Oblast vzdělávání
Forma studia
Název st. programu
Studijní plán
Zemědělství
Prezenční
Rybářství 4103V003
Zemědělství
Kombinovaná Rybářství 4103V003  zde
Biologie, ekologie a životní prostředí Prezenční Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003  zde
Biologie, ekologie a životní prostředí Kombinovaná Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003  zde
Zemědělství Prezenční Rybářství P0831D03005A zde
Zemědělství Kombinovaná Rybářství P0831D03005A zde
 

INFORMACE PRO STUDENTY

 PRŮBĚH STUDIA

JAKÉ PODMÍNKY  NABÍZÍME Ph.D. STUDENTŮM:
Studentům prezenční formy doktorského studia studujícím v režimu českých studentů náleží  po dobu 4 let základní, mimořádné a v případě splnění podmínek (publikační činnost) rovněž prémiové stipendium. Spolu s úvazkem, který automaticky každý doktorand na FROV JU získá, činí průměrná měsíční odměna cca 15 –20 000 Kč (v závislosti na dosažených studijních výsledcích). Dále studentům nabízíme levné ubytování. Podrobné podmínky k udělení stipendií zde.

Průběh studia:
Studium doktorských studijních programů probíhá formou individuálních konzultací, samostudia doporučené odborné literatury, absolvování předmětů, zahraničních stáží, specializovaných seminářů, odborné praxe a systematické práci na tématu disertační práce. Podrobně je studium upraveno ve Studijním a zkušebním řádu. Průběh studia sleduje a hodnotí Oborová rada. Formulář výroční zprávy za každý rok studia je zde.

Studium DSP v bodech:

DISERTACE
- student doktorského studia na Fakultě rybářství a ochrany vod JU (dálen jen student) systematicky pracuje na tématu své disertační práce (dále jen DP) pod dohledem školitele(ů) a konzultanta po celou dobu studia (1. - 4. ročník)
- na začátku studia vypracuje student literární rešerži problematiky disertační práce v anglickém jazyce (ZS 1. ročníku studia)
- každoročně až do doby obhájení DP student prezentuje pokroky a výsledky při řešení tématu své disertační práce (1. - 4. ročník)
- alespoň část výsledků DP je student povinen publikovat a prezentovat a to formou:
           - otištění výsledků DP ve vědeckém časopise, který alespoň jedenkrát za poslední 3 roky dosáhl impakt faktoru vyššího než 0,4
           - otištění druhého článku za stejných podmínek jako výše a to vždy jako první autor
           - účasti na mezinárodní konferenci

STUDIUM
- studium DSP ve studijním programu Rybářství (4103V003 a P0831D03005A) i ve studijním programu Ochrana vodních ekosystémů (P0588D030003) probíhá na základě individuálního studijního plánu, s tím že Oborová rada zpravidla nařídí studentovi absolvovat až 7 předmětů z nabídky, a to na základě zaměření disertační práce studenta a doporučení komise přijímacího řízení. Školitel a student mohou doplnit až 2 další předměty.
- všichni studenti absolvují zkoušku z angličtiny FCE (B2) nebo IELTS (min. 5,5 b.)

- studijní plán pro st. program Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003 ke stažení zde

- studijní plán pro st. program Rybářství P0831D03005A ke stažení zde

- studijní plán pro st. program Rybářství 4103V003 ke stažení zde

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI
- za dobu studia musí student strávit min. 3 měsíce v zahraniční laboratoři na odborné stáži
- část výsledků DP student prezentuje na mezinárodní konferenci

ODBORNÁ PRAXE - PRO OBOR RYBÁŘSTVÍ
- student 1. ročníku vykonává min. 3 krátkodobé (5 - 10 pracovních dnů) stáže na provozních servisních pracovištích ústavů FROV JU v celkovém rozsahu 20 pracovních dnů (LS 1. ročník).

Pro praxi na Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví - 7-8 dní praxe (Vodňany) kontaktujte: Ing. Pavel Lepič, Ph.D. - lepic@frov.jcu.cz

Pro praxi na Gentickém rybářském centru - 7-8 dní praxe (Vodňany) kontaktujte: Ing. David Gela, Ph.D. - gela@frov.jcu.cz

Pro praxi v chovatelských objektech, zpracovně či prodejně ryb: 5 dní praxe (Č. Budějovice) kontaktujte - Petra Tesařová - ptesarova@frov.jcu.cz. Důležité informace ohledně odborné praxe v Č. Budějovicích naleznete zde.


