Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 18/2017 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.
Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 20.11.2017 zašlou akademičtí pracovníci fakulty a studenti DSP témata závěrečných prací Mgr. Bártové na email: kbartova@frov.jcu.cz
2) dne 27.11.2017 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 22.12.2017 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 18/2017 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Mgr. Bártové emailem se jménem studenta. Počet obsazených míst nesmí přesáhnout určenou kapacitu laboratoře.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 5.1.2018 zašlou vyučující elektronicky Mgr. Bártové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 16.2.2018 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 
Témata BP a DP v akademickém roce 2016/2017

Témata BP a  DP v akademickém roce 2017/2018

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

Navrhovatel typ práce  název stav obor
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP  Vliv pyretroidů na vodní organizmy - přehledová studie  Tomáš Vajc Rybářství/Ochrana vod
BP  Vliv herbicidu s-metalochlor na raná vývojová stádia raka mramorovaného  Jan Materna  Rybářství/Ochrana vod
DP  Vliv metabolitu metalochloru OA na raka mramorovaného   ROV
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BP  Histopatologické vyšetření tkání ryb exponovaných cizorodým látkám   Rybářství
 BP  Hematologické vyšetření ryb po antiparazitární léčbě  Jan Janík  Rybářství
 DP  Možnosti léčby vybraných helmintóz ryb    ROV
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
 DP  Vliv koncentrace, teploty a doby působení na biochemické parametry raka mramorovaného (Procambarus fallax) exponovaného neonikotinoidovému pesticidu, thiaklopridu  Bc. Světlana Hummelová ROV
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP  Přírodní endokrinní disruptory u ryb: přehledová práce   Rybářství/Ochrana vod
DP  Vliv syntetického progestinu etonogestrelu na sekundární pohlavní znaky a histologii gonád živorodky Wingeovy (Poecilia wingei) Michal Pech ROV
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP/DP
 Změny vybraných biochemických parametrů při jarních úhynech kaprů   Rybářství/ROV
BP/DP  Změny hematologických parametrů při jarních úhynech kaprů   Rybářství/ROV
         
Ing. Olga Valentová
+420 38 777 4754
 BP  Kvantifikace obsahu živin a organických látek v metabolitech kapra obecného    Rybářství/Ochrana
       
 
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
+420 38 777 4622
BP/DP  Histopathological alterations in fish tissue as biomarkers of pollutant exposure   Rybářství/Ochrana vod/ROV
         
 

 

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
DP  Hodnocení vlivu vybraných čistíren komunálních odpadních vod na kontaminaci vodního prostředí mikropolutanty  Bc. Vít Okrouhlý  ROV
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
BP  Splňují ryby chované v biologickém rybníku napájeném vodou z ČOV požadavky na hygienickou kvalitu masa?  Martin Kareš Ochrana vod
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755
 DP  Zhodnocení ekologického stavu vybraných profilů toků ČR na základě struktury plůdkových společenstev ryb (stanovení indexu CZI) (Předpokladem je schopnost studenta samostatně druhově determinovat zakonzervované juvenilní ryby)      ROV
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
+420 38 777 4756
 DP  Nové polutanty ze skupiny bisfenolů ve vodním prostředí ČR    ROV
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 BP  Distribuce vybraných léčiv a jejich metabolitů v orgánech ryb  Martina Kudrnová  Ochrana vod
BP  Znečištění klíčových zdrojů pitné vody v ČR polárními cizorodými látkami Lukáš Hrubý Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof.Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 DP  Schopnost adaptace neopolyploidních jeseterů na nestálé podmínky prostředí    ROV
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BP
 Fenotypové korelace užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků
  Rybářství
BP  Vliv podmínek prostředí, užitkových vlastností a původu ryb na obsah tuku ve svalovině kapra obecného    Rybářství
DP  Genetická variance rozmístění a počtu šupin u kapra obecného, linie ALv, a jejich vliv na užitkové vlastnosti ryb   ROV
DP  Genetická variance odstínu svaloviny kapra obecného, linie ALv, a závislost mezi odstínem svaloviny a hlavními užitkovými znaky    ROV
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
 BP  Příčiny deformit skřelového víčka u lososovitých ryb    Rybářství
 DP  Určení genetické variability vybraných populací lipana podhorního   ROV
 
 
 
 
 
  

Laboratoř intenzivní akvakultury

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
+420 38 777 4606
 DP  Výskyt morfologických deformit u candáta obecného v rámci intenzivního chovu v RAS – příčiny, problémy a možnost jejich eliminace   ROV
DP  Perspektivy využití smíšené obsádky pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) a mníka jednovousého (Lota lota) v podmínkách intenzivní akvakultury Bc. Vít Profant ROV
DP  Intenzivní chov okounka pstruhového v RAS s různým světelným režimem Bc. Dominik Boňko ROV
         
MSc. Mohagheghi Samarin Azin, Ph.D.
+ 420 38 777 4748
 BP  In vitro egg storage in pikeperch Sander lucioperca and its effect on egg and larval viability rates   Rybářství
 DP  Gene expression changes associated with fish oocyte ageing    ROV
         
MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
DP  Improvement of live feed nutrition and husbandry in selected marine or freshwater fish larvae   ROV
         
 


Laboratoř etologie ryb a raků

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611
 BP  Buchanky rodu Acanthocyclops (Copepoda, Cyclopoida) historie a současnost této taxonomicky zajímavé skupiny: literární přehled  Petr Vojta Rybářství/Ochrana vod
 BP/DP  Společenstvo bentických organismů na dolním toku Labe a jeho přítocích   Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP  Cross apmlifikace mikrosatelitních márkrů u raka silnoklepetého (Pontastacus pachypus)   Rybářství/Ochrana vod/ROV
DP
 Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops z horských lokalit Rumunského pohoří Rodna
  ROV
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745
BP  Biologie raka mramorovaného - přehledová studie    Rybářství/Ochrana vod
BP  Rak mexický Cambarellus patzcuarensis - přehledová studie  Jan Toman Rybářství/Ochrana vod
BP/DP  Ultrastruktura spermií raka mexického Cambarellus patzcuarensis   Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP  Porovnání raka mramorovaného a raka pruhovaného: přímá interakce a kompetice o zdroje  Bc. Milan Man Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP  Možnost vlastních témat studentů po vzájemné dohodě   Rybářství/Ochrana vod/ROV
         
Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
+420 38 777 4745
BP  Jsou parmy obecné v době výtěru jedovaté pro ostatní organismy? Pavel Švejda Rybářství
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
+420 38 777 4769
BP/DP
 Chování vodních organismů a kontaminace vodních toků - nechtěná léčba deprese a nespavosti u raků?
Josef Mareš  Rybářství/Ochrana vod/ROV
DP
 Společenstvo bentických organismů na dolním toku Ohře a jejích přítocích
 Bc. Martin Musil Rybářství/Ochrana vod/ROV 
 
 
 
   
M.Sc.Shakhawate Hossain
BP/DP  Rozdíly v agresivitě samic raka mramorovaného v závislosti na reprodukčním cyklu   Rybářství/Ochrana vod/ROV
         
 

 

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
 BP
 Vliv podmínek intenzivního chovu na fitness okounovitých ryb
 Ondřej Tomášek  Rybářství
 BP  Effect of intensive culture condition on fitness of percids Jan Chábera ROV
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
 DP  Vliv teploty na možnost krátkodobého skladování vytřených neoplozených jiker sumce velkého  Bc. Andreas Andoniu  ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP  Využití přípravků umožňujících kontrolované uvolňování hormonální látky v umělé reprodukci ryb  Oldřich Pecha Rybářství
         
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
+ 420 38 777 4681
DP  Vliv akutního a chronického stresu na imunitní parametry kapra obecného   ROV
         
 

 

Laboratoř aplikované hydrobiologie

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
 BP/DP  Úloha malých vodních toků jako refugií původních druhů ichtyofauny na dolním toku Labe    Rybářství/Ochrana vod/ROV
 BP/DP
 Potravní chování hlaváčovitých ryb v systému s více predátory
Jan Rytíř  Rybářství/Ochrana vod/ROV
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 728 006 599
 DP
 Potravní zdroje plůdku reofilních ryb v rybnících s instalovanými lapači hmyzu
  ROV
 
 
 
 
 
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
BP
 Možnosti zlepšení kvality vody v chovu ryb pomocí plovoucích mokřadů
 Tomáš Jindra  Rybářství/Ochrana vod
DP  Jak se mění kvalita vody na odtoku z rybníků při jejich výlovu  Bc. Martin Vágner  ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683
 BP  Dynamika fytoplanktonu kaprových rybníků Martin Svoboda Ochrana vod
 BP/DP  Vliv množství sinic a jejich rozkladných procesů na koncentraci kyslíku    Rybářství/Ochrana vod/ROV
 DP  Genetické studie vybraných rodů sinic z rybničního prostředí    ROV
         
MSc. Marcellin Rutegwa
mrutegwa@frov.jcu.cz
BP/DP  Faktory ovlivňující spotřebu kyslíku sedimentu v rybnících    Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP  Kvalita sedimentu v některých rybnících jižních Čech   Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP  Faktory ovlivňující metabolismus ekosystému rybníků   Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP  Současný stav kvality vody v rybnících  Adam Benedikt Rybářství/Ochrana vod/ROV
         
 


 

Laboratoř fyziologie reprodukce

Navrhovatel
typ práce   
název stav obor
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615
DP  Využití stroboskopického osvětlení pro analýzu pohybu bičíku u spermatu ryb / Using a stroboscopic illumination for analyses of fish sperm flagellar motion    ROV
         
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
BP  Indukce partenogeneze u ryb / Induction parthenogenesis in fish    Rybářství
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP  Hormonální přípravky používané v řízené reprodukci ryb ve světové akvakultuře: přehled historických a současných preparátů    Rybářství
 
