Vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech zkoumají schopnost rybníků a dalších vodních nádrží odstranit zbytky léčiv a jiných chemikálií, které do nich přitékají z čistírny odpadních vod. Jedna ze studií se zaměřila na vodňanský rybník Čežárka. Výzkumníci v něm nalezli 18 účinných látek léčiv a 7 jejich rozkladných produktů.

Po dobu jednoho roku odebírali vědci z Laboratoře environmentální chemie a biochemie vzorky vody, sedimentu a ryb v rybníku Čežárka ve Vodňanech, do kterého přitéká voda z místní čistírny odpadních vod. Zaměřili se na sledování výskytu zbytků několika desítek léčiv a jejich rozkladných produktů, tedy sloučenin, na které se původní léčiva v životním prostředí rozkládají. Již dříve různé vědecké studie prokázaly, že léčiva a látky z nich vznikající mohou kontaminovat volné vody, a to i prostřednictvím výtoků z čistíren odpadních vod, které tyto „nové polutanty“ bohužel nejsou schopny zcela odstranit. Studie vědců z Fakulty rybářství a ochrany vod je součástí dlouhodobějšího výzkumu. Jeho cílem je zjistit, jak efektivně právě nádrže rybničního typu, které se často k dočišťování odpadních vod používají, odbourávají léčiva a další chemikálie, které ve vodě zůstanou i po procesu čištění v současných čistírenských technologiích.

Cílem složitého experimentu bylo dlouhodobé sledování výskytu účinných látek léčiv a jejich rozkladných produktů ve třech složkách ekosystému dočišťovací nádrže – ve vodě, v sedimentu a v rybách, respektive v jejich játrech, kde se tyto látky v rámci rybího organismu nejvíce odbourávají. Posuzován byl také vliv ročního období na koncentrace cizorodých sloučenin ve sledovaných složkách rybničního ekosystému. Ze spektra sledovaných léčiv bylo v analyzovaných vzorcích nalezeno 18 účinných látek a 7 jejich degradačních produktů. Z výzkumu vyplývá, že k rychlejšímu a většímu odbourávání znečišťujících látek dochází v letních měsících. Bylo zjištěno, že řada sledovaných sloučenin je přítomna nejen ve vodě, ale i v sedimentu. Tato skutečnost může být problematická s ohledem na potenciální využití sedimentů pocházejících z dočišťovacích nádrží v zemědělství – tzn. pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu. Aktuální vědecké studie upozorňují, že se kontaminanty mohou ze sedimentů pomocí dešťových srážek uvolňovat a následně pronikat do půdy, podzemních vod a též do pěstovaných plodin.

Dále bylo zjištěno, že podle kritérií OECD pouze jediná sledovaná látka, antidepresivum sertralin, může být považována za sloučeninu, která se v játrech hromadí (bioakumulační faktor je vyšší než 2000). Ostatní sledované sloučeniny se podle tohoto kritéria v rybách výrazně nekoncentrují. Otázkou však zůstává, jaký vliv má koktejl cizorodých látek v nádržích a tocích sloužících k dočišťování komunálních odpadních vod na přítomné ryby a další vodní organismy. Toto je předmětem dalšího bádání.

Experiment byl umožněn díky podpoře Grantové agentury ČR (15-04258S), města Vodňany a společnosti ČEVAK, a.s. Více podrobností naleznete v této publikaci: Koba, O., Grabicova, K., Cerveny, D., Turek, J., Kolarova, J., Randak, T., Zlabek, V., Grabic, R., 2018. Transport of pharmaceuticals and their metabolites between water and sediments as a further potential exposure for aquatic organisms. Journal of Hazardous Materials 342: 401–407.