- během 1. a 2. ročníku se student min. 2krát zúčastní výlovu rybníka o velikosti větší než 1 ha (1. a 2. ročník)

ODBORNÁ PRAXE -  OCHRANA VODNÍCH EKOSYSTÉMŮ

- odborná praxe je volitelná aktivita (1 kredit za každých 5 dní praxe, max. 20 dní praxe)

- praxe spočívá v absolvování stáže či praxe na odborných pracovištích (provozních, vzdělávacích i výzkumných), které realizují činnost, jež je v souladu s cíli studia a profilem absolventa - po domluvě s garantem st. programu OVE - doc. Ing. Vladimírem Žlábkem, Ph.D..


VÝUKA
- v průběhu studia vykonává každý student  pedagogickou činnost v oboru svého studia a to v rozsahu 90 hodin za celé studium
- každý student 3. a 4. ročníku má povinnost vést celkem 2 projekty na Letních školách fakulty (3. a 4. ročník)
- součástí výuky je také konzultanství a vedení bakalářských nebo konzultanství magisterských prací

STUDIUM DSP v jednotlivých letech:

1. ročník
- literární rešerže problematiky disertační práce v angl. jazyce (ZS)
- odborná praxe, tj. 20 pracovních dnů na provozních servisních pracovištích ústavů FROV JU + výlov rybníka (pouze st. program Rybářství)
2. ročník
- odborná praxe, tj. výlov rybníka (pouze st. program Rybářství)
3. ročník
- vedení 1. projektu Letní školy
- státní doktorská zkouška
4. ročník
- vedení 2. projektu Letní školy
- obhajoba disertační práce

Vedle povinností, jejichž splnění je vyžadováno v jednotlivých ročnících se student průběžně věnuje práci na tématu své disertační práce, prezentaci a publikaci výsledků, studiu dle individiuálního studijního plánu, sbírání zahraničních zkušeností zejm. formou 3-měsíční zahraniční stáže a účasti na mezinárodní konferenci. Studenti doktorského studijního programu rovněž vyučují a průběžně konzultují bakalářské, magisterské či disertační práce.

Studenti kombinované formy studia mají v rámci studia stejné povinnosti jako studenti prezenční formy vyjma povinností účastnit se zahraniční stáže, pravidelných seminářů doktorandů (povinnost prezentovat pokroky disertace alespoň 1x za rok zůstává), pedagogické a jiné vzdělávací činnosti a vyjma odborné praxe.
  

Přehledová tabulka s povinnostmi studentů v jednotlivých letech - st. program Rybářství (4103V003) je zde.

Přehledová tabulka s povinnostmi studentů v jednotlivých letech - st. program Rybářství (P0831D03005A) je zde.

Přehledová tabulka s povinnostmi studentů v jednotlivých letech - st. program Ochrana vodních ekosystémů (P0588D030003) je zde.

 

Zápočty a zkoušky do výkazu o studiu uděluje pouze uvedená osoba viz. tabulka níže:

Vypracování literární rešerže školitel školitel
Doktorandská praxe 1 až 8 školitel školitel
Semináře doktorandů 1 až 4 Proděkan pro vědu a výzkum Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Odborná praxe 1, 2 (st. program Rybářství) pověřená osoba Ing. David Gela, Ph.D.
Odborná praxe (st. program Ochrana vodních ekosystémů) pověřená osoba - garant st. programu doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
Letní škola 1, 2 Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Zkouška z odborných předmětů zkoušející zkoušející
Pedagogická činnost 1-X Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Zahraniční stáž 1-X Proděkan pro zahraničí doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
Publikace 1-X Proděkan pro vědu a výzkum Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Prezentace výsledků 1-X Proděkan pro vědu a výzkum Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Vedení závěrečné práce Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
 
PŘEHLED ŠKOLITELŮ - st. program Rybářství
 
Přehled školitelů DSP ke stažení zde
 
PŘEHLED ŠKOLITELŮ -  st. program Ochrana vodních ekosystémů
 
Přehled školitelů DSP ke stažení zde
 
ODBORNÉ PŘEDMĚTY - st. program Rybářství (4103V003):
  
 
PŘEDMĚT
 
ZKOUŠEJÍCÍ
Ichtyologie a systematika ryb
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.,
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
Rybniční akvakultury
Ing. David Gela, Ph.D.,
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc
Aplikovaná hydrobiologie
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.,
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.,
Biostatistika
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
Cytologie a histologie ryb
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
Ekologie ryb
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.
Genetika ryb
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.,
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.
Chov raků
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.,
  doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
Intenzivní chovy ryb
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.,
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
Nemoci ryb a raků
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.,
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Reprodukce ryb
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.
Ryba jako potravina
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
 Vodní toxikologie
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
Základy vědecké komunikace
doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY - st. program Rybářství (P0831D03005A):

  
 
PŘEDMĚT
 
GARANT PŘEDMĚTU
Ekologie stojatých a tekoucích vod

Mgr. Otakar Strunecký, PhD.

