy ryb a raků

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
+420 724 504 921
+420 38 777 4603
DP Vliv beta blokátorů na srdeční rytmus a chování u raků Krejčí F. ROV
         
Ing. Martin Bláha, Ph.D. blaha@frov.jcu.cz
+420 38 777 4611
DP Potrava plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících s různým způsobem managementu Urbánek ROV
         
Ing. Antonín Kouba, Ph.D. akouba@frov.jcu.cz
+420 38 777 4745
BP/DP Tolerance teplomilných druhů raků vůči náhlému poklesu teploty vody   Ochrana/Ryba/ROV
BP/DP Tolerance raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě prostředí   Ochrana/Ryba/ROV
DP Potřebují raci pro zdárnou reprodukci "vodu"? Hrbek ROV
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D. buric@frov.jcu.cz
+420 38 777 4616
BP Vyhodnocení plodnosti raka signálního včetně post-ovulačního stavu vaječníků   Ochrana/Ryba
DP Reciproční predace mezi nepůvodními raky a lososovitými rybami - Kdo koho žere? Müllerová ROV
         
Ing. Jan Kubec
+420 777 106 695
BP Sexuální výběr raka pruhovaného v závislosti na předchozí interakci jedinců   Ochrana/Ryba
         
MSc. Olena Shaliutina
BP The effect of pharmaceuticals on postembryonic development in crayfish   Ochrana/Ryba
         
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
BP Využití hmyzí moučky (Hermetia illucens) v krmivech pro okouna říčního (Perca fluviatilis) a candáta obecného (Sander lucioperca)/Utilization of insect meal (Hermetia illucens) in feeds for perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) Netolický Ryba
DP Využití kombinace RAS systému a semi-biofloc systému pro zefektivnění retence živin/Using of combination of the RAS system and a semi-biofloc system for increasing of nutrients retention Strouhal ROV
         
Ing. Roman Šebesta
+420 38 777 4682
BP Optimalizace raného odchovu candáta obecného (Sander lucioperca)/Optimazation of early rearing of pikeperch (Sander lucioperca) Kuna Ryba
         
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Vliv krmení raného plůdku veslonosa amerického (Polyodon spathula) obohacenými naupliemi žábronožky na jeho růst a přežití Bartoš Ryba
DP Rychlost růstu, konverze krmiva a výtěžnost tržních ryb u 4 linií keříčkovce červenolemého (Clarias gariepinus) různého původu   ROV
         
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Vliv chemismu vody na vývoj rybích jiker druhu Agamyxis pectinifrons Novotný J. Ryba
DP Využití karotenoidů ve výživě tropických ozdobných ryb   ROV
         
MSc. Katsiaryna Novikava
+420 38 777 4682
BP Vliv krmení raného plůdku mníka jednovousého (Lota lota) obohacenými naupliemi žábronožky na jeho růst a přežití. Volský Ochrana/Ryba
         
Laboratoř aplikované hydrobiologie

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
BP/DP Kapr obecný (Cyprinus carpio) a globální klimatické změny: vliv teplotního režimu během letního období na produkci plůdku, jednoleté násady a tržní ryby   Ochrana/Ryba/ROV
BP Retence živin v přirozeném a antropogenně upraveném toku Šulc Ochrana
BP Vliv invazních druhů hlaváčovitých ryb na produkci plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio) Macků Ryba
         
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 728 006 599
BP Struktura makrozoobentosu v kořenových systémech rybničních litorálních porostů Kulík Ochrana/Ryba
DP Využití umělých substrátů pro hodnocení kvality odtékající vody z organických a konvenčních kaprových rybníků Gracík ROV
         
Ing. Kateřina Hovorková
BP Biomasa vodních makrofyt v kaprových rybnících v závislosti na různém stupni rybničního hospodaření/Biomass of aquatic macrophyte communities in carp ponds in relation to farming technologies   Ochrana/Ryba
BP Chemismus a fyzikální parametry rybníků během hydrologického roku Hummelová Ochrana
         
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
DP Ověření možností dlouhodobě udržitelné akvakultury na vybraných eutrofních rybnících Šindler ROV
BP Změny fysikálně-chemických vlastností vody rybníků v ČR za uplynulých 50 let Vavroušová Ryba
         
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
+420 724 308 205
BP Faktory ovlivňující výskyt sinic v rybnících v povodí řeky Lomnice   Ochrana/Ryba
DP Druhové a velikostní složení zooplanktonu v rybnících v povodí řeky Lomnice   ROV
BP Živinová bilance řeky Lomnice za vybrané časové období Kubátová Ochrana
BP/DP Vliv rybníků na kvalitu vody řeky Lomnice   Ochrana/Ryba
DP Výlovy rybníků - jaké představují riziko pro níže ležící povodí Šimánek ROV
         
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 
BP/DP Druhové složení a abundance fytoplanktonu jihočeských rybníků v 21. století   Ochrana/Ryba/ROV
BP/DP Primární produkce jihočeských rybničních ekosystémů   Ochrana/Ryba/ROV
BP Praktické využití rybničního fytoplanktonu Vinkler Ochrana
BP Bilance živin vybraných rybničních ekosystémů Raková Ochrana
          

