Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 21/2020 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 20.11.2020 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Bc. Hofbauerovi na email: jhofbauer@frov.jcu.cz
2) dne 25.11.2020 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 8.1.2021 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací Postup: přečtěte si Opatření děkana č. 21/2020 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete. Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Bc. Hofbauerovi emailem se jménem studenta.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 22.1.2021 zašlou vyučující elektronicky Bc. Hofbauerovi podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 26.2.2021 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 
 

 

Témata BP a DP v  akademickém roce 2020/2021
 

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

Navrhovatel typ práce  název student obor
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP Vliv mikroplastů na vodní organismy - přehledová studie Lucie Žaloudková Ochrana vod
DP Vliv směsi dvou vybraných metabolitů herbicidů na raka signálního   ROV
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 DP Vliv profylaktických koupelí na parazitární zatížení ryb MVDr. Ján Išky  ROV
 BP Histologie žaber ryb – zpracování a vyhodnocení preparátů Jakub Kocour Rybářství
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
 BP Subletální účinky směsí pesticidů na raky Anna Hovorková Ochrana vod
DP Chronické účinky směsi pesticidů na raka signálního   ROV
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP Vliv syntetického steroidu mifepristonu na vývoj modelového druhu žáby drápatky vodní (Xenopus laevis)   Ochrana vod
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 DP Vliv způsobu konzervace vzorků tkáně na výsledek PCR diagnostiky edémové nemoci kaprů   ROV
         
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
+420 38 777 4622
 BP Effect of mifepristone on development of the thyroid gland in African clawed frog (Xenopus laevis)    Ochrana vod
DP Effect of mifepristone on gonad  development in African clawed frog (Xenopus laevis)   ROV
         
 

 

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Navrhovatel typ práce název student obor
RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
+420 38 777 4734
BP Využití raků pro vývoj prediktivního modelu bioakumulace mikropolutantů    Ochrana vod
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
DP Laboratorní studium vlivu antropogenních polutantů kumulovaných v potravě na reprodukční schopnosti ryb    ROV
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755
DP Ichtyofauna horní Vltavy a její ovlivnění údolní nádrží Lipno    ROV
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
+420 38 777 4756
 DP Biocidy ve vodním prostředí ČR   ROV
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 DP Antidepresivum sertralin a chování ryb  Bc. Veronika Lexová ROV
DP Behaviorální změny ryb po expozici metamfetaminu Bc. Miroslav Slivoně ROV
         
MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.

DP Hodnocení enviromentálních rizik vybraných farmak ve vodním prostředí   ROV
         
Ing. Helena Švecová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 BP Baktericidy v životním prostředí: Výskyt vybraných baktericidů v odpadních vodách a jejich vliv na vodní životní prostředí  Monika Dušánková Ochrana vod
         
MSc. Tuyen Van Nguyen
BP Environmental Transformation of Pharmaceutical in Common Recipient of Treated Sewage Water   Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 DP Vliv nestabilních podmínek prostředí na vznik spontánní polyploidie u jeseterů   ROV
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BP Využitelnost šupinatých heterozygotů kapra obecného v produkčních obsádkách Mgr. Štěpán Pavlík Rybářství
DP Vliv obsádky kapra na rychlost jeho růstu a produkci ryb z jednotky plochy rybníka na Klatovském rybářství a.s. Bc. Adam Benedikt ROV
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
 BP Testování užitkovosti triploidních populací lososovitých ryb  Ing. Radoslav Káčerik Rybářství
 BP Alternativní způsob odlepkování jiker kaprovitých ryb  Jakub Meisner Rybářství
 
 
 
 
 
Ing. Martin Prchal, Ph.D.
+420 38 777 4753
BP Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného: přehledová studie    Rybářství
DP Lze změnit ošupení a tvar těla Amurské lysce ke spokojenosti zákazníka?    ROV
         
MSc. Ievgen Lebeda, Ph.D.
MSc. Ievgen Lebeda, Ph.D.
+420 38777 4753
+420 38777 4753
BP Studium vývoje polyploidního embrya u jesetera   Rybářství
DP Vývoj genetické databáze generačního hejna jeseterů   ROV
         
MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
+420 38777 4607
DP Vliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)   ROV
         
Ing. Martin Hubálek
+420 38777 4749
BP Spontánní polyploidie u jeseterů   Rybářství
         
  

Laboratoř intenzivní akvakultury

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
+420 38 777 4606
DP Vliv managementu krmení a hustoty hustoty obsádky na intenzivní chov candáta obecného (Sander lucioperca) Bc. Václav Kučera  ROV
DP Indukce a potenciální využití monosexních populací candáta obecného (Sander lucioperca) v intenzivním chovu Bc. Pavel Švejda ROV
         
MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4748
 BP Cold storage of the eggs in zebrafish (Danio rerio)   Rybářství
BP Effect of antioxidant supplementation to oocyte culture media on fish oocyte ageing   Rybářství
DP Effect of oocyte ageing on the occurrence of ploidy anomalies in common carp (Cyprinus carpio)   ROV
DP Alterations in transcript levels of selected genes during fish oocyte ageing
   ROV
         
MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
 DP Mass production of freshwater rotifers for pikeperch larval feeding   ROV
         
MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
+420 38 777 4743
 BP Identification of gamete quality biomarkers in zebrafish   Rybářství
         
MSc. Oleksandr Malinovskyi
BP Feeding behavior of pikeperch (Sander Lucioperca) broodstock    Rybářství
         
 


Laboratoř sladkovodních ekosystémů

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611
 BP Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního    Ochrana vod
BP Analýza společenstva makrozoobentosu v tocích s nepůvodními druhy ryb a korýšů  Ondřej Lorenc  Rybářství
BP Pod tlakem! Vliv početné populace raka signálního na společenstvo makrozoobentosu   Ochrana vod
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745
 BP Rak ničivý (Cherax destructor) – literární přehled   Rybářství/ Ochrana vod
DP Aktivita raka mramorovaného v závislosti na reprodukčním cyklu  Bc. Jan Vrátil  ROV
         
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
 DP Živinová bilance rybníka Rožmberk a jeho vliv na kvalitu vody řeky Lužnice Bc. Aneta Mondeková  ROV
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
+420 38 777 4769
 BP Chemická komunikace u raků (review)   Rybářství
DP Potravní vybíravost raka mramorovaného - potřeba nebo mlsnost?    ROV
 
 
 
   
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 38777 4683
BP Reakce populace berušky vodní (Asellus aquaticus) na extrémní průtoky v malém potoce   Ochrana vod
         
MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
 DP Biology of hemolymph in crayfish   ROV
DP The morphology of antenna in crayfish   ROV
         
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
BP Kompromis mezi maximalizováním příjmu potravy a vyhnutím se predátorovi u invazního hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus): vliv chemických signálů na funkční odpověď  Petr Melichar Ochrana vod
DP Vliv pachu predátora na rychlost evakuace trávicího traktu invazního hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) Bc. Vendula Bryllová ROV
         
 

 

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
BP Využití samokrmítkových systémů pro hodnocení prevence krmiv v akvakultuře   Rybářství
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Vliv teploty prostředí při transportu jiker štiky obecné (Esox lucius) na jejich oplozenost a líhnivost Pavel Mošnička Rybářství
 DP  Porovnání různých způsobů chovu, výživy a řízené reprodukce mníka jednovousého (Lota lota)  Bc. Milan Závorka ROV 
 
 
 
 
 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683
DP Rychlost růstu dominantních sinic s rozdílnými strategiemi z rybničních ekosystémů  Bc. Petra Syslová ROV
BP Pohyb vodních mas v rybnících, vliv lokality, větru a Coriolisovy síly na koncentraci kyslíku   Rybářství
BP Využití larev Bráněnky (Hermetia illucens) v akvakultuře - chov a zpracování   Rybářství
         
MSc. Tran Quang Hung
+420 38777 4682
BP Insect meal as feed source in nutrition of percids, Eurasian perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca)   Rybářství
         
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Umělá reprodukce druhu Anténovec barevný (Pimelodus pictus)   Rybářství
DP PLGA mikročástice v umělé reprodukci tropických druhů ryb   ROV
         
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
+ 420 38 777 4681
 BP Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávajících bílé krvinky kapra obecného    Rybářství
BP Srovnání citlivosti hlavních akvakulturních druhů ke stimulaci LPS   Rybářství
DP Vývoj monoklonálních protilátek proti leukocytům kapra obecného   ROV
DP Kinetika buněčné imunitní odpovědi v průběhu parazitické infekce (Sphaerospora molnari)   ROV
         
Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.
+420 38777 4682
BP Aplikace krmných aditiv pro zlepšení využitelnosti krmiva a zdravotního stavu ryb   Rybářství
DP Vliv huminových látek na intenzivní odchov pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Bc. Tomáš Jindra ROV
         
 
MSc. Kim Anh Nguyen
 BP Physiological and genomic properties of cyanobacteria from shallow lake   Rybářství
         
 

 

Ředitelství ÚAOV

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
 BP

Prostorová distribuce střevličky východní

Bohdan Kadlec Rybářství
DP Analýza trhu s rybami v ČR v letech 2011-2020 Ing. Ivan Kameník, MBA ROV
 
 
 
 
 
 


 

Laboratoř fyziologie reprodukce

Navrhovatel
typ práce   
název student obor
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615
 DP Fish sperm motility: visualisation and analyses   ROV
         
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
 BP Krátkodobé uchování spermatu kapra obecného   Rybářství
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP Hormonální přípravky používané v řízené reprodukci ryb ve světové akvakultuře: přehled historických a současných preparátů, jejich charakteristika a použití.   Rybářství
 
 
 
 
 
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BP Fish sperm cryobanking as a component of National Programme on Conservation of Farm Animal Genetic Resources in the Czech Republic (review)    Rybářství
DP Fish sperm cryopreservation in large volume containers (experimental)   ROV
 
 
 
 
 
MSc. Yu Cheng
BP Fertilita krátkodobě uchovávaného spermatu kapra obecného (Cyprinus carpio)   Rybářství
         
MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP Reproductive system structure and spermatogenesis in holostean fishes (review)    Rybářství
DP Specificity of mitochondrion functioning: fish sperm versus somatic cells   ROV
         
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
+420 38 777 4607
 BP The role of K+ in trout sperm motility activation   Rybářství
         
MSc. Deepali Rahi
+420 38 777 4743
BP Bioenergetics behind fish sperm motility   Rybářství
         
MSc. Vitaliy Kholodnyy, Ph.D.
BP Role of micropyle in fertilization of fishes. Taxonomic variability of micropyles    Rybářství
         
 

 

Laboratoř výživy

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648
 BP Rybí společenství řeky Smědé   Rybářství
         
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
DP Stav komerčních akvaponických farem v České republice  Bc. Vojtěch Vondruška ROV
         
Dr. Bakht Ramin Shah
+420 38 777 4648
DP Applications of nanomaterials in aquaculture and fisheries    ROV
         
MSc.Folorunso Ewumi Azeez
 
BP

Effects of abattoir activities on physical and chemical parameters of Isheri-ogun river, South-west Nigeria

  Ochrana vod
         
MSc. Koushik Roy
+420 38 777 4648
BP Excretion of digested Phosphorus by common carp - a hidden threat for fishpond water quality: review + participate in a short lab trial   Rybářství
         
 
 
 

Ústav komplexních systémů

 Navrhovatel  Typ práce  Název  student  Obor
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
+420 38 777 3843
 BP Studium dynamiky živých lidských buněk v odezvě na běžné kontaminanty vod s cílem vývoje citlivého specifického analytického postupu (s výrobcem mikroskopů Telight Holding)  Jan Košek Ochrana vod / Rybářství
 BP Výzkum hejnového chování akvarijních ryb v odezvě na hlavní kontaminanty vody a studium využití změn hejnového chování pro zabezpečení úpraven pitné vody (s výrobcem úpraven pitné vody EnviPur Soběslav)   Eliška Pejcharová  Ochrana vod / Rybářství 
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP Vytvoření přehledu viditelných symptomů nemocí u komerčních druhů ryb    Rybářství
BP Optimální rozmístění fotopastí pro sledování chování vydry v okolí rybníka  Ondřej Zvonař  Ochrana vod
DP Analýza indikátorů pro automatizované stanovení úrovně wefare u komerčních druhů ryb   ROV
DP Analýza chování ryb z obrazových dat pro optimalizaci jejich krmení     ROV
         
Mgr. Jiří Jablonský Ph.D.
+420 38 777 3828
 BP Modelování růstu ryb: metody a aplikace   Martin Mikita Rybářství
 BP Přehled biochemických modelů sinic a jejich výsledků v odborné literatuře    Ochrana vod
 BP Nástroje výpočetní biologie aplikované v ochraně a čištění vodních zdrojů    Ochrana vod
DP Analýza výskytu a role izoenzymů v metabolismu fotorespirace u sinic   ROV
         
MSc. Anushree Bachhar
+420 38 777 3828
BP Infekce ryb bakteriemi z rodu Aeromonas: charakteristika enzymů produkujících enterotoxiny    Rybářství/Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř zárodečných buněk

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
 BP Literární přehled: gastrulace a vývoj endodermu u ryb   Rybářství
 DP Vývoj střeva jeseterů    ROV
         
Ing. Roman Franěk
+420 38 777 4784
BP  

Produkce gamet kapra obecného prostřednictvím transplantace zárodečných kmenových buněk do náhradních rodičů karasa zlatého

  Rybářství
DP Mezidruhová hybridizace, triploidie, nebo knock-down genu – která sterilizační metoda je nejvhodnější pro náhradní rodičovství u ryb?   ROV
         
MSc. Xuan Xie, Ph.D.
+420 38 777 4784
 DP Quantification of mitochondria content of fish germ cells by flow cytometry   ROV
         
 
 

Ostatní pracoviště, vyučující FROV JU

Navrhovatel
typ práce
název
student
obor
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
BP Systém organizace veřejné správy jako podmínka rozvoje vodního hospodářství  Natalie Tomasová Ochrana vod
BP Historický význam vodních děl v kontextu vodohospodářského rozvoje vybraných zemí Vojtěch Soukup Ochrana vod