Oblast vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí

Studijní program: Ochrana vodních ekosystémů

Doktorské studium, prezenční forma

Studijní plán ke zhlédnutí zde.
Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2021/2022 upravuje Opatření děkana č. 29/2020 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022.
 
 
Zajímá tě věda, vývoj či vysokoškolské prostředí? Jsi samostatný a kreativní? Chceš se stát vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti rybářství či ochrany vod? Neuvažoval jsi o doktorském studiu? Po dobu 4 let Ti může být přiznáváno stipendium. Spolu s úvazkem, který získá každý prezenční doktorand pracující v laboratořích FROV JU činí průměrná odměna cca 15 - 20 tis. Kč měsíčně.
Cílem doktorského studia v programu Ochrana vodních ekosystémů je:
   1.) rozvíjet vědecké a analytické myšlení a zajistit vědeckou výchovu odborníků v oblasti oboru environmentální chemie, toxikologie, molekulární biologie, biodiverzity, ekologie vodního prostředí a příbuzných oblastí činnosti;
   2.) zajistit dostatek vědecky smýšlejících odborníků, kteří budou nejenom vědecky ovlivňovat vývoj celého sektoru ochrany vodních ekosystémů v mezinárodním měřítku, ale budou také prakticky inovovat přístupy k využívání vodních zdrojů při dodržení zásad dlouhodobé udržitelnosti biodiverzity a vysoké kvality vod


Are you interested in science, development and/or university environment? Would you like to be a part of our high qualified team and work on special projects? Do you want to become real expert in field of fishery or water protection? Do you speak English? Did you think about Ph.D. study? If so, please see the english description here.
 

 

HLAVNÍ RYSY PROGRAMU:
Jde o denní studium
Budeš zapojen do činnosti jedné z našich laboratoří či jiných pracovišť, kde budeš také pracovat na tématu své disertační práce.

Bude ti pravidelně vypláceno stipendium . Získáš minimální úvazek na naší fakultě ve výši 10 %. Za určitých podmínek by to mohlo být až 100 %. (Platí pro studenty se školiteli z FROV JU) . Tvůj průměrný měsíční příjem (stipendium + plat) bude cca 15.000 - 20.000 Kč. Vynikající studenti mohou mít příjem až 20.000 Kč.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU + TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ:
1) Podívej se na nabízená témata Ph.D. prací pro nadcházející akademický rok a jedno z nich si vyber. Témata jsou zde.

2) Navaž kontakt s vedoucím tebou zvoleného tématu. V případě vzájemné dohody, vyplň formulář přihlášky (zde) nebo on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg, z které pak přihlášku vytiskni
. V přihlášce ke studiu na vysoké škole je nutné uvést název studijního oboru, formu studia a jazyk studia (český nebo anglický).

3)
Přílohy přihlášky ke studiu:
- výpis známek a kreditů z absolvovaných předmětů bakalářského a magisterského studia ověřené studijním oddělením (pracovištěm) příslušné univerzity (VŠ), kde student studoval – platí pro uchazeče o doktorské studium, kteří mají možnost být přijati bez přijímacího pohovoru. Tuto povinnost nemají studenti FROV JU.
- originál nebo úředně ověřená kopie diplomu o ukončeném magisterském či vyšším studiu. To platí pro uchazeče, kteří dokončili magisterské či vyšší studium před mezním termínem podání přihlášek ke studiu. Uchazeči, kteří dokončí magisterské či vyšší studium po mezním termínu podání přihlášek ke studiu, doloží doklad o ukončení studia neprodleně po jeho obdržení, nejpozději v den zápisu do doktorského studia. V případě absolutoria na zahraniční vysoké škole předloží uchazeči originál nebo úředně ověřenou kopii úředního dokladu potvrzujícího dosažení úplného vysokoškolského vzdělání, které v dané zemi opravňuje ke studium doktorského studijního programu. Dokument musí být opatřen ověřením v souladu s § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. S výše uvedeným dokumentem se dokládají i) úřední překlad výše uvedeného dokumentu do českého nebo anglického jazyka, ii) anglický originál, úředně ověřená kopie anglického originálu či úřední překlad výpisu o absolvovaných studijních povinnostech žadatele z magisterského studia vydaného příslušnou vysokou školou, iii) úředně ověřená kopie anglického originálu nebo úřední překlad dokladu potvrzujícího dosažení bakalářského stupně studia žadatele (bylo-li realizováno) a iv) anglický originál, úředně ověřená kopie anglického originálu nebo úřední překlad výpisu o absolvovaných studijních povinnostech žadatele z bakalářského studia vydaného příslušnou vysokou školou. Úřední překlady originálů dokumentů mohou být udělány do jazyka českého nebo anglického. V případě pochybností může FROV JU požádat i o doložení dokladu prokazujícího rovnocennost zahraničního studia a diplomu žadatele se studiem v některém magisterském studijním programu akreditovaném na některé vysoké škole v ČR vydaný jako rozhodnutí jejího rektora takovou vysokou školou v ČR (dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách).

- stručný strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti, případně i posudky odborných prací

- motivační dopis s odůvodněním zájmu o studium DSP na FROV JU, s odůvodněním výběru tématu disertační práce a krátkou představu o způsobu řešení či přístupu řešení vybraného tématu disertační práce. Uchazeč se hlásí na konkrétní téma disertační práce výběrem z témat nabízených pro dané přijímací řízení. Seznam nabízených témat disertačních prací je k dispozici na webových stránkách FROV JU.