Laboratoř fyziologie reprodukce

Navrhovatel
typ práce
název stav obor
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
 
BP
 
Zmrazování spermatu ryb vitrifikační metodou; Freezing of fish sperm by using vitrification.   Ryba
DP Krátkodobé uchování jiker jesetera malého Acipenser ruthenus v umělém tkáňovém roztoku   ROV
         
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
       
       
         
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP Sperm motility activation signaling in fresh water fish species   Ryba
DP Investigation of enzymatic activities involved in flagella motility using membrane - deprived carp spermatozoa models   ROV
         
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c. jcosson@frov.jcu.cz
+420 38 777 4615
       
       
         
MSc. Yevhen Horokhovatskyi
BP The review of cryoprotective media applied for freshwater fish sper cryopreservation   Ryba
BP Applying of big volumes for fish sperm cryopreservation   Ryba
         
MSc. Pavlo Fedorov
+420 38 777 4753
BP Methods for analysis of sperm quality   Ryba
BP Application of commercial and free software for fish sperm analysis   Ryba
         


 

Laboratoř výživy

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
BP Review - Využití odpadní vody z akvakultury   Ochrana/Ryba
DP Prodloužení čerstvosti rybího masa zpomalením autolytických procesů Kubík ROV
DP Využití odpadní vody z RAS pro hydroponické pěstování rostlin   ROV
DP Využití odpadní vody z RAS pro produkci mikrobiálního proteinu Sadloň ROV
DP Vliv oddálení pohlavní zralosti na kvalitu masa sivena amerického   ROV
         
Ing. Zuzana Linhartová, Ph.D.
+420 38 777 4660
BP Vliv způsobu odšupinování či odstranění kůže na senzorické vlastnosti a skladovatelnost kapra Vágner Ryba
DP Prodloužení skladovatelnosti rybího masa pomocí přírodních aditiv Kostlán ROV
         
Ing. Jan Másílko, Ph.D.
+420 38 777 4680
BP Eliminace rozpuštěných a nerozpuštěných látek v RAS - přehledová studie   Ochrana/Ryba
         


 

Laboratoř metabolismu lipidů

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Sabine Sampels, Ph.D.
+420 38 777 4649
BP/DP Determination of volatile oxidation products   Ryba/ROV
         
MSc. Sarvenaz Khalili
+420 38 777 4679
BP Measurement of oxidation products in fish muscle   Ryba
         
MSc. Azadeh Samarin Mozagheghi
+420 38 777 4979
BP Oxidation and fish egg quality   Ryba
         
 
 

Ostatní, FROV JU

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. David Gela, Ph.D.
+420 38 777 4762
DP Plasticita současné merfometrické charakteristiky vybraných plemen kapra obecného (Cyprinus carpio) a její srovnání s daty v minulosti prezentovanými pro daná plemena   ROV
         
Ing. Martina Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
DP Použití ultrazvuku k určování pohlaví a vývoj gonád u jeseterů Dobrovolný ROV
         
Ing. Pavel Lepič
+420 38 777 4765
BP Využití alternativních krmiv pro odchov plůdku ryb Vosika Ryba
         
 
Navrhovatel typ práce název stav obor
Ing. Jiří Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
BP Chromatické kalibrace pro hodnocení vybarvení ryb   Ryba
DP Relace mezi vybarvením rybí kůře oční duhovky   ROV
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP Snímání a vyhodnocení obrázků ryb pomocí hyperspektrální kamery   Ryba
DP Ověření možnosti snímání srdeční aktivity raka pomocí kamery   ROV
         
Ing. Renata Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3833
BP Superrozlišovací optická transmisní mikroskopie pro studium působení toxických látek na živou savčí buňku   Ryba
BP Využití superrozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxických látek na živou savčí buňku   Ochrana
DP Využití superrozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxických látek na savčí buňku   ROV
         
Mohammadmehdi Saberioon, Ph.D.
+420 38 777 3808
DP Mapping aquatic vegetation in lakes using low altitude remote sensing (LARS) system   ROV
          
Informace ke studentskému hodnocení výuky (SHV) pro studenty FROV JU
 
•    Studenti FROV JU (Bc. a NMgr. stupeň studia) jsou povinni provádět svědomitě a kompletně studentské hodnocení výuky (viz Opatření děkana č. 17/2018, čl. 3). SHV je tedy jednou z povinností pro získání zápočtů ze zapsaných předmětů. Kdo neprovede SHV, nedostane od doby po ukončení lhůty SHV již žádný zápočet.
•    SHV probíhá zpravidla 2 - 3 týdny, počínaje zápočtovým týdnem daného semestru. O termínu hodnocení jsou studenti předem informováni přes informační systémy fakulty.
•   Studenti prezenčního i kombinovaného studia provádí hodnocení prostřednictvím IS/STAG. Po přihlášení klikněte na záložku "Moje studium" a poté vlevo v nabídce záložek na "Hodnocení výuky". Pro přihlášení použijte následující odkaz:  https://www.wstag.jcu.cz/portal/

Prosíme o svědomité vyplnění dotazníku. Pouze tak lze využít hodnocení pro realizaci systémových opatření ve výuce.

