Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 15/2016 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.
Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 11.11.2016 zašlou akademičtí pracovníci fakulty a studenti DSP témata závěrečných prací Bc. Hospodářské na email: mhospodarska@frov.jcu.cz
2) dne 18.11.2016 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 16.12.2016 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 15/2016 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Bc. Hospodářské emailem se jménem studenta. Počet obsazených míst nesmí přesáhnout určenou kapacitu laboratoře.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 6.1.2017 zašlou vyučující elektronicky Bc. Hospodářské podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 17.2.2017 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) od 6.3.2017 začne studijní pracoviště vydávat zadávací protokoly studentům a vedoucím laboratoří.
8) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 
Témata BP a DP v akademickém roce 2015/2016

Témata BP a  DP v akademickém roce 2016/2017

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

Navrhovatel typ práce  název stav obor
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP   Vliv pyretroidů na ryby a raky - přehledová studie Tomáš Vajc Ochrana/Rybářství 
DP  Vliv deltametrinu na raka signálního    ROV
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Histopatologické vyšetření tkání ryb exponovaných cizorodým látkám   Rybářství
BP Hematologické vyšetření ryb po antiparazitární léčbě   Rybářství
DP Možnosti léčby vybraných helmintóz ryb   ROV
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
 BP  Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy   Alžběta Strouhová Ochrana/Rybářství 
DP  Hodnocení subchronického působení atrazinu na raka Cherax destructor  Bc. Markéta Hlávková ROV
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BP   Změny reprodukčního chování ryb vyvolané přítomností syntetických hormonů ve vodním prostředí (možno i jako přehledová práce)     Daniel Švehla Ochrana vod/Rybářství 
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP 
 Spavá nemoc koi kaprů - nové ohrožení chovů kapra v Evropě (přehledová práce) Jan Urbásek   Rybářství
DP   Spavá nemoc koi kaprů - experimentální infekce ryb v laboratorních podmínkách    ROV
         
Ing. Olga Valentová
+420 38 777 4754
BP   Kovy v povrchových vodách České republiky (přehledová studie)  Oto Wanecki   Ochrana vod
       
 
 

 

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
DP   Hodnocení vlivu vybraných čistíren komunálních odpadních vod na kontaminaci vodního prostředí mikropolutanty    ROV 
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
DP   In vitro hodnocení toxických účinků sedimentů biologického rybníka napájeného odpadními vodami z ČOV    ROV
BP  Effects of insect based diet on hepatic enzymatic activities in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / Vliv krmiva obsahujícího hmyz na jaterní enzymatickou aktivitu u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)   Rybářství
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755
BP
 Ichtyofauna horní Vltavy a její ovlivnění údolní nádrží Lipno 
Zbyněk Janči  Rybářství/Ochrana vod 
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
+420 38 777 4756
DP  Sledování kontaminace Bezdrevského potoka polychlorovanými bifenyly (PCB)  Bc. Marek Let  ROV 
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
BP   Distribuce vybraných léčiv a jejich metabolitů v orgánech ryb   Adéla Minaříková  Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof.Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
DP Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií Bc. Martin Hubálek ROV
DP Využití cytometrických metod k rozeznání mezidruhových hybridů jeseterů od jedinců čistého druhu Bc. Nikola Třešňáková  ROV
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
 BP
 Stanovení fenotypových korelací užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků 
   Rybářství
DP  Vliv obsahu a depozice energetických rezerv v těle kapra obecného (Cyprinus carpio L.) na kondici ryb v průběhu nepříznivého období roku   ROV
DP  Dědivost rozmístění a počtu šupin u lysých kaprů a jejich vliv na užitkové vlastnosti ryb   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
BP   Využití molekulárních metod v diagnostice onemocnění ryb - přehledová studie    Rybářství 
BP  Isogenní linie ryb - přehledová studie   Rybářství
 
 
 
 
 
MSc. Ksenia Pocherniaieva
+420 38 777 4743
BP Cryopreservation of primordial germ cells in fish   Rybářství
         
  

Laboratoř intenzivní akvakultury

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
+420 38 777 4606
BP  Intenzivní odchov larev candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí speciálně vyvinutého sběrače tuku a jiných nečistot na  hladině vody   Rybářství
DP  Odběr spermatu pomocí katetru a jeho využití při výtěru štiky obecné (Esox lucius L.)  Bc. Tomáš Plaňanský ROV
DP  Optimalizace intenzivního chovu larev candáta obecného (Sander lucioperca L.) pomocí potravních organismů Bc. Jakub Morava ROV
         
Ing. Miroslav Blecha, Ph.D.
+ 420 38 777 4744
DP  Umělá indukce triploidie u candáta obecného (Sander lucioperca) Bc. Martin Růžek
ROV
DP  Vliv termínu výtěru na reprodukci amura bílého (Ctenopharyngodon idella) Bc. Jiřina Schacherlová ROV
 
 
 
 
 
