Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 28/2021 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:

  1.  do 19.11.2021 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: plecerova@frov.jcu.cz s vyznačením, zda se jedná o bakalářskou nebo diplomovou práci a příp. pro který obor je určena.
  2. dne 24.11.2021 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce.
  3. do 07.01.2022 si studenti musí zadat svou práci u některého z navrhovatelů prací. Student/ka si vybere téma a zkontaktuje navrhovatele. Pokud bude téma volné a s navrhovatelem se dohodnou, navrhovatel ohlásít emailem Ing. Plecerové obsazení tématu a jméno studenta. Pokud je téma již obsazené či se student/ka s navrhovatelem nedohodnou, student/ka si hledá jiné téma, popř. navrhovatele.
  4. Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  5. do 21.1.2022 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
  6. do 25.2.2022 studijní oddělení zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy.
  7. Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.

 

 

 

Témata BP a DP v akademickém roce 2021/2022

Legenda:
BP - bakalářská práce
DP - diplomová práce
P/O Ochrana vod - téma určeno pro studijní program/obor Ochrana vod
P/O Rybářství - téma určeno pro studijní obor Rybářství
Není-li určeno, pro který obor je téma vhodné, mohou si jej zadat studenti z obou studijních programů/oborů.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

VÚRH, Laboratoř environmentální chemie a biochemie

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
trandak@frov.jcu.cz 
+420 38 777 4756

DP -   Je vysazování rychleného plůdku lipana podhorního vhodným postupem pro podporu tohoto druhu ve volných vodách?  - obszena

 

doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730

BP -   Jak působí léčivo difenhydramin na molekulární obranné mechanismy u raka signálního?   - volná

 

doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.

+420 38 777 4756

DP -   Biocidy ve vodním prostředí ČR   - volná

  

Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752

DP -   Rozdíly v metabolomu mozku ryb pocházejících z čistého a znečištěného vodního prostředí   - volná

  

MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.

DP -   Osud léčiv v půdách zavlažovaných odpadními vodami   - volná

  

 Ing . Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755

DP -   Ověření možnosti značení plůdku lososovitých ryb pomocí Alizarinové červeně   - volná

 

Ing. Helena Švecová, Ph.D.
hsvecova@frov.jcu.cz
+420 38 777 4752

BP - P/O Ochrana vod -  Perfluorované látky ve vodním životním prostředí   - obsazena

 

RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
akoubova@frov.jcu.cz +420 38 777 4734

BP - P/O Ochrana vod -  Využití raka signálního pro vývoj prediktivního modelu bioakumulace vybraných farmak   - volná


 VÚRH, Laboratoř fyziologie a reprodukce

Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615

DP -   Fish sperm motility: visualization and analyses  - volná

 

Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614

BP -   Migrace jeseterovitých ryb – přehledová studie   - obsazena

 
MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614

BP - P/O Rybářství -   Sperm maturation process in fishes (review) (English)  - volná

DP -   Fish sperm cryopreservation in large volume containers (experimental work) (English)  - volná

 
MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614

BP - P/O Rybářství -   Reproductive system structure and spermatogenesis in holostean fishes (review) (English)  - volná

DP -   Specificity of mitochondrion functioning: fish sperm versus somatic cells (English)  - volná

 
MSc. Yu Cheng
+420 38 777 4743

BP - P/O Rybářství -   Short-term storage of sperm in freshwater fishes (English)  - volná


  VÚRH, Laboratoř intenzivní akvakultury

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
policar@frov.jcu.cz
+420 38 777 4606

BP - P/O Rybářství -   Možnosti intenzivního chovu hlavatky podunajské (Hucho hucho) v RAS   - volná

DP -   Optimalizace procesu triploidizace u candáta obecného (Sander lucioperca)   - volná

 

MSc. Nima Hematyar
hematyar@frov.jcu.cz

BP - P/O Rybářství -   Considering two aspects of fish welfare on largemouth bass (Micropterus salmoides) fillet quality  - volná

 

MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+420 38 777 4679
 

BP - P/O Rybářství -   Effect of antioxidants on fish egg storage success   - volná

DP -   DNA methylation analysis during ageing of zebrafish oocytes   - volná

 

MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+420 38 777 4748
 BP - P/O Rybářství -   Egg storage in zebrafish Danio rerio   - volná

DP -   Epigenetics and fish egg quality   - volná

 

MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
cyanesroca@frov.jcu.cz  

BP - P/O Rybářství -   Brachiounus calyciflorus mass culture optimization in batch and RAS systems   - volná

DP -   Algae and rotifer integrated production system development   - volná

 

MSc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D.
omalinovskyi@frov.jcu.cz 

DP -   Ecology and behaviour of pikeperch (Sander lucioperca) broodstock during semi-controlled reproduction in capticity   - volná

 

MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
+420 38 777 4743
 

DP -   Metabolic profiling of fish during early stages development   - volná

 

MSc. Samad Rahimnejad, Ph.D.
DP -   Optimizing EPA/DHA ratio in diets for pikeperch juveniles   - volná
 
 
MSc. Swapnil Gorakh Waghmare
BP - P/O Rybářství -   Cleavage rate in embryos originating from different quality eggs in zebrafish Danio rerio   - volná
 