Základní informace k vyplnění dotazníku

1) Na kartě "Objekty hodnocení (předměty nebo služby)" jsou předměty, které máte zapsány. Rozkliknutím předmětu se zobrazí dotazník. Pozor - dotazník není třeba vyplňovat u předmětů závěrečných prací (např. BAP(K)1-3, DP1-3), odborných a provozních praxí (např. UA/PXO1-2, UA/TP, TP1-3, US/PXP, UA/PXPR, UA/PRO1-2, PRP1-2), semestrálních projektů a sportovních aktivit. U těchto předmětů lze případně vepsat komentář do kolonky "Jak jste spokojen/a s výukou". U ostatních předmětů prosím vyplňte příslušný dotazník. U otázek, které se ptají na výhradní pořadí prosím vyplňte číslo tak, aby každý Vámi zapsaný předmět měl pro dané hodnocení svoji unikátní hodnotu. Pozor - do počtu předmětů nepočítejte ty předměty, u kterých se dotazník nevyplňuje (viz výše). Příklad: student má zapsáno 7 předmětů z toho jeden je BAP1, jeden  PX01 a jeden nějaká sportovní aktivita. Dotazník se vyplňuje u 4 předmětů a u otázek týkajících se výhradního pořadí  budou uvedeny hodnoty 1-4 (vždy jedna z hodnot u příslušného předmětu a otázky). Do kolonky "Jak jste spokojen/a s výukou?" prosím komentujte: a) důvody přiřazení výhradního pořadí předmětu, b) rozdíly mezi vyučujícími u předmětů, které jich mají více, či c) ostatní postřehy z výuky předmětu nepokryté dotazníkem.

Upozornění pro kombinovanou formu studia: Pokud se někdy u předmětů kombinované formy studia ukáží u daného předmětu otázky dotazníku pro přednášky i cvičení, vyplňte prosím je ty, jež se vztahují k přednáškám. Otázky vztahující se ke cvičením ignorujte.

2) Na kartě "Připomínka k výuce" je možnost vkládat komentáře ke způsobu výuky jako celku (tedy ne k jednotlivým předmětům) jako jsou: připomínky ke studijním plánům, pravidlům na fakultě, podpoře ze strany studijního pracoviště apod.

3) Nezapomeňte vyplněné údaje na každé kartě vždy uložit kliknutím na příslušné tlačítko.. Celý dotazník pak odešlete kliknutím na tlačítko úplně dole.

4) V případě dotazů ke způsobu vyplnění dotazníku kontaktujte studijní pracoviště nebo proděkana pro pedagogickou činnost: kocour@frov.jcu.cz.

­   
 
Témata diplomových a bakalářských prací pro AR 2014 / 2015
 
Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 20/2014 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.
Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 14.11.2014 zašlou akademičtí pracovníci fakulty a studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Vorlové na email: mvorlova@frov.jcu.cz
2) dne 19.11.2014 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 12.12.2014 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací     (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 20/2014 - viz výše. Ze seznamu      si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem      tématu se dohodněte, zda-li je téma  ještě volné a zda-li vás na téma     přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás  navrhovatel    na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup  zopakujete.). Po   dohodě  vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí  vedoucí práce   obsazení  tématu Ing. Vorlové emailem se jménem  studenta. Počet   obsazených míst  nesmí přesáhnout určenou kapacitu  laboratoře.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 2.1.2015 zašlou vyučující elektronicky Ing. Vorlové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 20.2.2015 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) od 2.3.2015 začne studijní pracoviště vydávat zadávací protokoly studentům a vedoucím laboratoří.
8) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 

Témata DP a BP v AR 2014/2015

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Navrhovatel typ práce název stav obor
           
Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
           
velisek@frov.jcu.cz
           
+420 387774625+420 38 777 4625
           
           
bakalářská            
Vliv metabolitu terbuthylazinu-2-hydroxy na raná vývojová stádia raka mramorovaného
           
Peřinová Ochrana vod
diplomová Vliv anestetik na parmu obecnou Řežábek Ryba
         
           
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
           
           
sudova@frov.jcu.cz
           
+420 387774621+420 387774621
           
bakalářská Léčba parazitárních onemocnění kaprovitých ryb způsobených plochými červy Stárek Ryba
diplomová Citlivost sumečka afrického (Clarias gariephinus) vůči parazitární infekci způsobené kožovcem (Ichthyophthirius multifiliis) Michálková Ryba
         
            Ing. Jana Máchová, Ph.D.
            jmachova@frov.jcu.cz
            +420 38 777 4618
bakalářská Produkce znečištění kaprem obecným, který má k dispozici přirozenou a předkládanou potravu Havlínová Ochrana
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
            kroupova@frov.jcu.cz
            +420 387774621
bakalářská Odhad rizik spojených s výskytem syntetických hormonů štítné žlázy ve vodě pro ryby – přehledová studie Pech Ochrana
bakalářská Sledování endokrinních poruch u kapra obecného po chronické expozici levonorgestrelu              

Ochrana/

           

Ryba

           
         
           
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
           
+420 387774621+420 387774621
           
bakalářská Účinnost vybraných desinfekčních prostředků při likvidaci koi herpes viru Ečer Ryba
diplomová Vliv způsobu konzervace vzorků tkáně na výsledek PCR diagnostiky koi herpesvirózy (KHV)   Ryba
         
