Informace ke studentskému hodnocení výuky (SHV) pro studenty FROV JU
 
•    Studenti FROV JU (Bc. a NMgr. stupeň studia) jsou povinni provádět svědomitě a kompletně studentské hodnocení výuky (viz Opatření děkana č. 17/2018, čl. 3). SHV je tedy jednou z povinností pro získání zápočtů ze zapsaných předmětů. Kdo neprovede SHV, nedostane od doby po ukončení lhůty SHV již žádný zápočet.
•    SHV probíhá zpravidla 2 - 3 týdny, počínaje zápočtovým týdnem daného semestru. O termínu hodnocení jsou studenti předem informováni přes informační systémy fakulty.
•   Studenti prezenčního i kombinovaného studia provádí hodnocení prostřednictvím IS/STAG. Po přihlášení klikněte na záložku "Moje studium" a poté vlevo v nabídce záložek na "Hodnocení výuky". Pro přihlášení použijte následující odkaz:  https://www.wstag.jcu.cz/portal/

Prosíme o svědomité vyplnění dotazníku. Pouze tak lze využít hodnocení pro realizaci systémových opatření ve výuce.

Základní informace k vyplnění dotazníku

1) Na kartě "Objekty hodnocení (předměty nebo služby)" jsou předměty, které máte zapsány. Rozkliknutím předmětu se zobrazí dotazník. Pozor - dotazník není třeba vyplňovat u předmětů závěrečných prací (např. BAP(K)1-3, DP1-3), odborných a provozních praxí (např. UA/PXO1-2, UA/TP, TP1-3, US/PXP, UA/PXPR, UA/PRO1-2, PRP1-2), semestrálních projektů a sportovních aktivit. U těchto předmětů lze případně vepsat komentář do kolonky "Jak jste spokojen/a s výukou". U ostatních předmětů prosím vyplňte příslušný dotazník. U otázek, které se ptají na výhradní pořadí prosím vyplňte číslo tak, aby každý Vámi zapsaný předmět měl pro dané hodnocení svoji unikátní hodnotu. Pozor - do počtu předmětů nepočítejte ty předměty, u kterých se dotazník nevyplňuje (viz výše). Příklad: student má zapsáno 7 předmětů z toho jeden je BAP1, jeden  PX01 a jeden nějaká sportovní aktivita. Dotazník se vyplňuje u 4 předmětů a u otázek týkajících se výhradního pořadí  budou uvedeny hodnoty 1-4 (vždy jedna z hodnot u příslušného předmětu a otázky). Do kolonky "Jak jste spokojen/a s výukou?" prosím komentujte: a) důvody přiřazení výhradního pořadí předmětu, b) rozdíly mezi vyučujícími u předmětů, které jich mají více, či c) ostatní postřehy z výuky předmětu nepokryté dotazníkem.

Upozornění pro kombinovanou formu studia: Pokud se někdy u předmětů kombinované formy studia ukáží u daného předmětu otázky dotazníku pro přednášky i cvičení, vyplňte prosím je ty, jež se vztahují k přednáškám. Otázky vztahující se ke cvičením ignorujte.

2) Na kartě "Připomínka k výuce" je možnost vkládat komentáře ke způsobu výuky jako celku (tedy ne k jednotlivým předmětům) jako jsou: připomínky ke studijním plánům, pravidlům na fakultě, podpoře ze strany studijního pracoviště apod.

3) Nezapomeňte vyplněné údaje na každé kartě vždy uložit kliknutím na příslušné tlačítko.. Celý dotazník pak odešlete kliknutím na tlačítko úplně dole.

4) V případě dotazů ke způsobu vyplnění dotazníku kontaktujte studijní pracoviště nebo proděkana pro pedagogickou činnost: kocour@frov.jcu.cz.

­