 
MSc. Aiman Imentai, Ph.D.
BP - P/O Rybářství -   Effects of dietary vitamin C on the growth performance and immune response in pikeperch (Sander lucioperca) juveniles   - volná
 

 VÚRH, Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 

DP -   Optimalizace tlakového šoku pro efektivní produkci triploidů u ryb  - volná

 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
 

BP - P/O Rybářství -   Co lze vyčíst ze vzájemných závislostí užitkových znaků u kapra obecného?   - volná

DP -   Genetické parametry barvy svaloviny u kapra obecného, linie ALv, a jejich vztah k hlavním užitkovým znakům   - volná

 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
 

BP - P/O Rybářství -   Odlepkování jiker kaprovitých ryb  - volná

BP - P/O Rybářství -   Ověření použitelnosti sex markerů pro jeseterovité ryby  - volná

 

Ing. Martin Prchal, Ph.D.
+420 38 777 4753
 

BP - P/O Rybářství -   Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného: přehledová studie  - volná

DP -   Lze změnit ošupení a tvar těla Amurské lysce ke spokojenosti zákazníka?  - volná

DP -   Odhad plemenné hodnoty produkčních znaků v selekčních programech kapra obecného  - volná

 

MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
+420 38 777 4607
 

BP - P/O Rybářství -   Vliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)  - volná


 VÚRH, Laboratoř sladkovodních ekosystémů

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
buric@frov.jcu.cz
+420 38 777 4769

BP -   Tajemství chemické komunikace u raků – přehledová studie a metodické cesty (konzultant: Kaur)   - volná

DP -   Bezpečný přístav? Mateřské chování u raka mramorovaného v různých podmínkách (kozultant: Kaur)   - volná

 

doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745

BP -   Rak ničivý (Cherax destructor) - literární přehled  - volná

DP -   Aktivita raka mramorovaného v závislosti nareprodukčním cyklu  - volná

 DP -   Aktivita raka signálního v podmínkách malého toku  - volná
 
 
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
+420 38 777 4600

DP -   Vyhodnocení různých metod lovu a dalších faktorů na úspěšnost odlovu raka pruhovaného  - obsazena

 

Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611

BP - P/O Rybářství -   Potrava násady kapra v rybnících - analýza obsahu zažívadel  - volná

BP - P/O Ochrana vod -  Vliv početné populace raka signálního na společenstvo makrozoobentosu v podhorském toku   - obsazena

BP -   Morfologie a genetická diverzita rodu Acanthocyclops, Copepoda (review)   - volná

DP -   Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního   - volná

 
 
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676

BP -   Kompromis mezi maximalizováním příjmu potravy a vyhnutím se predátorovi u invazního hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus): vliv chemických signálů na funkční odpověď (konzultant: M.Sc. Natalia Z. Szydlowska)  - obsazena

DP -   Gut evacuation rate of non-native mesopredator - round goby (Neogobius melanostomus) under the influence of native higher predator presence: effect of visual cues (konzultant: M.Sc. Natalia Z. Szydlowska)  - volná

 
 
 
Ing. Filip Ložek, Ph.D.
+420 38777 4720

DP -   Postembrionální vývoj raků vystavených environmentálně relevantním koncentracím psychoaktivních látek (konzultant Marek Let)  - volná

DP -   Růst, vývoj a chování raků během infekce mikrosporidií Thelohania contejeani (konzultant Miloš Buřič)  - volná

 

MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
niksih00@frov.jcu.cz
+420 38 777 4745

DP -   The regeneration of antenna in crayfish   - volná

DP -   Biology of hemolymph in crayfish   - volná


VÚRH, Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
velisek@frov.jcu.cz
+420 38 777 4625

BP -   Vliv chloracetamidových herbicidů na vodní organizmy - přehledová studie   - volná

DP -   Vliv směsi dvou vybraných metabolitů herbicidů na raka signálního   - volná

 

doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621

BP - P/O Ochrana vod -  Vliv syntetického steroidu mifepristonu na vývoj gonád modelového druhu žáby drápatky vodní (Xenopus laevis)  - obsazena

BP -   Otravy ryb kyanidy - přehledová studie  - obsazena

 
 
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621

DP -   Vliv plemenné příslušnosti na hodnoty hematologických parametrů u kaprra obecného  - obsazena

DP -   Vliv způsobu odběru, konzervace a zpracování vzorků tkání na výsledek PCR diagnostiky virových nemocí kaprů  - obsazena

 

Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
staraa01@frov.jcu.cz
+420 38 777 4622

DP -   Chronické účinky směsi pesticidů na raka signálního  - volná

 
 
  
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
steinc00@frov.jcu.cz
+420 38 777 4622

BP - P/O Ochrana vod -  The pituitary gland in Xenopus laevis a histological and histochemical characterization   - volná

DP -   Histological and histochemical characterization of endocrine organs in Xenopus laevis   - volná

 

MSc. Natalia Zuzanna Szydlowska
nszydlowska@frov.jcu.cz

BP -   Effect of visual predator recognition on the intestinal evacuation rate of invasive round goby (Neogobius melanostomus) (konzultant Mgr. RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.   - volná