           
Dr. Vimal Kumar
           
vkumar@frov.jcu.cz
           
+420 387774752+420 387774752
           
       
diplomová Occurrence and fate of androgenic chemicals in wastewater samples   Ryba
 
 
Laboratoř environmentální chemie a biochemie, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.            
randak@frov.jcu.cz
           
+420 721855763
           
bakalářská Vliv dočišťovacích nádrží na koncentrace farmak ve vodě Minka Ochrana
diplomová Výskyt farmak a dalších polutantů z komunálních odpadních vod v povodí nádrže Římov – klíčového zdroje pitné vody pro jižní Čechy Hora Ryba
           
 
           
           
 
           
     
           
doc.Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
           
zlabek@frov.jcu.cz
           
+420 387774734
           
bakalářská Vliv hmyzích komponent v krmivu ryb na produkci, zdraví a kvalitu ryb Hlávková Ochrana
diplomová Vliv cizorodých látek přítomných v recipientech odpadních vod na biochemické parametry exponovaných ryb   Ryba
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.            
turek@frov.jcu.cz
           
+420 387774755
           
bakalářská Porovnání ichtyofauny morfologicky podobných úseků řek pstruhového pásma s různým režimem rybářského hospodaření Čejka Ochrana
diplomová Věk a růst pstruha obecného (Salmo trutta L.) původem z různých lokalit – hodnocení na základě analýzy šupin Trybulovský Ryba
         
Mgr. Roman Grabic, Ph.D.            
rgrabic@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 4756+420 38 777 4756
           
bakalářská Stanovení organofosforových retardérů hoření  v odpadní vodě   Ochrana
diplomová Stanovení organofosforových retardérů hoření  ve složkách vodního prostředí   Ryba
         
           
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
           
           
grabicova@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 4752+420 38 777 4734
           
bakalářská Výskyt PPCP sloučenin v rybách žijících v recipientech odpadních vod Kudrnová Ochrana
diplomová Výskyt farmak a jejich metabolitů v bezobratlých organismech žijících v recipientech „vyčištěných“ odpadních vod   Ryba
         
 
 
 
 
 
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           
Navrhovatel
           
           
typ práce
           
           
název
           
           
stav
           
           
obor
           
           
doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer. agr.
           
flajshans@frov.jcu.cz
           
+420 387774608
           
bakalářská Indukce gynogeneze u jesetera malého Hubálek Ryba
diplomová Nukleotypický efekt u ryb a jeho biologické implikace   Ryba
         
           
Ing. Martin Kocour, Ph.D.
           
kocour@frov.jcu.cz
           
+420 387774612+420 387774612
           
bakalářská Stanovení fenotypových korelací užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků   Ryba
diplomová Využití Třeboňského šupináče v užitkových chovech - čisté plemeno nebo kříženec?   Ryba
diplomová Vliv obsahu a  depozice energetických rezerv v těle kapra obecného (Cyprinus carpio L.)   na přežití a kondici ryb v průběhu nepříznivého období roku   Ryba
         
           
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
           
           
vkaspar@frov.jcu.cz
           
+420 387774609+420 387774609
           
           
 
           
bakalářská Využití molekulárních metod v diagnostice onemocnění ryb - přehledová studie   Ryba
diplomová Genetická variabilita vybraných plemen kapra obecného (Cyprinus carpio)   Ryba
         
           
Ing. Miloš Havelka
           
+420 387774611+420 387774611
           
bakalářská Sekvenování nové generace a jeho využití v akvakultuře (přehledová studie   Ryba
bakalářská Výskyt spontánní polyploidie u ryb (přehledová studie)   Ryba
diplomová Mezidruhová kompetice spermií jeseterovitých ryb Šachlová Ryba
         
 
 
Laboratoř intenzivní akvakultury, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Navrhovatel typ práce název stav obor
            MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.            
mohagheghi@frov.jcu.cz
           
+420 387774606+420 387774606
           
bakalářská The probable responsibility of ovarian fluid on fertilizing ability of aged oocytes in common carp Cyprinus carpio   Ryba
diplomová Cold-storage of the eggs pikeperch Sander lucioperca and its effect on egg and larval viability rates   Ryba
           
 
           
       
            doc. Ing.  Tomáš Policar, Ph.D.            
policar@frov.jcu.cz
           
+420  602263594
           
bakalářská Intenzivní odchov larev candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí speciálně vyvinutého sběrače tuku a jiných nečistot na hladině vody Valenta Ryba
diplomová Studium kvality larev okouna říčního (Perca fluviailis) v závislosti na teplotě vody při jejich inkubaci Válek Ryba
         
           
Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
           
           
kristj01@frov.jcu.cz
           
+ 420 387774610+ 420 387774610
           
bakalářská Optimalizace líhnivosti u candáta obecného (Sander lucioperca L.)   Ryba
         
           
Ing. Petr Svačina
           
           
svacina@frov.jcu.cz
            + 420 724 824 419
bakalářská Porovnání efektivity odchovu mníka jednovousého (Lota lota L.) do stádia rychleného plůdku v rybnících a RAS Plaňanský Ryba
bakalářská Porovnání účinnosti a efektivity třech běžných anestetik používaných v rybářství u mníka jednovousého (Lota lota L.) Růžek Ryba
         
