Studijní program: Zemědělská specializace N4106


Studijní obor: Rybářství a ochrana vod 4106T040

2-leté magisterské studium, prezenční forma

 
Máš za sebou úspěšně bakalářské studium či jej v tomto akademickém roce dokončíš?
Chceš pokračovat v prezenčním studiu a rozšířit si znalosti z bakalářského studia?
Studoval(a) jsi či studuješ obor Rybářství, Ochrana vod či jiný blízký obor?

Obor Rybářství a ochrana vod je ucelený a univerzální obor, který se vedle znalostí z biologické, ekologické a technologické stránky rybářství a vodního hospodářství zaměřuje na problematiku ochrany vodního prostředí. Orientačně také seznamuje s příbuznými či souvisejícími obory. Coby absolvent(ka) budeš připraven(a) k odborné práci ve vrcholovém managementu v rybářských firmách a svazech, v institucích zaměřených na ochranu životního prostředí, v oblasti vodohospodářství i ve specializovaných laboratořích zaměřených zejména na hodnocení kvality vody. Dále budeš kvalifikován(a) k výkonu rybářského práva a k výkonu funkce rybářského hospodáře.

Upozorňujeme zájemce o studium, kteří nestudovali některý z bakalářských oborů na FROV JU, aby počítali s vysokou studijní zátěží s ohledem na individuální potřebu doplnění si některých znalostí. Při nástupu ke studiu do navazujícího magisterského studia se rovněž počítá s tím, že studenti disponují znalostí anglického jazyka na úrovni A2/B1.

Výuka probíhá na Ústavu akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích v českém jazyce. Studijní plán ke zhlédnutí zde.
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:
Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů Rybářství, Ochrana vod nebo absolventi jiných bakalářských studijních programů a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího magisterského oboru.
Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod, kteří doloží vážený studijní průměr z celého bakalářského studia (bez výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou nejhůře známkou velmi dobře. Bez přijímacích zkoušek budou přijati rovněž všichni uchazeči v případě, kdy bude počet uchazečů nižší než stanovený počet přijímaných studentů.

Bude-li počet uchazečů vyšší, než je stanovený počet přijímaných studentů, absolvují uchazeči, kteří nevyhoví podmínce o přijetí bez přijímacích zkoušek, písemný test. Test bude obsahovat otázky z následujících předmětů či okruhů akreditovaných bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod na FROV JU:
Základy biologie (20 otázek)
Základy hydrochemie (20 otázek)
Právo v rybářství a vodním hospodářství (15 otázek)
Vodní hospodářství (15 otázek)
Rybářství (10 otázek)
Z výsledku písemné přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti uchazeči s nejvyšším počtem bodů, a to maximálně do počtu přijímaných studentů uvedeného níže (po odečtení míst obsazených uchazeči přijatými bez přijímacích zkoušek). Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným pořadím jako posledně přijatý uchazeč.

Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů, kteří získají bakalářské vzdělání v roce 2020), budou informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek pro přijetí.
Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou přijati ke studiu.

Přijímací test pro navazující magisterské studium oboru Rybářství a ochrana vod se uskuteční, v případě jeho konání, mezi 20.8 2020. Informace o termínu, čase a místě konání přijímací zkoušky bude uchazečům zaslána na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce, a to nejpozději 10 dní před termínem konání přijímacího testu.

Předpokládaný počet přijímaných studentů je 10. Děkan může rozhodnout o úpravě počtu přijímaných studentů nebo zamítnout přijetí uchazečů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný obor.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DO 2. KOLA
Použij standardní formulář přihlášky ke studiu na vysoké škole nebo lépe zkrácený formulář (zde) nebo on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_regdo 2. srpna 2020 přihlášku spolu s přílohami zašli na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice

Přílohy přihlášky ke studiu:
- úředně ověřená kopie diplomu o ukončeném bakalářském studiu nebo vyšších stupňů studia (např. magisterské)

 Uchazeči, kteří dokončí bakalářské studium v roce 2020, doloží doklad o ukončení bakalářského studia neprodleně po jeho obdržení, nejpozději však do data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na zahraniční vysoké či vyšší odborné škole předloží uchazeč doklad o rovnocennosti zahraničního studia a diplomu se studiem v některém bakalářském studijním programu akreditovaném na některé vysoké škole v ČR vydaný jako rozhodnutí jejího rektora takovou vysokou školou v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště písemně takové uchazeče k jejich odstranění. V případě, že formální nedostatky nebudou odstraněny do 14.8.2020, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení. Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce.
Pokud uchazeč uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo mu nebude umožněn zápis do studia na FROV JU.
POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem na:
číslo účtu: 104725778/0300
banka: ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí: CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí: CEKOCZPP
variabilní symbol: 6020109
specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka (čili 10-místné číslo)

nebo u uchazečů bez přiděleného českého rodného čísla datum narození ve formátu DDMMRRRR

konstantní symbol: 378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou
V případě problémů s dohledáním Vaší platby budete vyzváni, abyste platbu doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).

 

Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Bc. Jindřich Hofbauer
studijní pracoviště pro bakalářské
a magisterské studium FROV JU
Tel.: +420 38 903 4646
E-mail: jhofbauer@frov.jcu.cz