 

Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
psauer@frov.jcu.cz
+420 38 777 4622

DP -   Sledování výskytu ligandů transportního proteinu transthyretinu pomocí in vitro biotestu ve vodním prostředí České republiky   - obsazena


 Ústav akvakultury a ochrany vod

 ÚAOV, Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

 
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
+ 420 38 777 4681

BP - P/O Rybářství -   Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávajících bílé krvinky kapra obecného   - volná

BP - P/O Rybářství -   Srovnání citlivosti hlavních akvakulturních druhů ke stimulaci LPS   ,- volná

DP -   Vývoj monoklonálních protilátek proti leukocytům kapra obecného   - volná

DP -   Využití PLGA nosičů pro vakcinaci ryb   - volná

 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677

BP - P/O Rybářství -   Umělý výtěr karasa obecného  - volná

DP -   Vliv délky transportu a způsobů inkubace jiker hlavatky podunajské na jejich líhnivost   - volná

DP -   Vliv délky časového intervalu od umělého výtěru do oplození na líhnivost jiker síha peledě   - volná

 

 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683

BP -   Horizontální proudění vody v malých rybnících  - volná

BP - P/O Rybářství -   Využití odpadní celulózy a její transformace na složku využitelnou pro rybí krmiva  - volná

DP -   Produkce kvasinek z odpadních surovin a jejich využití pro výživu ryb  - volná

DP -   Rychlost růstu rybničních sinic v závislosti na koncentraci živin  - volná

 
  
MSc. Tatyana Gebauer, Ph.D.

DP -   Vliv personality u okouna říčního na náchylnost k infekci Aeromonas sp.  - volná


ÚAOV, Laboratoř výživy

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648

BP -   Rybí společenstva toků VÚ Boletice   - obsazena

 

Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
BP-P/O Rybářství -   Využití přírodních fungicidů a mikoorganismů proti plísňovým chorobám v akvaponických systémech (výzkumná práce)  - volná

DP -   Vliv alternativních zdrojů bílkovin v rybím krmivu na růst ryb a rostlin ve dvousmyčkovém akvaponickém systému (výzkumná práce)  - volná 

 

Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.
mprokesova@frov.jcu.cz 
+420 38 777 4682

BP - P/O Rybářství -   Aplikace nanobublin ozónu v intenzivní akvakultuře   - obsazena

BP - P/O Rybářství -   Využití monosexních obsádek v intenzivní akvakultuře keříčkovce červenolemého  - volná 


ÚAOV, Ředitelství ÚAOV

Ing. Ján Regenda, Ph.D.
regenda@frov.jcu.cz
+420 38 777 4653

BP - P/O Rybářství -   Odchov násady kapra v intenzivní akvakultuře  - volná

DP -   Porovnání ekonomiky chovu ryb při produkci násady kapra a amura v RAS a rybníku   - volná 

 

 Ústav komplexních systémů 

 ÚKS, Laboratoř experimentálních komplexních systémů

Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
+420 38 777 3828

BP - P/O Rybářství -   Modelování růstu ryb: metody a aplikace   - volná 

BP -   Přehled biochemických modelů metabolismu sinic a jejich výsledků v odborné literatuře (konzultant: MSc. Anushree Bachhar)   - volná

BP - P/O Ochrana vod -  Nástroje výpočetní biologie aplikované v ochraně a čištění vodních zdrojů   - volná

BP -   Bioinformatická analýza výskytu izoenzymů fosfofruktokinázy mezi sinicemi (konzultant: MSc. Anushree Bachhar)   - volná 

BP - P/O Ochrana vod -  Změny růstu sinic v závislosti na dostupnosti uhlíku v médiu: Synechocystis sp. PCC 6803 vs Microcystis aeruginosa (konzultant: MSc. Anushree Bachhar)   - volná

DP -   In silico analýza výskytu a role izoenzymů v metabolismu fotorespirace u sinic (konzultant: MSc. Anushree Bachhar)  - volná 

 

Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
rrychtarikova@frov.jcu.cz 
+420 38 777 3833

BP - P/O Ochrana vod -  Studium dynamiky živých lidských buněk v odezvě na běžné kontaminanty vod s cílem vývoje citlivého analytického postupu (konzultant: Mgr. Kirill Lonhus)  - obsazena

BP - P/O Ochrana vod -  Změny hejnového chování akvarijních ryb v přítomnosti kontaminantu (konzultant: Mgr. Kirill Lonhus)  - obsazena 

BP - P/O Ochrana vod -  Využití minispektrofotometru pro objektivizaci stanovení chlóru v pitné vodě (konzultant: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)  - volná

BP - P/O Ochrana vod -  Využití minispektrofotometru pro kontinuální sledování a optimalizaci provozu vodárenských filtrů (konzultant: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)  - volná 

 

ÚKS, Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Ing. Jan Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
+420 777 729 584
BP - P/O Ochrana vod -  Porovnání obsahu látek pomocí akvafotomických metod   - volná 

BP -  Vliv prostředí na změnu vybarvení parmičky duhové  - volná