Venkovní akvakulturní systémy

Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.

Biologie a systematika rybovitých obratlovců
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.
Toxikologie zaměřená na vodní organismy

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Bioinformatika

Ing. Petr Císař, Ph.D.

Aplikovaná buněčná a molekulární biologie

doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.

Genetika v rybářství

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.

Fyziologie reprodukce ryb

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.

Ekologicky udržitelné rybářství ve volných vodách
prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Chov a nemoci raků
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
Diagnostika nemocí živočichů chovaných v akvakultuře
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
Histologie ryb využívaná v akvakultuře
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Alternativní způsoby akvakultury

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Výživa ryb

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Ryba jako potravina

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.

Druhová diverzifikace akvakultury

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Technika a inženýrství recirkulačních akvakulturních systémů

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Imunologie v akvakulturách
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
Základy vědecké komunikace
doc. M.Sc. Borys Dzyuba, Ph.D.
 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY - st. program Ochrana vodních ekosystémů (P0588D030003):

  
 
PŘEDMĚT
 
GARANT PŘEDMĚTU
Ekologie stojatých a tekoucích vod

Mgr. Otakar Strunecký, PhD.

Toxikologie zaměřená na vodní organismy

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

Cyklus prvků v povodí a vodních ekosystémech

prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.

Bioinformatika

Ing. Petr Císař, Ph.D.

Aplikovaná buněčná a molekulární biologie

doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.

Biologické invaze ve sladkovodních ekosystémech

Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Ekologický stav vodních útvarů

RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.

Ekologicky udržitelné rybářství ve volných vodách
prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Ekologie sladkovodních korýšů a měkkýšů

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Environmentální analytická chemie

doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.

Environmental monitoring

M.Sc. Ganna Fedorova, Ph.D.

Etologie vodních organismů

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Fish Pathology of Environmental Contaminants

Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.

Imunologie v akvakulturách
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
Omics metody a analýza dat

doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

Poruchy endokrinního systému vodních živočichů

doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

Základy vědecké komunikace
doc. M.Sc. Borys Dzyuba, Ph.D.

SLOŽENÍ OBOROVÉ RADY - st. program Rybářství (4103V003 i P0831D03005A)

Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada.
Jméno a příjmení

Tituly

 Adresa pracoviště

Funkce v oborové radě

Tomáš Policar
doc. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
předseda oborové rady
Jan Mráz doc. Ing, Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany 
člen oborové rady 
Martin Kocour doc. Ing, Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany 
člen oborové rady  
Pavel Kozák
prof. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady
Jan Kubečka
prof. RNDr., CSc.
BC AV ČR, Hydrobiologický ústav
Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
člen oborové rady
Josef Matěna
doc. RNDr., CSc.
BC AV ČR, Hydrobiologický ústav
Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
člen oborové rady
Pavel Horký
doc. Ing., Ph.D.
ČZU, Kamýcká 129,
165 00 Praha - Suchdol
člen oborové rady
 Pavel Jurajda RNDr., Ph.D.
 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.,
Květná 8, 603 65 Brno
člen oborové rady


SLOŽENÍ OBOROVÉ RADY - st. program Ochrana vodních ekosystémů (P0588D030003)

Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. 
 
Jméno a příjmení

Tituly

 Adresa pracoviště

Funkce v oborové radě

Vladimír Žlábek
doc. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
předseda oborové rady
Miloš Buřič
doc. Ing., Ph.D. 
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady 
Roman Grabic
doc. Mgr., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady
Hana Kocour Kroupová
doc. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
členka oborové rady 
Pavel Kozák
prof. Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany 
člen oborové rady  
Tomáš Randák prof. Ing., Ph.D. FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany 
člen oborové rady  
Josef Velíšek
dr hab Ing., Ph.D.
FROV JU, Zátiší 728/II
389 25, Vodňany
člen oborové rady
Luděk Bláha
prof. RNDr., Ph.D.
MU Brno,
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
člen oborové rady
Pavel Drozd
doc. Mgr., Ph.D.
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03  Ostrava
člen oborové rady
Ondřej Slavík
prof. Ing., Ph.D.
ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
člen oborové rady
Zdeňka Svobodová
prof. MVDr., CSc.
VFU, Palackého 1/3
612 42, Brno 
členka oborové rady