           
Ing. Miroslav Blecha
           
blechm00@frov.jcu.cz
           
+ 420 387774606+ 420 387774606
           
bakalářská Porovnání efektivity odchovu candáta obecného (Sander lucioperca L.) v intenzivní akvakultuře a kombinací rybniční a intenzivní akvakultury Kohl Ryba
         
 
 
Laboratoř etologie a výživy ryb a raků, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Navrhovatel typ práce název stav obor
           
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
           
kozak@frov.jcu.cz
           
+420  724504921
           
diplomová Využití hormonálních přípravků při řízené reprodukci vybraných říčních druhů ryb Ptáček            

Ryba

           
diplomová Interakce nepůvodních raků v kompetici o potravu a úkryty Chytka            

Ryba

           
         
Ing. Martin Bláha, Ph.D.            
blaha@frov.jcu.cz
           
+420 387774611
           
bakalářská Raci jako kořist Man            

Ochrana/

           

Ryba

           
bakalářská Identifikace hlavních složek potravy pstruha obecného v Živném potoce v průběhu vegetační sezony Andoniu Ochrana
diplomová Hybridizace u korýšů   Ryba
         
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.            
akouba@frov.jcu.cz
           
           
+420 38 777 4745
           
           

bakalářská

           
Vermikompostování kalů z RAS: toxicita a preference kalů v závislosti na pH u Eisenia andrei Peschl Ryba
           

bakalářská

           
Budování nor u raka červeného Procambarus clarkii (Girard, 1852) Přech            

Ochrana

           
diplomová Příjem potravy u slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v závislosti na denzitě potravy a teplotě vody Vojtěšek Ryba
         
MSc. Buket Yazicioglu            
yazicioglu@frov.jcu.cz
           
            +420 38 777 4639
           
bakalářská Embryonic and postembryonic development of marble crayfish Procambarus fallax f. virginalis under different temperatures (Emryonální a postembryonální vývoj raka mramorovaného v různých teplotách) Fojt            

Ochrana/

           

Ryba

           
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.            
buric@frov.jcu.cz
           
           
+420 38 777 4616
           
diplomová Interakce nepůvodních druhů korýšů ve vodách ČR: "Lovec nebo kořist?" Švagrová Ryba
         
Ing. Lukáš Veselý            
veselyl@frov.jcu.cz
           
           
+420 38 777 4745
           
bakalářská Posouzení trofického řetězce údolní nádrže za pomocí stabilních isotopů C13 a N15 Pešek Ochrana vod
         
MSc. Hamid Niksirat Hashjin            
h_niksirat@yahoo.com
           
            +420 720 527 501
bakalářská Study of the spermatophore histology in the noble crayfish (Studium histologie spermatoforu u raka říčního)              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Localization of calcium in the noble crayfish spermatophore (Lokalizace vápníku ve spermatoforách u raka říčního)   Ryba
         
MSc. Iryna Kuklina            
ikuklina@frov.jcu.cz
           
            +420 38 777 4639
bakalářská Effect of natural-chemical stimuli on the crayfish state (Vliv přírodních a chemických podnětů na stav raků)              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Application of locomotor and   cardiac reactions of crayfish for monitoring of water quality (Využití   pohybových a srdečních reakcí raků pro monitoring kvality vody)   Ryba
         
 
Laboratoř řízené reprodukce ryb, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Navrhovatel typ práce název stav obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
            stejskal@frov.jcu.cz
            +420 387774662
bakalářská Vliv teploty na úspěšnost převodu síha peledě na suché krmivo   Ryba
diplomová Vliv hustoty obsádky na růst a zootechnické ukazatele v intenzivním chovu síha peledě   Ryba
         
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
            kouril@frov.jcu.cz
            +420 387774662
bakalářská            

Odkrm plůdku jeseterů s využitím bioenkapsulovaných nauplií žábronožek

           

(r. Artemia)

           
Boňko            

Ochrana/

           

Ryba

           
bakalářská Odkrm plůdku okouna říčního s využitím bioenkapsulovanýchi nauplií žábronožek (r. Artemia) Starý            

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Hormonálně indukovaný umělý výtěr karase obecného Borůvka Ryba
         
           
Ing. Jan Matoušek
           
+420 387774661+420 387774661
           
bakalářská Vliv frekvence krmení na příjem krmiva a růst síha peledě (Coregonus peled) v intenzivním chovu Dofek Ryba
         
           
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
           
podhorec@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 4661
           
bakalářská Environmnentální a hormonální indukce reprodukce trnovce bělopruhého (Platydoras costatus) Musil Ryba
diplomová Vliv iónů Ca a Mg ve vodním prostředí na reprodukci druhů řádu Cypriniformes   Ryba
diplomová Využití karotenoidů ve výživě okrasných druhů ryb   Ryba
         
 
Laboratoř aplikované hydrobiologie, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Navrhovatel typ práce název stav obor
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
            drozd@frov.jcu.cz
            +420 387774651+420 387774651
bakalářská Vliv pH na ranou ontogenezi piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Türkott            

