JAK PODAT PŘIHLÁŠKU A UHRADIT POPLATEK
 
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO AK. R. 2021/2022
 
Jakou přihlášku použít? Kde seženu formulář přihlášky?
1) pro přihlášení do  bakalářského studia využijte buď standardní formulář Přihláška ke studiu (ke stažení zde nebo k vyzvednutí na studijním pracovišti) nebo využijte on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg,do 1. srpna 2021 přihlášku spolu s přílohami zašli na adresu fakulty (v případě využijí on-line aplikace není třeba elektronickou přihlášku tisknout - bude automaticky stažena na studijním pracovišti)
2) pro přihlášení do navazujícího magisterského studia (2-leté) zašlete přihlášku spolu s přílohami do 1. srpna 2021 na adresu fakulty (v případě využijí on-line aplikace není třeba elektronickou přihlášku tisknout - bude automaticky stažena na studijním pracovišti). Využijte upravený formulář přihlášky – ke stažení zde; pro anglickou verzi zde
3) pro přihlášení do doktorského studia využijte tento formulář přihlášky – ke stažení zde nebo využijte on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg, a pro stuijní program Ochrana vodních ekosystémů do 14. listopadu 2021 přihlášku spolu s přílohami zašli na adresu fakulty (v případě využijí on-line aplikace není třeba elektronickou přihlášku tisknout - bude automaticky stažena na studijním pracovišti), pro studijní program Rybářství je termín pro přihlášení do 14. listopadu 2021.
 
 
Formulář přihlášky ke stažení:
Přihláška ke studiu bakalářského studijního oboru zde
Přihláška ke studiu magisterského studijního oboru zde
Přihláška ke studiu magisterského studijního oboru vyučovaného v anglickém jazyce zde
Přihláška ke studiu doktorského studijního oboru zde
Přihláška ke studiu doktorského studijního oboru v anglickém jazyce zde

Do kdy zaslat přihlášku ke studiu:
Přihlášky do bakalářského nebo magisterského studia zasílejte do 1.8.2021. Pokud chcete přihlášku donést osobně, přineste ji v úředních hodinách, příp. mimo úřední hodiny po předchozí domluvě, na adresu: Na Sádkách 1780, České Budějovice (kampus JU, zastávka MHD "Jihočeská univerzita").
Přihlášky do doktorského studia - studijní program Ochrana vodních ekosystémů zasílejte do 14.11.2021. Rozhoduje razítko na poštovní obálce.
Přihlášky do doktorského studia - studijní program Rybářství zasílejte do 14.11.2021. Rozhoduje razítko na poštovní obálce.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku?
pro bakalářské + magisterské studium pro doktorské studium
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
studijní pracoviště
Zátiší 728/II
389 01 Vodňany
Pozn. V případě, že chcete přihlášku donést osobně,
doneste ji v úředních hodinách (popř. mimo úřední hodiny
po předchozí domluvě) na studijní pracoviště na výše uvedenou adresu.
Úřední hodiny a jejich změny jsou uvedeny zde.
 
 

Jak zaplatit:

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem.

Není nutné s přihláškou zasílat doklad o zaplacení. V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).

 
Hlásí-li se uchazeč na více oborů či forem studia, může poplatky za všechny své přihlášky zaplatit jedním příkazem/složenkou.
 
Poplatek za podání jedné přihlášky Kč 500,-
Název banky    ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu    104725778/ 0300
Konstantní symbol pro bezhotovostní platby    378
Konstantní symbol (pro složenku)    379
Variabilní symbol 6020109
Specifický symbol    v případě podání elektronické přihlášky oborové číslo, v případě papírové přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR u uchazečů bez rodného čísla.
IBAN    CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
BIC kód (BIC - SWIFT CODE)   CEKOCZPP
   

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky:

Protože při provádění platby do zahraničí (do České republiky) nelze ve formuláři uvést údaj Variabilní symbol, který zajišťuje dodání Vaší platby fakultě, na kterou se hlásíte, doporučujeme tento postup:
Platbu proveďte u některé slovenské pobočky Československé obchodní banky a v jejím formuláři pro zahraniční platby napište příslušný variabilní symbol fakulty, na kterou se hlásíte, do kolonky pro „účel platby“.
Nezapomeňte Vaši kopii formuláře uschovat pro reklamace.
 