MSc. Mohagheghi Samarin Azin, Ph.D.
+ 420 38 777 4748
BP  Cold-storage of the eggs in pikeperch Sander lucioperca and its effect on egg viability rates   Rybářství
DP  The RNA content of fish eggs and its effect on egg quality and successive developmental stages   ROV
         
 


Laboratoř etologie ryb a raků

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
+420 724 504 921
+420 38 777 4603
 BP  Využití bioindikátorů v systémech včasného varování - literární řešerše, praktický příklad   Ochrana vod 
DP  Vliv polutantů na chování raků a jejich tepovou frekvenci Mgr.Bc. Shchennikova ROV
 
 
 
   
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611
BP Buchanky rodu Acanthocyclops (Copepoda, Cyclopoida) historie a současnost této taxonomicky komplikované skupiny   Rybářství/Ochrana vod
DP Diverzita makrozoobentosu v Evropsky významné lokalitě výskytu raka kamenáče (Austopotamobius torrentium) Bc. Eliška Peřinová ROV
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745
BP/DP  Potřebují raci pro zdárnou reprodukci "vodu"?  Lukáš Zajíc Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP  Biologie raka mramorovaného: literární přehled   Rybářství/Ochrana vod
         
Ing. Jan Kubec
+420 38 777 4769
BP Schopnost individuálního rozlišení raka mramorovaného - dokáží se klony navzájem poznat? Dominik Vinkler  Rybářství/Ochrana vod
 
 
 
   
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
+420 38 777 4769
DP 
 Vyhodnocení plodnosti raka signálního včetně post-ovulačního stavu vaječníků
Bc. Martin  Fojt ROV 
DP
 Chování vodních organismů a kontaminace vodních toků - nechtěná léčba deprese a nespavosti u raků?
  ROV 
 
 
 
   
 

 

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
BP
 Možnosti využití mikrořas v systémech pro odchov larválních stádií ryb 
  Rybářství
BP  Využití "bioflok reaktoru" pro zvýšení retence živin v rámci recirkulačních akvakulturních systémů   Rybářství
DP  Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby Bc. Ondřej Homola  ROV
DP  Raná puberta u sivena amerického (Salvelinus fontinalis Mitchill) - vliv fotoperiody, teploty vody a úrovně výživy Bc. Jakub Čejka  ROV
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
 DP
 Provozní ověření vlivu krmení raného plůdku jeseterovitých ryb obohacenými naupliemi žábronožky na jejich přežití a rychlost růstu
Bc. Jakub Starý  ROV 
DP  Vyhodnocení poloprovozního odchovu tržního keříčkovce červenolemého   ROV
DP  Provozní ověření produkční účinnosti vybraných krmných směsí při výkrmu tržního keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) Ing. Jaroslav Jelínek ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
 DP
 Využití karotenoidů ve výživě tropických ozdobných ryb 
   ROV
BP  Využití nanočástic v hormonální terapii ryb   Rybářství
         
Ing. Roman Šebesta
+420 38 777 4661
BP  Háďátko octové (Tubatrix acetii) jako krmný organismus pro raná stádia okounovitých ryb Tadeáš Přibyl Rybářství
         
 

 

Laboratoř aplikované hydrobiologie

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
DP/BP   Populační struktura a potrava hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) v řece Labi (literární rešerše + výzkum)   ROV/Rybářství/Ochrana
DP/BP
 
 Kompetice o úkryt u nepůvodních druhů akvatických organismů (literární rešerše + pokus)
 Miloslav Krejčí ROV/Rybářství/Ochrana 
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 728 006 599
BP
 Makrozoobentos zarostlého a volného bahnitého litorálu kaprových rybníků
Lenka Kajgrová  Ochrana vod 
DP
 Potravní konkurence mezi kaprem a střevličkou východní v prostředí kaprových rybníků  
  ROV 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
DP
 Možnosti zachycení a recyklace živin při vypouštění rybníků 
 Bc. Jan Dofek ROV 
BP  Možnosti zlepšení kvality vody v chovu ryb pomocí plovoucích mokřadů Tomáš Koubek Ochrana vod
 
 
 
 
 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683
 BP/DP  Dynamika fytoplanktonu kaprových rybníků   Eva Koukolová Rybářství/Ochrana vod/ROV 
 BP/DP  Vliv množství sinic a jejich rozkladných procesů na koncentraci kyslíku   Jiří Císler Rybářství/Ochrana vod/ROV 
 DP
 Genetické studie vybraných rodů sinic z rybničního prostředí   ROV 
         
Ing. Radek Gebauer
BP  Potravní chování a výběrovost hlaváčovitých ryb (literární rešerše + pokus) Petr Kovář Rybářství/Ochrana vod
         
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
+420 38 777 4683
   
BP/DP  Faktory ovlivňující výskyt sinic v eutrofních a hypertrofních rybnících   Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
BP/DP  Porovnání hydrochemických a hydrobiologických parametrů jednohorkově a dvouhorkově obhospodařovaných rybníků   Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
BP/DP  Vliv revitalizace řeky Stropnice na kvality vody a retenci živin   Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
BP/DP  Využití rybničních sedimentů pro recyklaci živin v zemědělské krajině  Bc. et Bc. Veronika Kalicovová Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
         