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Odchov plůdku piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) v umělých podmínkách Franta Ryba
         
María Teresa Antón Pardo, Ph.D.
           
pardo@frov.jcu.cz
           
+420 387774649+420 387774649
           
bakalářská The influence of supplementary feeding as cereals on zooplankton assemblages in fish ponds              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová The qualitative and quantitative composition of zooplankton assemblages in traditional and organic carp pond farming   Ryba
         
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
bakalářská Analýza produkce ryb na území ČR do roku 1990 Hamerník Ryba
         
           
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
           
adamek@ivb.cz
           
+420 728 006 599
           
bakalářská Využití umělých substrátů pro hodnocení kvality vody odtékající z rybníků              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Vertikální distribuce zoobentosu v rybníce v reakci na biomasu obsádky kapra   Ryba
         
           
Ing. David Hlaváč
           
hlavad00@frov.jcu.cz
           
       
         
 
Laboratoř rybniční akvakultury, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Navrhovatel typ práce název stav obor
Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. vejsada@frov.jcu.cz
            +420 38 777 4647
bakalářská Texturní vlastnosti masa býložravých ryb   Ryba
bakalářská Fyzikálně chemické vlastnosti vody stabilizačních nádrží z hlediska welfare ryb Okrouhlý Ochrana
diplomová Význam vápníku pro neutralizační schopnost vody v rybniční akvakultuře   Ryba
diplomová Vliv hypertrofního prostředí stabilizačních nádrží na jejich biologickou produkci   Ryba
         
Ing. Ján Regenda, Ph.D. regenda@frov.jcu.cz
            +420 38 777 4653
bakalářská Analýza produkce ryb na území ČR do roku 1990   Ryba
bakalářská Charakteristika rybničního prostředí před rokem 1940              

Ochrana/

           

Ryba

           
bakalářská Efekt použití vertikálních sítí v rybníku na produkční výsledky a kondiční parametry ryb   Ryba
diplomová Vliv rybářského managementu na sezónní vývoj fytoplanktonu   Ryba
diplomová Vliv rybářského managementu na sezónní vývoj bakterioplanktonu   Ryba
         
           

Ing. Pavel Hartman, CSc.

           
phartman@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 4645
           
bakalářská Změny fyzikálně-chemických vlastností vody rybníků v ČR za uplynulých 50 let Stehlík Ryba
diplomová Chov ryb v rybnících zatížených komunálními vodami Chmelický Ryba
diplomová Potenciál krmných směsí a obilovin jako nástroj pro udržení dobré produkce tržního kapra ve vztahu ke kvalitě vody Melka Ryba
           
 
           
           
 
           
             
 
           
           
 
           
 
Laboratoř fyziologie reprodukce, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
           
Navrhovatel
           
           
typ práce
           
           
název
           
           
stav
           
           
obor
           
           
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
           
linhart@frov.jcu.cz
           
+420 724357897
           
bakalářská Short storage of eggs of Sterlet Acipenser ruthenus in artificial coelomic fluid Let Ryba
diplomová Krátkodobé uchování jiker jesetera malého Asipenser ruthenus v umělém tkáňovém roztoku   Ryba
         
           
MSc. Alavi S.M Hadi, Ph.D.
           
alavi@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 4614
           
bakalářská Toxicity mechanisms of endocrine disrupting chemicals on physiology of sperm motility in fish   Ryba
diplomová Endocrine regulation of sperm motility and behaviour in fish   Ryba
           
 
           
       
           
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
           
rodina@frov.jcu.cz
           
+420 387774614+420 38 777 4614
           
bakalářská Hormonální přípravky používané v řízené reprodukci ryb ve světové akvakultuře: přehled historických a současných preparátů   Ryba
diplomová Určení pohlaví jeseterů podle obsahu hormonů v krvi - ověření metody   Ryba
         
Dr. Boris Dzyuba
            bdzyuba@frov.jcu.cz
            +420 387 77 4614+420 387 77 4614
bakalářská Sperm motility activation signaling in fresh water fish species              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Investigation of enzymatic activities involved in flagella motility using membrane-deprived carp spermatozoa models   Ryba
         
MSc. Mahdi Golshan bakalářská Endocrine disrupting chemicals and male fertility in fish   Ryba
         
MSc.. Viktoriya Dzyuba, Ph.D. bakalářská Proteases and their inhibitors in fish sperm   Ryba
         
Ing. Martin Pšenička, Ph.D.            
psenicka@frov.jcu.cz
           
+420 387774717+420 387774717
           
bakalářská Mezidruhové transplantace embryonálních zárodečných buněk u ryb, přehledová práce   Ryba
diplomová Použití ultrazvuku k určování pohlaví a vývoje gonád u jeseterů   Ryba
           
 
           
       
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.                        
+420 387774615+420 387774615
           
bakalářská Specific techniques to study fish sperm motility              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Role of cell membrane in fish spermatozoa motility   Ryba
         
           

MSc. Yevhen Horokhovatskyi

           

horokhovatskyi@frov.jcu.cz

           
bakalářská Basic principles and technological approach in fish sperm cryopreservation   Ryba
         
Ing. Zuzana Linhartová
            linhartova@frov.jcu.cz
            +420 387 77 4615+420 387 77 4615
       