 
 
 
 
MSc. Yevhen Horokhovatskyi
+420 38 777 4615
 DP  Fish sperm cryopreservation in fisheries practice: Reality or Dream?    ROV
         
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BP  Male reproductive system in Elasmobranchii (review)    Rybářství
 
 
 
 
 
MSc. Hadyseh Dadras Asyabar
 BP  A review on the effect of environmental factors on early development of larvae in freshwater fish models   Rybářství
         
MSc. Vitaliy Kholodnyy
BP  Cryptic female choice as a regulatory mechanism in fish reproduction   Rybářství
         
MSc. Xin MiaoMiao
mxin@frov.jcu.cz
BP  Motility of fish spermatozoa associated with the sperm proteome    Rybářství
         
MSc. Viktoryia Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BP  Sperm maturation in aquaculture valuable ray-finned fishes (review)    Rybářství
         
MSc. Volodymyr Bondarenko, Ph.D.
+420 38 777 4717
DP  Zpracování experimentálních protokolů pro odběr spermatu a vyhodnocení parametrů pohybu spermií u živorodky Wingeovy (Poecilia wingei) / Elaboration of experimental protocols for sperm collection and evaluation of sperm motility parameters in Endlers Guppy (Poecilia wingei)   ROV
         
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
+420 38 777 4607
BP  Sperm osmotic resistance in different fish species    Rybářství
DP  Ionic regulation of trout sperm motility   ROV
         
 

 

Laboratoř výživy

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
BP/DP  Hobby akvaponie  Vojtěch Vondruška Rybářství/ROV 
BP/DP  Stravitelnost krmiv pro kapra  Josef Mareš Rybářství/ROV
 
 
 
 
 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648
BP  Využití odpadních kalů z bioflok technologií k odkrmu raných vývojových stádií ryb    Rybářství
         
 
 
 

Ústav komplexních systémů

         
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
+420 38 777 3843
BP  Počítačová analýza rybí etologie (struktura hejn, identifikace jednotlivců, chování u překážky, hejnová hierarchie atd.) s využitím zařízení 5iDviewer    Rybářství/Ochrana vod
BP  Počítačová analýza lidského chování (projekt pro bezpečnostní aplikace, spolupráce s největšími světovými správci budov)    Rybářství/Ochrana vod
BP Mikroskopie velmi vysokého rozlišení živočišných buněk v přítomnosti nanostrukturovaných materiálů (spolupráce s lékařskými pracovišti a firmami z oboru nanotisku)    Rybářství/Ochrana vod
BP

 Klastování dat ze sledování dynamických systémů v biologii

   Rybářství/Ochrana vod
         
Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3833
 BP/DP  Využití super rozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxcikých látek na savčí buňku    Rybářství/Ochrana vod
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP  Automatický systém pro sledování ryb v nádržích – anotace dat a evaluace systému   Rybářství/Ochrana vod 
DP  Systémy pro podvodní pořizování obrázků ryb v akváriu a nádržích pro účely rozpoznávání – design systému   ROV
         
Ing. Jan Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
 BP  Biofyzikální a klimatické korelace v rybniční akvakultuře, přehledová studie   Rybářství/Ochrana vod/ROV
 DP  Metodiky měření v akvaponických systémech a jejich opakovatelnost, přehledová i praktická studie  Bc. Štěpán Chytka  ROV
         
Mgr. Jiří Jablonský Ph.D.
+420 38 777 3828
BP  Přehled genomických modelů ryb a jejich výsledků v odborné literatuře   Rybářství/Ochrana vod
BP  Srovnání genomického modelování u ryb a bakterií   Rybářství/Ochrana vod
BP  Přehled metabolických, transcriptomických a proteomických dat sinice Cyanothece sp. ATCC 51142 v odborné literatuře   Ochrana vod
BP  Přehled metabolických, transcriptomických a proteomických dat sinic rodu Prochlorucoccus v odborné literatuře   Ochrana vod
DP  Rozšíření kinetického modelu sinice Synechococcus elongatus PCC 7942 o metabolismus dusíku   ROV
DP  Kinetické a genomické modelování metabolismu a růstu Lososa obecného (Salmo salar)   ROV
         
 

Ostatní, FROV JU

 
Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. David Gela, Ph.D.
+420 38 777 4762
 BP  Plasticita současné morfometrické charakteristiky vybraných plemen kapra obecného (Cyprinus carpio) a její srovnání s daty v minulosti prezentovanými pro daná plemena   Rybářství
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
 BP/DP  Vliv blokování exprese vybraných genů specifických pro zárodečné buňky na plodnost ryb                           Rybářství/ROV
 BP/DP  Studium anatomie pohlavního ústrojí ryb pomocí pryskyřicových odlitků    Rybářství/ROV
         
Ing. Roman Franěk
+420 38 777 4784
BP  Indukce gynogeneze u dánia pruhovaného s použitím xenogenního spermatu    Rybářství/Ochrana vod