Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 33/2018 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 30.11.2018 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: plecerova@frov.jcu.cz
2) dne 4.12.2018 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 11.01.2019 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 33/2018 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Ing. Plecerové emailem se jménem studenta.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 25.1.2019 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 1.3.2019 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 
 

 

Témata BP a DP v  akademickém roce 2018/2019
 

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

Navrhovatel typ práce  název stav obor
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP  Vliv metazachloru a jeho metabolitu metazachloru OA na raná vývojová stádia raka mramorovaného.  Závorka Ochrana vod, Rybářství
DP  Vliv chronické expozice metazachloru na raka mramorovaného.    ROV
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BP  Histologické vyšetření raků – zpracování a vyhodnocení vzorků Kučera Rybářství
DP  Histologické vyšetření kaprů infikovaných CEV (Carp Edema Virus) – zpracování a vyhodnocení vzorků   ROV
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
DP  Akutní a chronické působení neonikotinoidových látek na raky Strouhová ROV
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP  (Anti-)thyroidní aktivita ve vodách (výskyt, zdroje, možný vliv na vodní organismy): přehledová práce   Ochrana vod
BP  Hledání rizikových oblastí výskytu (anti-)thyroidní aktivity ve vodním prostředí České republiky   Ochrana vod
 BP  Mají syntetické progestiny (anti-)thyroidní aktivitu?    Ochrana vod
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BP  Změny vybraných biochemických parametrů při jarních úhynech kaprů  Krisman Rybářství
DP  Změny hematologických parametrů při onemocnění kaprů způsobeném kapří edémovou chorobou   ROV
         
Ing. Olga Valentová
+420 38 777 4754
BP  Posouzení účinnosti mobilního zařízení pro čištění vody na sádkách   Ochrana  vod
       
 
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
+420 38 777 4622
BP  Histopathological alterations in fish tissue as biomarkers of pollutant exposure   Rybářství, Ochrana vod
DP  Frogs as model in toxicology: developmental aspects   ROV
         
Ing. Pavel Šauer
+420 38 777 4622
BP  Zjišťování hormonální aktivity vybraných bisfenolů in vitro    Ochrana vod
BP  Zjišťování hormonální aktivity vybraných pesticidů in vitro    Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
 DP  Adaptabilita dvouletých uměle odchovaných násad lipana podhorního (Thymallus thymallus) v řece Blanici Bartoš O. ROV
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
  DP
 In-vitro metabolická transformace léčiv v kapru obecném z recipientu upravených komunálních odpadních vod
 In-vitro metabolic transformation of pharmaceutical compounds in common carp from recipient of treated sewage water
  ROV
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755
DP  Zhodnocení ekologického stavu vybraných profilů toků ČR na základě struktury plůdkových společenstev ryb (stanovení indexu CZI)   ROV
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
+420 38 777 4756
DP   Nové polutanty ze skupiny bisfenolů ve vodním prostředí ČR   ROV
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 BP  Distribuce vybraných léčiv mezi složkami vodního prostředí  Lexová Ochrana v od
         
Ing. Helena Švecová, Ph.D.
+420 38 777 4752
BP Ověření účinnosti filtrace přes granulové uhlí při odstraňování mikropolutantů na vybraných úpravnách pitné vody. Andrea Martanová Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 DP  Schopnost adaptace neopolyploidních jeseterů na nestálé podmínky prostředí   ROV
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BP
 Fenotypové korelace užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků    Rybářství
BP
 Faktory ovlivňující nástup pohlavní dospělosti u ryb a možnosti zkrácení generačního intervalu – přehledová studie     Garayová   Rybářství
DP
 Fenotypová a genetická variance rozmístění a počtu šupin u kapra obecného, linie ALv, a jejich vliv na užitkové vlastnosti ryb    ROV
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
BP  Příčiny deformit skřelového víčka u lososovitých ryb   Rybářství
DP  Určení genetické variability vybraných populací lipana podhorního   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Martin Prchal, Ph.D.
+420 38 777 4753
 BP  Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného (Cyprinus carpio L.): přehledová studie  Kubišta  Rybářství
DP  Rozvoj metody na zvýšení výtěžnosti jedlých podílů kapra obecného    ROV
         
  

Laboratoř intenzivní akvakultury

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
+420 38 777 4606

 nevypisuje    
         
MSc.Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4679
 BP  Oxidative stress and fish egg quality   Rybářství
 DP  Effect of antioxidant supplementation to oocyte culture media on fish oocyte ageing    ROV
         
MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4748
BP  Effect of temperature on the successful egg storage time in zebrafish Danio rerio   Rybářství
 DP  Effect of oocyte ageing on the occurrence of ploidy anomalies in zebrafish Danio rerio   ROV
         
MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
BP  Culture of freshwater rotifer for Pike perch larval rearing   Rybářství
BP  Optimization of an integrated continuos rotifers/chlorella system   Rybářství
         
MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
+420 38 777 4743
 BP  A review on triploid induction in different fish species (pouze anglicky)   Rybářství
         
Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
+420 38 777 4610
BP  Vliv nasycení kyslíku ve vodě na efektivitu intenzivního chovu candáta obecného (Sander lucioperca) v recirkulačním akvakulturním systému  Vojta  Rybářství
BP  Vliv hustoty obsádek sumečka afrického (Clarias gariepinus) na efektivitu jeho intenzivního chovu v recirkulačním akvakulturním systému  Trnka  Rybářství
         
M.Sc. Oleksandr Malinovskyi
BP  Temperature dependent foraging behavior of pikeperch (Sander lucioperca)    Rybářství
         
 


Laboratoř etologie ryb a raků

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611
 DP  Společenstvo bentických organismů na dolním toku Labe a jeho přítocích   ROV
BP  Cross apmlifikace mikrosatelitních márkrů u raka silnoklepetého (Pontastacus pachypus)   Rybářství, Ochrana vod
 DP  Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops z horských lokalit Rumunského pohoří Rodna   ROV
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745
BP  Zhodnocení přežívání a růstu dvou invazivních raků v teplotně suboptimálních podmínkách Marková  Rybářství, Ochrana vod
DP  Vliv různých teplot na konkurenceschopnost raka mramorovaného v agresivních interakcích. (konzultant: Kubec) Krejčí ROV
         
Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
+420 38 777 4745
DP  Zhodnocení žravosti nepůvodních raků   ROV
BP Zhodnocení žravosti nepůvodních raků v sub optimálních teplotách   Rybářství, Ochrana vod
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
+420 38 777 4769
BP  Denní a noční aktivita hlaváče černoústého a vranky obecné. (konzultantka: Roje) Polívka Rybářství, Ochrana vod
 DP  Proti americkému brouku! Lze odstranit raka signálního z malého toku? (konzultant: Kubec) Jakš ROV 
 
 
 
   
 

 

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
 DP  Možnosti zvýšení kondice, fitness a adaptability násady jesetera malého (Acipenser ruthenus)  Kodras ROV
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
DP  Změny hmotnosti gonád u jikernaček a mlíčáků keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) chovaných v rozdílných akvakulturních podmínkách v průběhu juvenilní a na počátku adultní periody života Jarošová L. ROV
DP  Využití obohacených nauplií artemie při odchovu plůdku keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus)   ROV
DP  Reprodukční charakteristika hlavatky podunajské (Hucho hucho) a tajmena sibiřského (Hucho taimen) při umělém výtěru Přibyl ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
 BP  Využití řas ve výživě akvarijních druhů ryb    Rybářství, Ochrana vod
BP Zlepšení fitness a etablování únikové reakce vůči predátorovi u násad bolena dravého za účelem vysazování do volných vod   Rybářství, Ochrana vod
DP  Umělý výtěr reofilních druhů ryb Hoda  ROV
DP  Optimalizace využití RFID technologie pro aktivní vyhledávání značených ryb ve sladkovodním prostředí Kolařík ROV
DP  Chov a odchov bolena dravého   ROV
         
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
+ 420 38 777 4681
 DP  Dynamika absorbce mikročástic z peritoneální dutiny Cyprinus Carpio   ROV
         
 

 

Laboratoř aplikované hydrobiologie

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
DP  Teplotní závislost rychlosti vyprazdňování hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) (Konzultant: Pavel Franta) Kos  ROV
DP  Sezónní změny ve složení potravy hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na dolním toku Labe (Konzultatnt: Pavel Franta)   ROV
DP
 Diurnální změny ve složení potravy hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na dolním toku Labe (Konzultant: Pavel Franta)    ROV
DP  Potravní chování a výběrovost hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) v závislosti na druhu, početnosti a poměru mezi složkami bentické kořisti Kovář ROV
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 728 006 599
 DP  Potravní zdroje plůdku reofilních ryb v rybnících s instalovanými atraktanty hmyzu  Kajgrová ROV
 
 
 
 
 
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
 BP  Monitoring výskytu nežádoucích plankonofágních ryb ve vybraných rybnících?  Císler Ochrana vod
 DP  Možnosti zachycení a recyklace živin při vypouštění rybníků  Dofek  ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683
 BP  Pohyb povrchových vodních mas v rybnících a jejich vliv na míchání vodního sloupce   Ochrana vod, popř. Rybářství
BP  Rychlost růstu dominantních rybničních sinic Syslová Ochrana vod
 DP  Fixace dusíku u heterocytozních a nehetorocytozních sinic z rybníků   ROV
         
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
BP
 Zlepšení kvality vody při výlovech rybníků pomocí flokulantů  Mondeková  Ochrana vod
         
 Ing. Pavel Franta
 +420 38 777 4683
 BP  Predační tlak hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na zástupce makrozoobentosu v závislosti na teplotních podmínkách. (Konzultant: Bořek Drozd)  Bryllová  Ochrana vod
         
 


 

Laboratoř fyziologie reprodukce

Navrhovatel
typ práce   
název stav obor
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615
DP  Fish sperm motility: visualisation and analyses   ROV
         
