Rozvrhy LS 2020/2021

POZOR! Stále může docházet k drobným změnám v rozvrzích!
studium
forma
obor ročník aktualizováno
bakalářský prezenční Ochrana vod 1. ročník 22.2.2021
 2. ročník 11.2.2021
 3. ročník 11.2.2021
Rybářství  1. ročník 22.2.2021
 2. ročník 11.2.2021
 3. ročník 11.2.2021
kombinované Rybářství  1. ročník  11.2.2021
2. ročník  12.2.2021
 3. ročník  22.2.2021
Ochrana vod  1. ročník  11.2.2021
navazující magisterský prezenční Rybářství a ochrana vod
  
 1. ročník 11.2.2021
2 ročník 22.2.2021
kombinované  Rybářství a ochrana vod  1. ročník  22.2.2021
 2. ročník  11.2.2021
follow-up master combined  Fishery and Protection of Waters 1. ročník  

 

Vypisování a zadávání BP a DP

Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 28/2021 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 19.11.2021 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: plecerova@frov.jcu.cz .
2) dne 24.11.2021 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce,
3) do 7.1.2022 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Opatření děkana č. 28/2021 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Ing. Plecerové emailem se jménem studenta. Počet obsazených míst nesmí přesáhnout určenou kapacitu laboratoře,
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
5) do 21.1.2022 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 25.2.2022 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy,
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 
 
 
Blokování učeben na zkoušky a zápočty v českobudějovické budově ZR
 
Označení učeben v českobudějovické budově FROV JU, Na Sádkách 1780 (budova nese označení "ZR").

                 Zkratka budovy: ZR
 Patro Označení místnosti Typ místnosti Kapacita učebny (počet míst)
1. patro R1 učebna 56 míst
R2 učebna 28 míst
R3 učebna 28 míst
2. patro R4 zasedací místnost/učebna 26 míst
R5 chemická učebna 16 míst
R6 biologická učebna 16 míst
Přístup do učeben R5 a R6 mají pouze někteří vyučující! Nepoužívejte tyto učebny ke zkouškám a zápočtům.
Pl., 06.01.2015