         
 
Laboratoř výživy a kvality masa ryb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Navrhovatel typ práce název stav obor
           
Ing. Jan Mráz, Ph.D.
                        +420 38 777 4643
bakalářská Prodloužení trvanlivosti separovaného masa ze sladkovodních ryb   Ryba
diplomová Autolytické procesy v mase ryb a jejich vliv na kvalitu   Ryba
         
           
Ing. Tomáš Zajíc, Ph.D.
                        +420 38 777 4660
bakalářská Testování produkční účinnosti krmiv v českém rybářství - z historie po současnost   Ryba
         
           
Sabine Sampels, Ph.D.
                        +420 38 777 4660
bakalářská Comparison of two ways to measure oxidation on fish separate   Ryba
diplomová Development of Vitamin E analyses from fish separate on UHPLC   Ryba
         
           
Azadeh Mohagheghi Samarin
           
                        +420 38 777 4660
bakalářská Evaulation the oxidative stress in fish oocyte   Ryba
bakalářská Effect of aging on lipid compounds in fish oocyte   Ryba
         
           
Ing. Pavla Linhartová
                        +420 38 777 4660
bakalářská Efekt rybího proteinu na oxidační stres v lidských (Hep G2) jaterních buňkách   Ryba
         
           
Ing. Jan Másílko
                       
+420 38 777 4645, 4660
           
diplomová Kvalita uzených výrobků hospodářsky významných druhů ryb Koryťák Ryba
         
           
MSc. Sarvenaz Khalili
           
                       
+420 38 777 4660
           
bakalářská Evaluation of oxidation parameters in fish products   Ryba
         
 
 
Ostatní, FROV JU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Navrhovatel typ práce název stav obor
           
Ing. David Gela, Ph.D.
           
gela@frov.jcu.cz
           
+420 38 7774635+420 38 7774635
           
bakalářská Testování užitkovosti meziplemenných kříženců lína obecného Homola Ryba
diplomová Plasticita současné morfometrické charakteristiky vybraných plemen kapra obecného (Cyprius carpio) a její srovnání s daty v minulosti prezentovanými pro daná plemena Arnican Ryba
           
 
           
       
           
Ing. Pavel Lepič
           
lepic@frov.jcu.cz
           
+420 387774638+420 387774638
           
bakalářská Využití hormonálních přípravků při výtěru podoustve říční Duda Ryba
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Navrhovatel typ práce název stav obor
           
Mgr. Michal Kutý, Ph.D.
           
kuty@frov.jcu.cz
           
diplomová      
           
 
           
       
           
doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
           
kuta@frov.jcu.cz
           
+420 608 106 109+420 608 106 109
           
diplomová      
         
           
Ing. Bc. Renata Richtáriková, Ph.D.
           
rrychtarikova@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 3833
           
bakalářská Optická transmisní mikroskopie a analýza snímků tkáňových buděk pro působení toxických kovů              

Ochrana/

           

Ryba

           
diplomová Srovnání trojrozměrných mikroskopických modelů organel Kocián            

Ryba

           
         
           
Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
           
+420 38 777 3828
           
bakalářská Analýza přístupů při modelování chlorofylové fluorescence   Ochrana
         
           
Ing. Jiří Urban, Ph.D.
           
urbanj@frov.jcu.cz
           
+420 38 777 3842
           
bakalářská Chromatické kalibrace pro hodnocení vybarvení ryb   Ryba
diplomová Relace mezi vybarvením rybí kůže a oční duhovky   Ryba
         
 
 
 Fishery and Protection of Waters​
Studijní oddělení (bakalářské + magisterské studium):
Studijní oddělení (doktorské studium):
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Ústav akvakultury a ochrany vod
, studijní oddělení
 Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice
 Ing. Jitka Plecerová +420 38 777 4644 plecerova@frov.jcu.cz
 Bc. Jindřich Hofbauer +420 38 777 4646, +420 734 269 019 jhofbauer@frov.jcu.cz
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, studijní oddělení

 Zátiší 728, 389 25 Vodňany
 Bc. Lucie Kačerová +420 38 777 4736, +420 734 269 084 lkacerova@frov.jcu.cz, studijni@frov.jcu.cz 
 úřední hodiny:
říjen – červen:
PO   12:00 – 15:00
 úřední hodiny:
září – srpen:   
ÚT  12:30 - 14:00
ÚT    08:00 – 11:00
 ST    08:00 – 11:00
 červenec – srpen:
   ÚT    09:00 – 11:00
ST  08:00 - 11:00
       12:30 - 14:00
ST    09:00 – 11:00
ČT  08:00 - 11:00
          12:30 - 14:00
              září: dle předchozí telefonické domluvy  
 Plánovaná uzavření stud. prac.:    Plánovaná uzavření stud. prac. pro DSP:  
 

Uzavření studijního pracoviště

Dne 1. 11. 2021 bude studijní pracoviště od 12:00 hodin uzavřeno.

