Studijní program: Zemědělská specializace N4106

Studijní obor: Rybářství a ochrana vod 4106T040


2-leté navazující magisterské studium, kombinovaná forma
 
 
button 2
 
Získal jsi již titul "bakalář"?
Chceš dál studovat, ale nemůžeš docházet denně na přednášky a cvičení?
Uvažoval jsi již nad kombinovanou formou studia? (cca 6 až 8 celodenních pátečních konzultací za semestr + dojezd na zkoušky a zápočty, dále samostudium)

Obor Rybářství a ochrana vod je ucelený a univerzální obor, který se vedle znalostí z biologické, ekologické a technologické stránky rybářství a vodního hospodářství zaměřuje na problematiku ochrany vodního prostředí. Orientačně také seznamuje s příbuznými či souvisejícími obory. Coby absolvent(ka) budeš připraven(a) k odborné práci ve vrcholovém managementu v rybářských firmách a svazech, v institucích zaměřených na ochranu životního prostředí, v oblasti vodohospodářství i ve specializovaných laboratořích zaměřených zejména na hodnocení kvality vody. Dále budeš kvalifikován(a) k výkonu rybářského práva a k výkonu funkce rybářského hospodáře.

Upozorňujeme zájemce o studium, kteří nestudovali některý z bakalářských oborů na FROV JU, aby počítali s vysokou studijní zátěží s ohledem na individuální potřebu doplnění si některých znalostí. Při nástupu ke studiu do navazujícího magisterského studia se rovněž počítá s tím, že studenti disponují znalostí anglického jazyka na úrovni A2/B1.

Výuka probíhá na Ústavu akvakultury a ochrana vod v Českých Budějovicích v českém jazyce. Studijní plán ke zhlédnutí zde.
 
rybarstvi
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:

Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů Rybářství, Ochrana vod nebo absolventi jiných bakalářských studijních programů a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího magisterského oboru.

Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod, kteří doloží vážený studijní průměr z celého bakalářského studia (bez výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou nejhůře známkou velmi dobře. Bez přijímacích zkoušek budou přijati rovněž všichni uchazeči v případě, kdy bude počet uchazečů nižší než stanovený počet přijímaných studentů.

Bude-li počet uchazečů vyšší, než je stanovený počet přijímaných studentů, absolvují uchazeči, kteří nevyhoví podmínce o přijetí bez přijímacích zkoušek, písemný test. Test bude obsahovat otázky z následujících předmětů či okruhů akreditovaných bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod na FROV JU:

 • Základy buněčné biologie (20 otázek)
 • Základy hydrochemie (20 otázek)
 • Právo v rybářství a vodním hospodářství (15 otázek)
 • Vodní hospodářství (15 otázek)
 • Rybářství (10 otázek)

Z výsledku písemné přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Toto pořadí bude mít váhu 0,6. Další pořadí stanoví komise přijímacího řízení na základě přidělených bodů v rozsahu 0 - 30 dle vyhodnocení údajů o dosavadní praxi uchazeče, kompetencích získaných v průběhu zaměstnání, jeho motivaci ke zvýšení kvalifikace a doporučení zaměstnavatele. Toto pořadí bude mít váhu 0,4. Uchazeči se stejným počtem bodů budou mít stejné pořadí. Další uchazeči pak až pořadí odpovídající jejich skutečnému pořadí seřazených uchazečů (např. budou-li mít dva uchazeči 3. pořadí, bude další pořadí 5). Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno váženým průměrem z pořadí přijímací zkoušky a hodnocení komise přijímacího řízení. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným pořadím jako posledně přijatý uchazeč.

 • Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
 • Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů, kteří získají bakalářské vzdělání v roce 2021) budou informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek pro přijetí.
 • Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou přijati ke studiu.
Předpokládaný počet přijímaných studentů je 15. Děkan může rozhodnout o úpravě počtu přijímaných studentů nebo zamítnout přijetí uchazečů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný obor.
 
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášky do všech stupňů studia se přijímají především prostřednictvím on-line aplikace na stránkách Jihočeské univerzity: http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg, případně na předepsaných tiskopisech, jež jsou k dispozici zde    

Přihlášku ke studiu spolu s přílohami zasílejte na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště

Na Sádkách 1780

370 05 České BudějovicePřílohy přihlášky ke studiu:
 • Originál nebo úředně ověřená kopie diplomu o ukončeném bakalářském studiu nebo vyšších stupňů studia (např. magisterské) – platí pro uchazeče o navazující magisterské studium, kteří dokončili bakalářské či vyšší studium před rokem 2021. Uchazeči, kteří dokončí bakalářské či vyšší studium v roce 2021, doloží doklad o ukončení bakalářského studia neprodleně po jeho obdržení, nejpozději však do data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na zahraniční vysoké či vyšší odborné škole předloží uchazeč i) doklad o rovnocennosti zahraničního studia a diplomu se studiem v některém bakalářském studijním programu akreditovaném na některé vysoké škole v ČR vydaný jako rozhodnutí jejího rektora takovou vysokou školou v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak nebo ii) originál či úředně ověřenou kopii úředního dokladu potvrzujícího dosažení vysokoškolského vzdělání, které v dané zemi opravňuje ke studiu navazujícího magisterského studijního programu. Dokument musí být opatřen ověřením v souladu s § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Zároveň se dokládají a) úřední překlad výše uvedeného dokumentu do českého nebo anglického jazyka, ii) anglický originál, úředně ověřená kopie anglického originálu či úřední překlad výpisu o absolvovaných studijních povinnostech žadatele zbakalářského studia vydaného příslušnou vysokou školou, V případě pochybností může FROV JU požádat i o doložení dokladu podle bodu i) (dle § 89 a 90 zákona o vysokých školách). Je-li dokládán originál dokumentu, je potřeba předložit jej osobně na studijním pracovišti. 
 • Originál nebo úředně ověřená kopie certifikátu prokazující úroveň znalosti anglického jazyka – platí pro uchazeče o magisterský studijní program uskutečňovaný v jazyce anglickém. V případě dokládání originálu dokumentu je potřeba předložit jej osobně na příslušném studijním pracovišti.
 • Strukturovaný životopis uchazeče
 • Motivační dopis o zvýšení kvalifikace
 • Doporučení zaměstnavatele ke studiu uchazeče – platí pro uchazeče o kombinované studium všech stupňů studia. Tento dokument není povinný, ale bude k němu přihlíženo při přijímacím řízení.
Všechny přílohy s výjimkou dokumentů ověřujících dosažené vzdělání mohou být v případě podávání přihlášky prostřednictvím on-line aplikace doručeny jako elektronická příloha (e-malem na adresu studijního pracoviště nebo jako příloha on-line aplikace přihlášky ke studiu). V případě oborů vyučovaných v anglickém jazyce musí být přihláška i přílohy v jazyce anglickém.
Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště takové uchazeče k odstranění nedostatků. V případě, že zásadní formální nedostatky nebudou odstraněny do data uvedeného ve výzvě, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení. Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce. Pokud uchazeč uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo mu nebude umožněn zápis do studia na FROV JU.
 
POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem na:
 
číslo účtu: 104725778/0300
banka: ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí: CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí: CEKOCZPP
variabilní symbol: 6020109
specifický symbol:
rv případě podání elektronické přihlášky oborové číslo, v případě papírové přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR u uchazečů bez rodného čísla
konstantní symbol: 378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou
 
V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).
 
Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Bc. Jindřich Hofbauer
studijní pracoviště pro bakalářské
a magisterské studium FROV JU
+420 38 903 4646