Všechny přílohy s výjimkou dokumentů ověřujících dosažené vzdělání mohou být v případě podávání přihlášky prostřednictvím on-line aplikace doručeny do 10. 5. 2021 jako elektronická příloha (e-mailem na adresu studijního pracoviště nebo jako příloha on-line aplikace přihlášky ke studiu). V případě oborů vyučovaných v anglickém jazyce musí být přihláška i přílohy psané v jazyce anglickém.
Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště písemně takové uchazeče k jejich odstranění. V případě, že zásadní formální nedostatky nebudou odstraněny do 14. 5. 2021, mohou být takové přihlášky vyřazeny z další části přijímacího řízení. Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce. Pokud uchazeč uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo mu nebude umožněn zápis do studia na FROV JU.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Kancelář DSP a zahraničních vztahů
Zátiší 728/II.
389 25 Vodňany


4) Zaplať poplatek ve výši 500 Kč na zpracování žádosti a přijímací řízení (viz níže).
5) Počkej, až tě kontaktuje studijní oddělení s dalšími pokyny.
6) V případě potřeby kontaktuj studijní oddělení. Kontakt je uveden níže.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:

Všichni uchazeči, jejichž přihláška nebude vyřazena komisí přijímacího řízení z důvodu formálních nedostatků, budou pozváni k přijímacímu pohovoru. Přijímací pohovor může v odůvodněných případech probíhat i s využitím elektronických komunikačních technologií. V tom případě, ale nese uchazeč rizika spojená z hodnocením v důsledku nekvalitního spojení. Přihlášky uchazečů, kteří se bez omluvy nezúčastní přijímacího pohovoru, budou z přijímacího řízení vyřazeny. Uchazeči, kteří se nemohou přijímacího pohovoru zúčastnit, včas se omluví a omluva bude děkanem akceptována, budou komisí přijímacího řízení posuzováni v nepřítomnosti studenta na základě dodaných materiálů.

Při pohovoru musí uchazeč prokázat dostatečně široký základ obecných znalostí z biologie živočichů, vodní ekologie a chemie. Předpokládá se znalost základní literatury s jasnou představou o tématu disertační práce a způsobech řešení dané problematiky s projevením zájmu o vědeckou práci. Nedílnou součástí přijímacího pohovoru je ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce.

Na základě ústního pohovoru přidělí komise přijímacího řízení uchazeči 0-15 bodů. Dalších 0-15 bodů bude přiděleno uchazeči na základě údajů o předchozím vzdělání, zkušenostech, publikační a pedagogické aktivitě apod. Při tomto hodnocení zohlední komise přijímacího řízní i stanovisko vedoucího příslušně organizační jednotky fakulty, kde má student působit a potencionálního školoitele uchazeče, pokud není přímo členem komise přijímacího řízení. Vlastní hodnocení bude vytvořeno průměrem bodových návrhů přítomných členů komise se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Uchazeči, kteří nezískají více než 20 bodů, nemohou být ke studiu přijati.

Pokud se na dané téma disertační práce hlásí více uchazečů, přijat bude ten uchazeč, který získá nejvyšší bodové hodnocení. V případě stejného počtu bodů, rozhodne o vybraném uchazeči los. Pokud se na dané téma hlásí jeden uchazeč a získá od komise přijímacího řízení alespoň 20 bodů, bude po splnění i ostatních podmínek přijat ke studiu. Uchazečům, kteří získají více než 20 bodů, ale téma disertační práce, na nějž se hlásili, bude obsazeno uchazečem s vyšším počtem bodů, bude v případě zájmu školitelů neobsazených témat disertačních prací nabídnuta možnost přijetí na tato témata. Nabízení témat neobsazených prací volným uchazečům bude probíhat dle pokynů školitelů, kteří témata vypisují.

Přijímací řízení pro anglický doktorský program se bude celé konat v anglickém jazyce, ostatní podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia zůstávají shodné s výše uvedenými. Poplatky za studium v anglickém jazyce stanoví děkan fakulty v samostatném rozhodnutí, a to v předstihu před termínem pro podání přihlášek (20. 4. 2020).

  • Uchazeči, kteří získají více než 20 bodů od komise přijímacího řízení a umístí se pořadím mezi přijímanými studenty či se později dohodnou na přijetí na neobsazené téma a splní i další podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
  • Uchazeči, kteří získají více než 20 bodů od komise přijímacího řízení a umístí se pořadím v počtu přijímaných studentů či se později dohodnou na přijetí na neobsazené téma, ale nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů, kteří nemají v době konání pohovoru dosažené magisterské vzdělání či nemají uznané zahraniční vzdělání v ČR), budou informováni, že splnili podmínky pro přijetí a přijati budou po splnění všech podmínek.
  • Uchazeči, kteří nezískají od komise přijímacího řízení více než 20 bodů či se neumístí pořadím mezi přijímanými studenty a nebude jim nabídnuto jiné neobsazené téma disertační práce, či studenti, kteří nesplní další podmínky (zejména s ohledem na prokázání magisterského vzdělání dle podmínek výše uvedených), nebudou přijati ke studiu.
Přijímací pohovor do doktorského studia se uskuteční v termínu 24. 5. - 4. 6. 2021 (změna termínu vyhrazena). Informace o termínu, čase a místě konání přijímací zkoušky bude uchazečům zaslána na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce, a to nejpozději 7 dní před termínem konání přijímacího pohovoru.

 

POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem nebo složenkou na:
číslo účtu:
104725778/0300
banka:
ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí:
CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí:
CEKOCZPP
variabilní symbol:
6020109
specifický symbol:
v případě podání elektronické přihlášky oborové číslo, v případě papírové přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR u u chazečů bez rodného čísla.
konstantní symbol:
378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou
V případě problémů s dohledáním Vaší platby budete vyzváni, abyste platbu doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).

 

Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Bc. Lucie Kačerová
studijní pracoviště pro doktorské studium FROV JU
Tel.: +420 38 903 4736, +420 734 269 084