V současnosti je pozornost vědců zaměřena na studium výskytu, vlivu a mechanizmů účinku různých psychoaktivních sloučenin přítomných ve vodním prostředí v důsledku antropogenního znečištění. Psychoaktivní látky vyskytující se ve vodním prostředí působí na centrální nervový systém vodních organizmů, což může vést ke změnám jejich chování. Ovlivňují např. vztahy mezi predátorem a kořistí, příjem potravy, rozmnožování či migrační chování. 

Cílem této studie bylo porovnat vypovídací schopnost různých vzorkovacích postupů využitelných pro sledování přítomnosti psychoaktivních látek ve vodním prostředí. V rámci studie bylo monitorováno deset českých řek s různým průtokem a podílem komunálního znečištění, ve kterých jsme sledovali výskyt psychoaktivních léčiv. Byly porovnávány tyto přístupy – bodové odběry vody, pasivní vzorkovače, homogenáty celých těl juvenilních ryb a vybrané tkáně dospělých ryb. Našli jsme statisticky významné vztahy mezi vzorky bodových odběrů vody a pasivními vzorkovači, ale při porovnání koncentrací farmak v pasivních vzorkovačích a jednotlivých tkáních ryb jsme žádnou korelaci neprokázali. Zajímavé je, že antidepresivum sertralin bylo nalezeno ve všech vzorcích mozku dospělých ryb kromě mozků ryb z horního toku Vltavy v Národním parku Šumava. Tuto jedinou lokalitu ze všech sledovaných je možno označit jako minimálně zatíženou sledovanými látkami, přestože i zde byly některé z nich zachyceny pasivními vzorkovači.

Dále jsme potvrdili teorii, že zásadní roli v intenzitě znečištění vodního prostředí látkami přítomnými v komunálních odpadních vodách hraje faktor naředění. Menší toky, kam ústí vyčištěná odpadní voda i z relativně malých sídel, jsou více znečištěné než větší řeky, kam ústí vyčištěná odpadní voda z velkých měst.

Více podrobností lze najít v následující publikaci: Grabicová, K., Grabic, R., Fedorova, G., Kolářová, J., Turek, J., Brooks, B.W., Randák, T., 2020. Psychoactive pharmaceuticals in aquatic systems: A comparative assessment of environmental monitoring approaches for water and fish. Environmental Pollution 261, 114150.

Rozdělení vzorkovaných lokalit na základě statistické analýzy (PCA) léčiv v jednotlivých typech vzorků. Lokality s podobným profilem znečištění jsou vyznačeny stejnou barvou. Číslo pod lokalitou značí počet obyvatel přispívajících odpadní vodou do dané řeky vztažený na průměrný roční průtok.