Studijní program: Ochrana vod
 
Bakalářské studium, prezenční forma
 
   
button 2
Máš maturitu nebo jsi studentem/studentkou posledního ročníku střední školy? 
Jsi třeba... nadšený ekolog či ochránce vodního prostředí a máš zájem se dále rozvíjet?
 
Tříletý studijní program, Ochrana vod Ti nabízí veškeré výhody prezenčního studia na vysoké škole a k tomu navíc i odborně zaměřené výlety, exkurze a praxe v různých odvětvích vztahující se k životnímu prostředí, ochraně vod a vodnímu hospodářství. Bakalářské studium Ti dá základ v oblasti chemie, ekologie, legislativní ochrany a užívání vod v rámci EU, čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství, managementu a v neposlední řadě i rybářství, po jehož vystudování a získání titulu "bakalář" můžeš odejít do aplikační sféry (střední management), státní správy či samosprávy, podnikat a nebo zůstat na škole a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu oboru Rybářství a ochrana vod.
Výuka probíhá na Ústavu akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích v českém jazyce.
Studijní plán ke zhlédnutí zde.
 
ochrana vod
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:

Žadatelé jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. V případě, že bude počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů stanovený děkanem FROV, budou uchazeči přijímáni na základě pořadí určeného celkovým průměrem ze studijních průměrů jednotlivých vysvědčení (od nejnižšího po největší). Podmínkou pro přijetí je tedy umístění se v pořadí přijímaných studentů. U aktuálně maturujících uchazečů se hodnotí výsledky z výročních vysvědčení za poslední tři ukončené ročníky studia na střední škole a vysvědčení za 1. pololetí aktuálního školního roku. U ostatních uchazečů je průměr počítán z výročních vysvědčení za poslední 4 ročníky studia na střední škole. Toto platí i v případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude zařazen na poslední místo v pořadí. Celkový průměr bude počítán na dvě desetinná místa. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným průměrem jako posledně přijatý uchazeč.

  • Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i dalš podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
  • Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů maturujících v roce 2021), budou informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek pro přijetí.
  • Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou přijati ke studiu.
 
Předpokládaný počet přijímaných studentů je 40. Děkan může rozhodnout o úpravě počtu přijímaných studentů nebo zamítnout přijetí uchazečů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný obor.
 
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 

Přihlášky do všech stupňů studia se přijímají především prostřednictvím on-line aplikace na stránkách Jihočeské univerzity: http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg, případně na předepsaných tiskopisech, jež jsou k dispozici zde    

Přihlášku ke studiu spolu s přílohami zasílejte na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště

Na Sádkách 1780

370 05 České Budějovice


 
Součástí přihlášky jsou dle stupně a formy zvoleného studia i následující přílohy:
  • Úředně ověřené kopie požadovaných vysvědčení ze střední školy (při podání přihlášky na předepsaném tiskopise) nebo skeny originálů vysvědčení zaslané jako příloha přihlášky (při podání přihlášky přes on-line aplikaci) nebo e-mailem přímo na studijní pracoviště – platí pro uchazeče o bakalářské studium.
  • Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání - platí pro uchazeče o bakalářské studium v případech, kdy student dokončil středoškolské vzdělání před rokem 2021. Uchazeči maturující v roce 2021 doloží doklad o dokončeném středoškolském vzdělání neprodleně po jeho obdržení, nejpozději však do data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na zahraniční střední škole předloží uchazeč i) dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě, nostrifikovaný podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak nebo ii) originál či úředně ověřenou kopii úředního dokladu potvrzujícího dosažení úplného středoškolského vzdělání, které v dané zemi opravňuje ke studiu na vysoké škole v bakalářském studijním programu či magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studjiní program. Dokument musí být opatřený ověřením v souladu s § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Zároveň se předkládá úřední překlad výše uvedeného dokumentu do českého nebo anglického jazyka. V případě pochybností může FROV JU požádat o doložení dokumentu podle bodu i). Je - li dokládán originál dokumentu, je potřeba předložit jej osobně na studijním pracovišti FROV JU.
Všechny přílohy s výjimkou dokumentů ověřujících dosažené vzdělání mohou být v případě podávání přihlášky prostřednictvím on-line aplikace doručeny jako elektronická příloha (e-malem na adresu studijního pracoviště nebo jako příloha on-line aplikace přihlášky ke studiu). V případě oborů vyučovaných v anglickém jazyce musí být přihláška i přílohy v jazyce anglickém.
Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště takové uchazeče k odstranění nedostatků. V případě, že zásadní formální nedostatky nebudou odstraněny do data uvedeného ve výzvě, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení. Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce. Pokud uchazeč uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo mu nebude umožněn zápis do studia na FROV JU.
 
POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem na:
   
číslo účtu: 104725778/0300
banka: ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí: CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí: CEKOCZPP
variabilní symbol: 6020109
specifický symbol:
v případě podání elektronické přihlášky oborové číslo, v případě papírové přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR u uchazečů bez rodného čísla
konstantní symbol: 378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou
   
V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).
 
Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Bc. Jindřich Hofbauer
studijní pracoviště pro bakalářské
a magisterské studium FROV JU
Tel.: +420 38 903 4646,