Rozvrhy ZS 2021/2022

POZOR! Stále může docházet k drobným úpravám v rozvrzích!
studium
forma
obor ročník aktualizováno
bakalářský prezenční Ochrana vod 1. ročník  23.9.2021
2. ročník  23.9.2021
 3. ročník  23.9.2021
Rybářství  1. ročník  23.9.2021
 2. ročník  23.9.2021
 3. ročník  23.9.2021
kombinované Rybářství  1. ročník 24.9.2021 
2. ročník  24.9.2021
 3. ročník 24.9.2021 
Ochrana vod  1. ročník    24.9.2021
2. ročník    24.9.2021
navazující magisterský prezenční Rybářství a ochrana vod
  
1. ročník 28.9.2021 
2 ročník 28.9.2021
kombinované  Rybářství a ochrana vod 1. ročník 28.9.2021 
2. ročník 28.9.2021 
follow-up master combined  Fishery and Protection of Waters 1. ročník   neotevřeno

 

Přihlášení do IS STAG a dalších univerzitních služeb - YouTube

Základní informace o IS STAG - YouTube

Co dalšího najdeš ve STAGU? - YouTube

Elektronický upřesňující zápis předmětů na AR 2021/2022

od 16. 8. 2021 do 29. 8. 2021 bude otevřený elektronický upřesňující zápis předmětů na akademický rok 2020/2021. Zapište si předměty na ZS i LS, které chcete studovat!

Prosím, věnujte pozornost předběžnému zápisu předmětů na příští akademický rok. Povinné předměty si zapište všechny. Z ostatních předmětů si můžete vybírat jak ty, které mají rozvrh, tak i ty, které ho nemají. V případě dostatečného zájmu studentů budou předměty dorozvrhovány! V případě malého zájmu studentů se předměty, které jsou již rozvrhovány, vůbec neotevřou!

Elektronický předzápis předmětů na AR 2021/2022

Od 31. 5. 2021 do 11. 6. 2021 bude otevřený elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2021/2022. Zapište si všechny předměty na celý akademický rok, které chcete studovat. Předměty, které Vám nepůjdou zapsat, se dořeší u zápisu - v září. Je možné, že Vám nepůjdou zapsat předměty jiných fakult na LS. Ty si dozapíšete pak v předzápise v lednu. 

STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV)

Od 11. 5. 2021 do 30. 5. 2021 je otevřené SHV pro studenty končících ročníků, do 6. 6. 2021 pro studenty průběžných ročníků. Upozorňujeme, že hodnocení výuky je pro všechny studenty Bc. a navazujících Mgr. studií povinné!!! Je jednou z povinností vyplývající z podmínek studia na FROV JU. Neprovedení hodnocení může vést až k ukončení studia. Velmi Vás proto žádáme, abyste hodnocení vyplnili svědomitě. SHV se od zimního semestru AR 2020/2021 provádí prostřednictvím IS/STAG, po přihlášení v sekci "Moje studium", vlevo pak v nabídce záložek "Hodnocení výuky". Přihlásit se můžete také zde

Studenti končících ročníků nemohou být bez vyplněného SHV připuštěni k SZZ!

Děkanské volno

Vážené studentky, vážení studenti,
z důvodu svolání veřejného zasedání akademické obce FROV JU, kde dojde k představení kandidáta na funkci děkana FROV JU na období 2021 - 2025, bude v pondělí 12. 4. 2021 od 12:00 hodin po zbytek dne vyhlášeno děkanské volno pro všechny studenty FROV JU. Veškerá výuka, včetně distanční, bude tedy od 12:00 po zbytek dne zrušena.

STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV)

Od 10. 1. 2021 do 14. 2. 2021 je otevřené SHV. Upozorňujeme, že hodnocení výuky je pro všechny studenty Bc. a navazujících Mgr. studií povinné!!! Je jednou z povinností vyplývající z podmínek studia na FROV JU. Neprovedení hodnocení může vést až k ukončení studia. Velmi Vás proto žádáme, abyste hodnocení vyplnili svědomitě. SHV se od zimního semestru AR 2020/2021 provádí prostřednictvím IS/STAG, po přihlášení v sekci "Moje studium", vlevo pak v nabídce záložek "Hodnocení výuky". Přihlásit se můžete také zde

Elektronický předzápis předmětů na LS

Od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude otevřený elektronický upřesňující zápis předmětů na LS. Upravte si, prosím, předměty, které chcete/nechcete studovat.

Zadávání BP a DP - týká se zejména studentů 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku navazujícího Mgr. studia

Vážené studentky, vážení studenti,

máte-li v úmyslu úspěšně ukončit své studium v akademickém roce 2021/2022, je nezbytné, abyste si zadali téma bakalářské/diplomové práce, pokud jste tak již neučinili a na závěrečné práci již nepracujete.

Seznam témat, vedoucích prací a kontaktů na ně naleznete na stránce: http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-studenty-menu/aktualni-informace-pro-studenty/menu-zadavani-bp-dp . Čas zadat si téma závěrečné práce máte do 8. ledna 2021, nicméně čím dříve si zadáte téma závěrečné práce, tím spíše budete moci zpracovávat téma, které je Vám blízké. Seznam témat je omezený.

Postup zadávání: ze seznamu na výše uvedeném odkazu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete. Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu na studijní pracoviště, jméno studenta se objeví v tabulce s tématy. 

 


 

 

 

 

 

 

     VÝUKA

Podkategorie