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
BP/DP  Samočistící procesy v drobném vodním toku   Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
BP/DP  Samočistící procesy v mokřadu   Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
BP/DP  Vliv srážkových vod na jakost vody ve vodním toku   Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
BP/DP  Používání detergentů pro profesionální užití a jeho význam jako zdroje fosforu pro povrchové vody    Ochrana vod/Rybářství*/ROV*
         
 
* - témata jsou přednostně určena pro obor Ochrana vod

 

Laboratoř fyziologie reprodukce

Navrhovatel
typ práce   
název stav obor
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615
DP   Basics of fish sperm motility and principle of CASA operation     ROV
         
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
 BP  Indikátory kvality jiker jeseterů pro umělý výtěr   Rybářství 
DP  Krátkodobé uchování spermatu kapra obecného (Cyprinus carpio)   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BP  Hormonální přípravky používané v řízené reprodukci ryb ve světové akvakultuře: přehled historických a současných preparátů     Rybářství
 
 
 
 
 
MSc. Yevhen Horokhovatskyi
+420 38 777 4615
BP The review of freshwater fish sperm cryopreservation   Rybářství
DP Influence of spermatozoa concentration on cryopreservation success in fish   ROV
         
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP   Advances in fish sperm cryopreservation: taxonomical consideration Taisiya Stechkina Rybářství 
 
 
 
 
 
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.
+420 38 777 4615
DP  Motility of headless fish spermatozoa     ROV
         
MSc. Dadras Hadyseh Asyabar
BP Study of fish sperm motility in relation to thermal changes   Rybářství
         
MSc. Viktoryia Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP Energetics of fish sperm in relation to motility   Rybářství
         
 

 

Laboratoř výživy

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
 BP  Hobby akvaponie  Vojtěch Vondruška   Rybářství
 BP/DP  Postmortální změny v rybím mase Adam Tichý  Rybářství/ROV 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648
BP  Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor   Tomáš Doležal Rybářství 
BP  Využití produktů biofloc systémů k odkrmování juvenilních ryb   Rybářství
         
Mgr. Zuzana Linhartová, Ph.D.
+420 38 777 4648
BP  Vliv přírodních extraktů na senzorické vlastnosti a prodloužení skladovatelnosti masa pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)  Ondřej Tunys   Rybářství 
         
Ing. Zuzana Bláhová
BP  Biosyntéza dokosahexaenové kyseliny u ryb   Rybářství
         
Ing. Eva Prenerová, CSc.
DP  Optimalizace podmínek v halovém maloobjemovém akvaponickém systému pro pěstování bylinek a chov ryb  Bc. Petr Hanzlík ROV
BP  Optimalizace podmínek v halovém maloobjemovém akvaponickém systému pro pěstování zeleniny a chov ryb  Jan Gregor Ochrana vod/Rybářství
 
 
 
 
 


 

Laboratoř metabolismu lipidů

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. MSc. Sabine Sampels, Ph.D.
+420 38 777 4678
DP   Changes of Fatty acid composition during the overripening of oocytes in vivo                         ROV   
         
MSc. Nima Hematyar
BP  Mechanism of oxidation in fish during long term storage   Rybářství
         
MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin
BP  Oxidative stress during oocyte overripening   Rybářství
         
 
 
 

Ústav komplexních systémů

         
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
+420 38 777 3843
BP/DP Sledování a klasifikace chování akvarijních ryb v zařízení 5iD viewer s podporou metod zpracování obrazu   Rybářství/Ochrana/ROV
         
Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3833
BP/DP Využití super rozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxcikých látek na savčí buňku   Rybářství/Ochrana/ROV
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP Vytvoření kolekce dat pro identifikaci ryb z obrazu v průběhu jejich růstu   Rybářství
DP Identifikace ryb z obrazu - nalezení jednoznačných vzorů pro identifikaci pro různé druhy   ROV
         
Ing. Jan Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
BP  Hejnové chování jako odezva na změny prostředí, přehledová studie  Jiří Jakš Rybářství/Ochrana vod
BP  Samočinné přístupy sledování bioaktivních činidel ve vodním prostředí, přehledová studie  Antonín Bárta Rybářství/Ochrana vod
         
 

Ostatní, FROV JU

 
Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. David Gela, Ph.D.
+420 38 777 4762
BP   Plasticita současné morfometrické charakteristiky vybraných plemen kapra obecného (Cyprinus carpio) a její srovnání s daty v minulosti prezentovanými pro daná plemena    Rybářství
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
BP In vitro kultivace zárodečných buněk ryb, přehledová studie                          Rybářství 
DP Kryoprezervace a transplantace spermatogonií kapra obecného  Bc. Michaela Fučíková ROV
         
Ing. Pavel Lepič
+420 38 777 4765
BP   Možnosti využití hmyzí moučky v krmivech pro candáta obecného Marek Kodras  Rybářství