Studijní program: Zootechnika B4103

Studijní obor: Rybářství 4103R003

Bakalářské studium, kombinovaná forma

 
Máš maturitu nebo jsi studentem/studentkou posledního ročníku střední školy?
Jsi třeba... nadšený rybář(ka), chovatel ryb nebo akvarista a máš zájem se dále rozvíjet?
 
Nemáš čas chodit do školy denně? Chceš si ale rozšířit vzdělání v oboru rybářství? Zkus kombinovanou formu studia (cca 6 až 8 konzultací za semestr + dojezd na zkoušky a zápočty, dále samostudium) tříletého studijního oboru Rybářství.
Bakalářské studium Ti dá základ, po jehož vystudování a získání titulu "bakalář" můžeš odejít do aplikační sféry či zůstat na škole a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu.
Výuka probíhá na Ústavu akvakultury v Českých Budějovicích v českém jazyce. Studijní plán ke zhlédnutí zde.
 
PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU:
Žadatelé jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. V případě, že bude počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů stanovený děkanem FROV, budou uchazeči přijímáni na základě pořadí sestaveného kombinací pořadí uchazečů dle jejich výsledků ze studia na střední škole a bodového hodnocení přiděleného přijímací komisí.
Pořadí uchazečů dle výsledků na střední škole bude stanoveno podle celkového průměru (od nejmenšího po největší) ze studijních průměrů jednotlivých vysvědčení na konci všech ročníků střední školy před získáním maturity (u víceletých gymnázií za poslední čtyři ročníky, u aktuálně maturujících studentů ze všech známek vysvědčení na konci posledních tří ročníků střední školy a 1. pololetí aktuálního školního roku). Kdo nedodá všechny výsledky studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude zařazen v této části hodnocení na poslední místo v pořadí. Průměr bude počítán na dvě desetinná místa. Uchazeči se stejným průměrem budou mít stejné pořadí. Další uchazeči pak až pořadí odpovídající jejich skutečnému pořadí seřazených uchazečů (např. budou-li mít dva uchazeči 3. pořadí, bude další pořadí 5.). Bodové hodnocení v rozsahu 0-30 bodů přidělí komise přijímacího řízení na základě vyhodnocení údajů o dosavadní praxi uchazeče, kompetencích získaných v průběhu zaměstnání, jeho motivaci ke zvýšení kvalifikace a doporučení zaměstnavatele. Podle počtu bodů bude stanoveno pořadí uchazečů. Uchazeči se stejným počtem bodů budou mít stejné pořadí. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno váženým studijním průměrem pořadí z výsledků na střední škole a bodového hodnocení komise přijímacího řízení. Váha pořadí z výsledků na střední škole bude 40 % a váha pořadí dle bodů přidělených přijímací komisí bude 60 %. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným celkovým pořadím jako posledně přijatý uchazeč.
 
Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů maturujících v roce 2020), budou informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek pro přijetí.
Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou přijati ke studiu.

Předpokládaný počet přijímaných studentů je 15. Děkan může rozhodnout o úpravě počtu přijímaných studentů nebo zamítnout přijetí uchazečů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný obor.
 
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DO 2. KOLA
Použij standardní formulář přihlášky ke studiu na vysoké škole (zde) nebo on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_regdo 2. srpna 2020 přihlášku spolu s přílohami zašli na adresu:
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice
 
Přílohy přihlášky ke studiu:
- Kopie požadovaných vysvědčení ze střední školy (při podání přihlášky na předepsaném tiskopise) nebo skeny originálů vysvědčení zaslané jako příloha přihlášky (při podání přihlášky přes on-line aplikaci) nebo e-mailem přímo na studijní pracoviště
- Úředně ověřená kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání, v případech, kdy student dokončil středoškolské vzdělání před rokem 2020. Uchazeči maturující v roce 2020 doloží doklad o dokončeném středoškolském vzdělání neprodleně po jeho obdržení, nejpozději však do data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na zahraniční střední škole předloží uchazeč dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě, nostrifikovaný podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
- strukturovaný životopis uchazeče
- motivační dopis o zvýšení kvalifikace
- doporučení zaměstnavatele ke studiu uchazeče - tento dokument není povinný, ale bude k němu přihlíženo při přijímacím řízení
 
Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště písemně takové uchazeče k jejich odstranění. V případě, že formální nedostatky nebudou odstraněny do 14.8.2020, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení.
Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce. Pokud uchazeč uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo mu nebude umožněn zápis do studia na FROV JU.
 
 
POPLATEK ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem na:
číslo účtu: 104725778/0300
banka: ČSOB a.s., České Budějovice
IBAN při platbě ze zahraničí: CZ2003000000000104725778
BIC při platbě ze zahraničí: CEKOCZPP
variabilní symbol: 6020109
specifický symbol:
rodné číslo uchazeče bez lomítka (čili 10-místné číslo)
nebo u uchazečů bez přiděleného českého rodného čísla datum narození ve formátu DDMMRRRR
konstantní symbol: 378 při platbě bankovním převodem; 379 při platbě složenkou
 
V případě problémů s dohledáním Vaší platby budete vyzváni, abyste platbu doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).
 
Chybí Vám informace? Nenašli jste zde odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte studijní pracoviště:
Bc. Jindřich Hofbauer
studijní pracoviště pro bakalářské
a magisterské studium FROV JU
+420 38 903 4646