Studijní program: Ochrana vod

Bakalářské studium, kombinovaná forma

Máš maturitu nebo jsi studentem/studentkou posledního ročníku střední školy? 
Jsi třeba... nadšený ekolog či ochránce vodního prostředí a máš zájem se dále rozvíjet?
 
Nemáš čas chodit do školy denně? Chceš si ale rozšířit vzdělání v programu Ochrana vod? Zkus kombinovanou formu studia (6 - 8 konzultací za semestr + dojezd do školy na zápočty a zkoušky, dále pak samostudium) tříletého programu Ochrana vod.
Bakalářské studium Ti dá základ v oblasti chemie, ekologie, legislativní ochrany a užívání vod v rámci EU, čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství, managementu a v neposlední řadě i rybářství, po jehož vystudování a získání titulu "bakalář" můžeš odejít do aplikační sféry (střední management), státní správy či samosprávy, podnikat a nebo zůstat na škole a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském oboru Rybářství a ochrana vod.
Výuka probíhá na Ústavu akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích v českém jazyce.
Studijní plán ke zhlédnutí zde.
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:
Žadatelé jsou přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. V případě, že bude počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů stanovený děkanem FROV, budou uchazeči přijímáni na základě pořadí určeného celkovým průměrem ze studijních průměrů jednotlivých vysvědčení (od nejnižšího po největší). Podmínkou pro přijetí je tedy umístění se v pořadí přijímaných studentů. U aktuálně maturujících uchazečů se hodnotí výsledky z výročních vysvědčení za poslední tři ukončené ročníky studia na střední škole a vysvědčení za 1. pololetí aktuálního školního roku. U ostatních uchazečů je průměr počítán z výročních vysvědčení za poslední 4 ročníky studia na střední škole. Toto platí i v případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude zařazen na poslední místo v pořadí. Celkový průměr bude počítán na dvě desetinná místa. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným průměrem jako posledně přijatý uchazeč.
 
Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů maturujících v roce 2020), budou informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek pro přijetí.
Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou přijati ke studiu.
 
Předpokládaný počet přijímaných studentů je 15. Děkan může rozhodnout o úpravě počtu přijímaných studentů nebo zamítnout přijetí uchazečů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný program.
 
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DO 2. KOLA

Použij standardní formulář přihlášky ke studiu na vysoké škole (zde) nebo on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg, a to do 2. srpna 2020 přihlášku spolu s přílohami zašli na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice
 
Povinné přílohy přihlášky ke studiu:
- Kopie požadovaných vysvědčení ze střední školy (při podání přihlášky na předepsaném tiskopise) nebo skeny originálů vysvědčení zaslané jako příloha přihlášky (při podání přihlášky přes on-line aplikaci) nebo e-mailem přímo na studijní pracoviště
Úředně ověřená kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání, v případech, kdy student dokončil středoškolské vzdělání před rokem 2020. Uchazeči maturující v roce 2020 doloží doklad o dokončeném středoškolském vzdělání neprodleně po jeho obdržení, nejpozději však do data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na zahraniční střední škole předloží uchazeč dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě, nostrifikovaný podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
 
Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště písemně takové uchazeče k jejich odstranění. V případě, že formální nedostatky nebudou odstraněny do 14.8.2020, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení.
Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce. Pokud uchazeč uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo mu nebude umožněn zápis do studia na FROV JU.
 
 
POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem na:

číslo účtu: 104725778/0300
banka: ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí: CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí: CEKOCZPP
variabilní symbol: 6020109
specifický symbol:
rodné číslo uchazeče bez lomítka (čili 10-místné číslo)
nebo u uchazečů bez přiděleného českého rodného čísla datum narození ve formátu DDMMRRRR
konstantní symbol: 378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou

V případě problémů s dohledáním Vaší platby budete vyzváni, abyste platbu doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).

 
Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Bc. Jindřich Hofbauer
studijní pracoviště pro bakalářské
a magisterské studium FROV JU
Tel.: +420 38 903 4646,