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
BP  Zlepšení metody odlepkování jiker u sumce velkého (Silurus glanis)
 Improvement of the elimination of egg stickiness method in European catfish (Silurus glanis)
  Rybářství
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
       
 
 
 
 
 
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BP  Current state of fish sperm cryopreservation (English only)   Rybářství
DP  Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp (English only)   ROV
 
 
 
 
 
MSc. Miaomiao Xin
 BP  Characterization of protein phosphorylation in sterlet spermatozoa   Rybářství
         
MSc. Deepali Rahi
+420 38 777 4743
BP  Understanding sperm motility in externally fertilizing fish: a bioenergetic approach    Rybářství
         
MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP  Sperm maturation in aquaculture valuable ray-finned fishes (review)
 Dozrávání spermatu u akvakulturně významných paprskoploutvých ryb (rešerše)
   Rybářství
         
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
+420 38 777 4607
BP  Sperm osmotic resistance in different fish species (Osmotická odolnost spermatu u různých druhů ryb)    Rybářství
 DP  Ionic regulation of trout sperm motility (Iontová regulace motility spermatu u pstruha)   ROV
         
 

 

Laboratoř výživy

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
 BP  Integrovaná ochrana rostlin v akvaponických systémech, přehledová studie  Urbásek Rybářství, Ochrana vod
DP  Využití pesticidů pro organické zemědělství v akvaponii   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648
 BP  Rybí společenstva v přítocích řeky Snědé Soukup   Rybářství
         
Mgr. Zuzana Linhartová, Ph.D.
 DP  Vliv přírodních aditiv na prodloužení skladovatelnosti chlazených paštik z kapra obecného (Cyprinus carpio)  Tunys  ROV
         
Dr. Bakht Ramin Shah
+420 38 777 4648
BP  Role of bioactive compounds in fish nutrition   Rybářství, Ochrana vod
BP  Role of dietary fiber on the growth and immunological parameters of fish   Rybářství, Ochrana vod
DP  Application of encapsulated nutrients in fish nutrition   ROV
         
 
 
 

Ústav komplexních systémů

         
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
+420 38 777 3843
 BP  Počítačová analýza rybí etologie (struktura hejn, identifikace jednotlivců, chování u překážky, hejnová hierarchie atd.) s využitím zařízení 5iDviewer   Rybářsřtví, Ochrana vod
 BP  Mikroskopie velmi vysokého rozlišení živočišných buněk v přítomnosti nanostrukturovaných materiálů (spolupráce s lékařskými pracovišti a firmami z oboru nanotisku)    Rybářství, Ochrana vod
 BP  Klastování dat ze sledování dynamických systémů v biologii   Rybářství, Ochrana vod
         
Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3833
BP  Vliv běžných pesticidů na lidské buňky Slivoně  Ochrana vod
 BP  Využití super rozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxcikých látek na savčí buňku    
BP Změny hejnové hierarchie ryb jako citlivý indikátor bioaktivních látek Macková Ochrana vod
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP  Viditelné vzory pro identifikaci individuálních ryb - databáze  Zvonek Rybářství 
       
         
Ing. Jan Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
 BP  Změny vlastností rybníků s ohledem na změny počasí a klimatu, přehledová studie   Rybářství, Ochrana vod
 BP  Samočinné přístupy sledování bioaktivních činidel ve vodním prostředí, přehledová studie    Rybářství, Ochrana vod
         
Mgr. Jiří Jablonský Ph.D.
+420 38 777 3828
 BP  Přehled stoichiometrických a kinetických modelů ryb a jejich výsledků v odborné literatuře   Rybářství, Ochrana vod
 BP  Tvorba přehledu metabolických, transcriptomických a proteomických dat sinice Cyanothece sp. ATCC 51142 v odborné literatuře a srovnání dat   Ochrana vod
 BP  Tvorba přehledu metabolických, transcriptomických a proteomických dat sinic rodu Prochlorucoccus v odborné literatuře a srovnání dat   Ochrana vod
 DP  Rozšíření kinetického modelu sinice Synechococcus elongatus PCC 7942 o metabolismus dusíku   ROV
 DP  Možnosti odhadu složení těla ryb na základě experimentů a výpočtů   ROV
 DP  Zmapování výskytu izoenzymů u sinic a jejich sekvenční analýza   ROV
         
 

 

Laboratoř zárodečných buněk

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
 DP  Studium anatomie pohlavního ústrojí ryb pomocí pryskyřicových odlitků   ROV 
 BP  Změny genové exprese během vývoje samčích zárodečných buněk ryb – přehledová studie   Rybářství 
         
Ing. Roman Franěk
+420 38 777 4784
BP  Kompetice zárodečných buněk ryb na modelu dánia pruhovaného   Rybářství
         
MSc. Xuan Xie
+420 38 777 4784
BP  Sorting and purification of fish germ cell populations based on flow-cytometric light scatters    Rybářství
         
 
 

Externí vedoucí prací

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor