Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 16/2019 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 22.11.2019 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Vorlové na email: mvorlova@frov.jcu.cz
2) dne 27.11.2019 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 10.1.2020 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 16/2019 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Ing. Vorlové emailem se jménem studenta.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 24.1.2020 zašlou vyučující elektronicky Ing. Vorlové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 28.2.2020 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 
 

 

Témata BP a DP v  akademickém roce 2019/2020
 

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

Navrhovatel typ práce  název stav obor
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BP  Vliv chloridazonu na raná vývojová stádia raka mramorovaného Martin Řehořek Ochrana vod
DP  Vliv chronické expozice chloridazonu a jeho metabolitu chloridazon desphenylu na raka signálního Jan Materna ROV
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 DP Porovnání účinnosti profylaktických a léčebných koupelí  NaCl a kys. peroctové  Jan Janík  ROV
 BP Diagnostické vyšetření kaprů infikovaných CEV (Carp Edema Virus)   Rybářství
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
 BP Subletální účinky směsí pesticidů na raky   Ochrana vod/Rybářství
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BP  Hledání rizikových oblastí výskytu (anti-)progestagenní aktivity ve vodním prostředí České republiky  Jana Krulová Ochrana
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BP Změny hematologických parametrů při jarních úhynech kaprů Alexandr Nádaský Rybářství
 DP Změny v biochemických parametrech při experimentální infekci ryb Carp Edema Virem   ROV
         
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
+420 38 777 4622
 DP Histopathological alterations in fish and frog tissue as biomarkers of pollutant exposure    ROV
         
Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
+420 38 777 4622
BP  Výskyt (anti-)thyroidní aktivity ve vodním prostředí České republiky Tereza Směšná Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Navrhovatel typ práce název stav obor
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
BP Posouzení možnosti reintrodukce lipana podhorního vysazením uměle odchovaných generačních ryb v předvýtěrovém období  Jan Pastejřík  Rybářství
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
DP Metabolické transformace farmak v ekosystému ovlivněném komunálními odpadnímí vodami    ROV
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755
BP Hygienická kvalita ryb v 10 údolních nádržích ČR Daniel Štefan  Ochrana vod / Rybářství
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
+420 38 777 4756
 DP Nové polutanty ze skupiny bisfenolů ve vodním prostředí ČR   ROV
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 BP/DP Vývoj spotřeby vybraných psychoaktivních léčiv v ČR a jejich výskyt v povrchových vodách   Ochrana vod/ ROV
         
Ing. Helena Švecová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 BP/DP Trendy v aplikaci vybraných pesticidů a jejich výskytu ve vodním prostředí   Ochrana vod / ROV
         
 

 

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 DP  Vliv nestabilních podmínek prostředí na vznik spontání polyploidie u jeseterů   ROV
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BP Rozdíly ve vývoji gonád u kapra obecného v období K2 – K3 při rozdílných podmínkách chovu Jan Fábrik Rybářství
DP Vliv obsádky kapra na rychlost jeho růstu a produkci ryb z jednotky plochy rybníka na Klatovském rybářství a.s.   ROV
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
 BP Příčiny deformit skřelového víčka u lososovitých ryb    Rybářství
DP Určení genetické variability vybraných populací lipana podhorního   ROV
  eDNA – možnosti využití v rybářství    
 
 
 
 
 
Ing. Martin Prchal, Ph.D.
+420 38 777 4753
BP Genetická variance přežití a dalších produkčních znaků během druhé vegetační sezóny u kapra obecného     Rybářství
DP Rozvoj metody na zvýšení výtěžnosti jedlých podílů kapra obecného     ROV
         
MSc. Ievgen Lebeda, Ph.D.
MSc. Ievgen Lebeda, Ph.D.
+420 38777 4753
+420 38777 4753
BP Study of polyploid embryo development in sturgeon / Studium vývoje polyploidního embrya u jesetera   Rybářství
DP Development of genetic database of sturgeon broodstock / Vývoj genetické databáze  generačního hejna jeseterů   ROV
         
MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
+420 38777 4607
BP Vliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)   Rybářství
         
  

Laboratoř intenzivní akvakultury

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
+420 38 777 4606
DP Možnosti zvýšení efektivity chovu candáta obecného (Sander lucioperca) pomocí nových metod  Lena Bächer  ROV
BP Optimalizace intenzivního chovu pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) v RAS Jiří Jakobartl Rybářství
         
MSc.Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4679
 DP Effect of antioxidant supplementation to oocyte culture media on fish oocyte ageing    ROV
         
MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4748
 DP Effect of oocyte ageing on the occurrence of ploidy anomalies in zebrafish Danio rerio    ROV
BP  Effect of temperature on the successful egg storage time in zebrafish Danio rerio      Rybářství
         
MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
 BP Culture of freshwater rotifer for pikeperch larval rearing    Rybářství
 BP Optimization of an integrated continuos rotifers/chlorella system    Rybářství
         
MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
+420 38 777 4743
 BP Annual cycle of gonadal development in grayling  Thymallus thymallus     Rybářství
         
MSc. Aiman Imentai
 BP Improvements on pikeperch (Sander lucioperca L.) larviculture     Rybářství
         
M.Sc. Oleksandr Malinovskyi
BP Foraging behavior of pikeperch (Sander lucioperca L., 1758) broodstock    Rybářství
         
MSc. Rahimneaid Samad, Ph.D.
DP Dietary protein requirement of juvenile European grayling (Thymallus thymallus)   ROV
         
 


Laboratoř etologie ryb a raků

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611
 BP Pod tlakem! Vliv početné populace raka signálního na společenstvo makrozoobentosu    Ochrana vod
BP Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního     Ochrana vod/Rybářství
DP Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops   ROV
BP/DP Vliv přítomnosti či nepřítomnosti střevličky (Pseudorasbora parva) východní na společenstva zooplanktonu a bentosu v rybnících firmy Blatenská ryba   Ochrana vod / Rybářství / ROV
DP Rozvoj zooplanktonu v rybnících s produkcí rychlených stádií hospodářsky významných druhů ryb Oldřich Pecha ROV
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745
 DP Cambarellinae: trpaslíci ve světě račích spermií?   Jan Toman ROV
BP Porovnání přežívání a růstu raka červeného a raka mramorovaného v teplotně suboptimálních podmínkách  Jaroslav David  Rybářství
DP Zhodnocení přežívání a růstu raka červeného a raka mramorovaného v suboptimální teplotně   ROV
         
Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
+420 38 777 4745
 DP Vliv teploty na vztah mezi konzumenty v potravním řetězci     ROV
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
+420 38 777 4769
 BP

Trénink dělá mistra: může trvalá interakce s agresivním druhem vyvolat změny v tělesných proporcích raků?

 Adam Tichý Rybářství
DP Pach vítězství: role feromonů v interakcích raků  Josef Mareš (03P)  ROV
 
 
 
   
Ing. Jan Kubec
BP Základy chemické konverzace raků: review a metodologický experiment   Rybářství
DP Kdo je boss teď? Aneb dopad farmakologických polutantů na hierarchii raků Josef Mareš (04P) ROV
         
Ing. Marek Let
 BP Vliv antropogenních aktivit na společenstva vodních organismů v horní části povodí Litavky Jan Černý Rybářství, Ochrana vod
         
 

 

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
DP

Využití kritické rychlosti plavání jako parametru pro hodnocení fitness intenzivně chovaných ryb

 Ondřej Tomášek ROV
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
DP Vliv teploty na krátkodobé uchovávání a transport jiker hlavatky podunajské Jan Rytíř ROV
 BP/DP  Hormonálně indukovaná synchronizace ovulace při umělém výtěru lososa obecného   Rybářství / ROV 
 DP  Hormonálně indukovaný umělý výtěr bufala velkoústého a amura černého Martin Kareš  ROV 
BP/DP Využití obohacených nauplií žábronožky k odkrmu plůdku keříčkovce červenolemého   Rybářství / ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
BP Umělý výtěr cichlidky ramirezovy (Mikrogeophagus ramirezi / Artificial reproduction of ram cichlid (Mikrogeophagus ramirezi Jiří Kadlec Rybářství
DP Umělý výtěr parmy obecné (Barbus barbus) pomoci přípravků na bázy PLGA mikročástic / Artifical reproduction of barbel (Barbus barbus) by using PLGA microparticles Pavel Hoda ROV
DP Synchronizace ovulace u lososovitých ryb pomocí přípravku na báze PLGA mikročástic / Synchronization of ovulation in salmonids using a preparation based on PLGA microparticles   ROV
         
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
+ 420 38 777 4681
 BP Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávající leukocyty kapra obecného     Rybářství
DP Vývoj monoklonálních protilátek rozeznávajících povrchové márkery bílých krivnek kapra obecného   ROV
         
Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.
+420 38777 4682
BP Využití krmných aditiv v intenzivní akvakultuře (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)   Rybářství
DP Využití huminových látek v krmivu pstruha duhového (Oncorhynchus myskiss, Walbaum, 1792)   ROV
         
 

 

Laboratoř aplikované hydrobiologie

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
 BP/DP Vliv přítomnosti či nepřítomnosti střevličky východní (Pseudorasbora parva) na produkci ryb a kvalitu vody v rybnících firmy Blatenská ryba  Pavel Koukolík  Rybářství
 
 
 
 
 
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
 BP

Změny v zahraničním obchodě se sladkovodními rybami ve 20. st. a na začátku 21. st. 

Yvona Töröková Rybářství
BP Analýza Vánočního prodej ryb v ČR Pavel Vilhelm Rybářství
BP/DP Sezńní danymika výskytu střevličky východní ve vybraných rybnících   Ochrana vod  / Rybářství / ROV
 
 
 
 
 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683
 DP Diverzita sinic z rybníků a jejich okolí Martin Svoboda ROV
 BP Povrchové proudění vody v rybnících a jeho vliv na fyzikální parametry ve vodním sloupci   Rybářství
         
 Ing. Pavel Franta
 +420 38 777 4683
 BP Vliv pachu predátora a nabídky úkrytu na potravní chování hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus)   Ochrana vod / Rybářství 
         
 


 

Laboratoř fyziologie reprodukce

Navrhovatel
typ práce   
název stav obor
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615
 DP Fish sperm motility: visualisation and analyses    ROV
         
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
 BP Krátkodobé uchování spermatu u kapra obecného (Cyprinus carpio) /  Short-term storage of common carp (Cyprinus carpio) sperm   Rybářství
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
       
 
 
 
 
 
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BP Methods of fish sperm cryopreservation: basic principles and application in practice    Rybářství
DP Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp  Taisiya Stechkina ROV
 
 
 
 
 
MSc. Yu Cheng
BP Fertility of short-term storage of common carp sperm. Fertilita krátkodobě uchovávaného spermatu kapra obecného (Cyprinus carpio).    Rybářství
         
MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BP Reproductive system structure in holostean fishes: comparative aspects (review)    Rybářství
DP Mitochondrial oxidation as an energy source for fish spermatozoa   ROV
         
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
+420 38 777 4607
 BP Sperm osmotic resistance in different fish species / Osmotická odolnost spermatu u různých druhů ryb   Rybářství
 DP Ionic regulation of trout sperm motility / Iontová regulace motility spermatu u pstruha    ROV
         
 

 

Laboratoř výživy

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648
 BP Rybí společenstva v přítocích řeky Smědé   Rybářství
         
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
BP Vliv syntetických a přírodních fungicidů na ryby a účinnost nitrifikačních bakterií v akvaponickém systému  Vendula Puhanová Ochrana vod
BP/DP Vliv alternativních zdrojů bílkovin v rybím krmivu na růst rostlin v akvaponickém systému  Anton Angervaks ROV
         
Dr. Bakht Ramin Shah
+420 38 777 4648
DP Application and significance of emulsion in fish nutrition     ROV
BP Nanotechnology applications in aquaculture and fisheries     Rybářství/Ochrana vod
         
RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
+420 38777 4649
 
BP

Určení a kvantifikace mastných kyselin ve vybraných rybích produktech / Determination and quantification of fatty acids in chosen fish products

Petr Ondrouch Rybářství
DP

Bakteriální kontaminace rybích produktů – mikrobiologický a MALDI TOF přístup /Bacterial contamination of fish products – microbiological and MALDI TOF approach

Pavlína Gápová ROV
         
 
 
 

Ústav komplexních systémů

 Navrhovatel  Typ práce  Název  Stav  Obor
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
+420 38 777 3843
 BP Počítačová analýza rybí etologie (struktura hejn, identifikace jednotlivců, chování u překážky, hejnová hierarchie atd.) s využitím zařízení 5iDviewer   Ochrana vod / Rybářství
 BP Mikroskopie velmi vysokého rozlišení živočišných buněk v přítomnosti nanostrukturovaných materiálů (spolupráce s lékařskými pracovišti a firmami z oboru nanotisku)    Ochrana vod / Rybářství 
 BP Klastování dat ze sledování dynamických systémů v biologii   Ochrana vod / Rybářství  
         
Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3833
 BP Využití super rozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxcikých látek na savčí buňku     Ochrana vod / Rybářství
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BP Zmapování chování vydry na rybníku pomocí fotopastí  Bohdan Kadlec  Rybářství
BP Ověření použitelnosti tzv. welfare indikátorů ryb v běžné praxi recirkulačních systémů     Rybářství
DP Nalezení spektrálních odlišností ptactva vyskytujícího se na chovných rybnících pro jejich identifikaci   ROV
         
Ing. Jan Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
       
       
         
Ing. Aliaksandr Pautsina, Ph.D.
+420 38777 3808
BP Fish feeding automation   Rybářství
         
 Ing. Štěpán Papáček, Ph.D.
+420 38 777 3828
DP Matematické modelování, experimentální odhad parametrů a optimalizace růstu makrořas v systémech IMTA   ROV
DP Matematické modelování, CFD simulace a optimalizace operačních podmínek v systému RAS   ROV
         
Mgr. Jiří Jablonský Ph.D.
+420 38 777 3828
 BP Přehled stoichiometrických a kinetických modelů ryb a jejich výsledků v odborné literatuře   Rybářství
 BP Modelování růstu ryb: metody, možnosti a výhled do budoucna     Rybářství
 BP Přehled biochemických modelů sinic a jejich výsledků v odborné literatuře     Ochrana vod
 BP Přehled nástrojů výpočetní biologie využívaných při čištění odpadních vod     Ochrana vod
 DP In silico analýza regulace citrátového cyklu sinice Synechococcus elongatus PCC 7942    ROV
DP Zmapování výskytu izoenzymů u sinic a validace anotace genů - bioinformatická analýza   ROV
         
 

 

Laboratoř zárodečných buněk

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
 BP Literární přehled na vývoj střeva obratlovců/ Review on gut development in vertebrates    Rybářství
 DP Kompetice mezi transplantovanými a endogenními zárodečnými buňkami na modelu dánia pruhovaného / Competition between transplanted and endogenous germ cells on zebrafish model     ROV
         
Ing. Roman Franěk
+420 38 777 4784
BP/DP  

Kryoprezervace a transplantace samičích zárodečných kmenových buněk dánia pruhovaného (Danio rerio) / Cryopreservation and transplantation of zebrafish (Danio rerio) female germ stem cells

  Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP

Gametogeneze halančíka tyrkysového (Nothobranchius furzeri) / Gametogenesis in turquoise killifish (Nothobranchius furzeri)

  Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP

Produkce gamet kapra obecného prostřednictvím mezidruhové transplantace zárodečných kmenových buněk do karase zlatého / Production of common carp gametes via interspecific germ stem cell transplantation into goldfish

  Rybářství/Ochrana vod/ROV
BP/DP Indukce chladové androgeneze u jeseterů / Cold-shock androgenesis induction in sturgeons   Rybářství/Ochrana vod/ROV
         
Mgr. Tomáš Tichopád
BP Spojení mezi asexualitou, hybridizací a polyploidií se zaměřením na sladkovodní ryby   Rybářství
         
MSc. Xuan Xie
+420 38 777 4784
 BP Isolation, culture and identification of fish germ cells   Rybářství
         
 
 

Externí vedoucí prací

Navrhovatel
typ práce
název
stav
obor