Jak ukazují celosvětové výzkumy, v komunálních odpadních vodách, které byly v minulosti považovány za poměrně snadno čistitelné, se ve stále větší míře objevují látky, které boří tyto zavedené mýty. Významnou skupinu těchto látek představují progestiny (či progestageny), které jsou obsaženy například v hormonální antikoncepci, ale i v jiných hormonálních preparátech, a to je předurčuje k velmi širokému terapeutickému využití. S tím potom souvisí i jejich zvyšující se výskyt v komunálních odpadních vodách. Jedná se o látky, které čistírnami odpadních vod mnohdy procházejí bez výraznějších změn a díky tomu dále přecházejí do povrchových vod. V povrchových vodách již také byly na mnoha místech v různých částech světa prokázány. V některých případech byl jejich výskyt zaznamenán v koncentracích, které v laboratorních podmínkách narušovaly reprodukci vodních živočichů. Přestože se zatím jedná o prvotní informace, nelze tato rizika v žádném případě podceňovat. Už jen proto, že se jedná o látky, které svou povahou napodobují přírodní hormony a jejich nekontrolovaný vstup do organismu může vážným způsobem narušit stávající hormonální rovnováhu v organismu, o dalších vedlejších účincích těchto preparátů nemluvě.

Z toho důvodu se vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech zaměřují na mapování výskytu syntetických progestinů ve vodním prostředí a s tím souvisejících hormonálních (progestagenních) aktivit na vybraných lokalitách v České republice. Ve svém výzkumu se zaměřují na „rizikové“ lokality, ke kterým patří odtoky z čistíren komunálních odpadních vod a dále místa pod zaústěním vyčištěných odpadních vod, kde dochází k jejich naředění říční vodou. Souběžně s monitoringem výskytu těchto látek byly prováděny laboratorní pokusy, při kterých byla sledována i jejich hormonální aktivita. Díky tomuto výzkumu již dnes víme, že koncentrace sledovaných hormonů na odtoku z českých čistíren odpadních vod zatím nedosahují tak vysokých hodnot, jaké byly zaznamenány v jiných evropských či asijských státech. Ale vzhledem k neustále narůstající spotřebě hormonálních preparátů a k jejich rozšiřujícímu se spektru je třeba i nadále věnovat této problematice náležitou pozornost. Výsledky dosavadního bádání rovněž naznačily, které látky z široké skupiny progestinů lze v našich podmínkách označit jako nejvíce rizikové, a tudíž by jim bylo vhodné dát nejvyšší prioritu v dalším výzkumu. Jedná se o medroxyprogesteron acetát, megestrol acetát a progesteron, které byly na odtocích z čistíren odpadních vod detekovány nejčastěji a zároveň vykazují relativně velkou hormonální (progestagenní) aktivitu.

Tento výzkum probíhá již třetím rokem a je finančně podporován Grantovou agenturou ČR (16-09709Y). Vzorky odpadních vod byly poskytnuty společnostmi ČEVAK, a.s.; TSST Strakonice s.r.o., BVK, a.s. a STU Bratislava.

Výsledky, které byly v průběhu provedeného výzkumu získány, byly shrnuty v této publikaci: Šauer, P., Stará, A., Golovko, O., Valentová, O., Bořík, A., Grabic, R., Kocour Kroupová, H., 2018. Two synthetic progestins and natural progesterone are responsible for most of the progestagenic activities in municipal wastewater treatment plant effluents in the Czech and Slovak republics. Water Research 137: 64-71.

hormony voda