Doklad o zaplacení:
Není třeba dokládat. V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).
Hlásí-li se uchazeč na více oborů či forem studia, může poplatky za všechny své přihlášky zaplatit jedním příkazem/složenkou. 

Akademický rok:

2021/2022 - 2. kolo

Forma  studia:
Do přihlášky vyplňte dle oboru, na který se hlásíte.
Prezenční - denní studium
Kombinovaná - zhruba 6 x až 8 x za semestr probíhají v jednom dni (obvykle pátek) "konzultace"; pouze některé obory
Distanční – na Fakultě rybářství a ochrany vod JU není nabízeno.

Název studijního oboru:
V přihlášce ke studiu na vysoké škole je nutné uvést název studijního oboru. Pokud se uchazeči hlásí na více oborů (resp. forem studia), jsou povinni podat na každý studijní obor a formu studia (prezenční studium, kombinované studium) samostatnou přihlášku.
 
KKOV vystudované střední školy a oboru:
Oboje obvykle k nalezení na vysvědčeních ze střední školy
 
Prospěch podle výročních vysvědčení (týká se přihlášek do bakalářského studia):
Nezáleží, zda se k nám hlásíte přímo ze střední školy, nebo už nějakou dobu pracujete či studujete jinde, vždy musíte doložit ověřené kopie výročních vysvědčení z posledních 4 ročníků absolvované střední školy. Toto platí i v případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude z přijímacího řízení vyřazen.
 
Studijní průměr (týká se pouze přihlášek do magisterského studia, oboru Rybářství a ochrana vod):
Jedná se o vážený studijní průměr!!! Vážený studijní průměr z bakalářského studia musí být ověřen (razítkem a podpisem studijního oddělení absolvované vysoké školy).
V případě, že jste v posledním ročníku bakalářského studia Rybářství nebo Ochrany vod a jste studenty FROV JU, studijní průměr bude do Vaší přihlášky doplněn po konání SZZ.
  
Téma disertační práce - Ochrana vodních ekosystémů:
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu si zvolí téma své disertační práce na základě nabídky témat pro daný akademický rok.
Témata disertačních prací - 2. kolo pro akademický rok 2021/2022 ke stažení zde.
Téma disertační práce - Rybářství:
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu si zvolí téma své disertační práce na základě nabídky témat pro daný akademický rok.
Témata disertačních prací - 2. kolo pro akademický rok 2021/2022 ke stažení zde.

Rok ukončení (týká se pouze přihlášek do magisterského studia):
Pokud jste ještě neukončili bakalářské studium, vepište měsíc a rok, kdy plánujete ukončit bakalářské studium.

Lékařské potvrzení:
NE. Fakulta rybářství a ochrany vod JU toto potvrzení NEVYŽADUJE.

Formální nedostatky přihlášky:
Má-li přihláška formální nedostatky, bude vrácena k doplnění. V případě, že formální nedostatky nebudou odstraněny do data uvedeného ve výzvě, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení. Správnost údajů uvedených v přihlášce do magisterského studia musí být ověřena (studijní průměr z bakalářského studia razítkem a podpisem studijního oddělení absolvované školy).


 

 

 Více informací poskytne studijní pracoviště:
 
 Bc. Jindřich Hofbauer (bakalářské a magisterské studium)
 +420 387 774 646, jhofbauer@frov.jcu.cz
 Bc. Lucie Kačerová (doktorské studium)
 +420 387 774 736, +420 734 269 084 lkacerova@frov.jcu.cz