Ve vodních ekosystémech se momentálně vyskytují tisíce farmaceuticky aktivních látek v koncentracích nanogramů po mikrogramy na litr vody. Tyto nízké koncentrace jsou často schopny ovlivnit i necílové vodní organizmy, jelikož jsou přímo vyvinuté tak, aby byly efektivní v nízkých koncentracích. Tyto látky nicméně přetrvávají ve vodním prostředí jako komplexní směsi. Jak mohou tyto koktejly polutantů ovlivnit vodní organizmy? To je z velké části stále nevyřešené.

Cílem studie bylo zjistit, jak se liší odezvy na koktejl šesti polutantů (citalopram, sertralin, oxazepam, venlafaxin, tramadol, metamfetamin) oproti reakci na jednotlivé polutanty a jakým způsobem ovlivní chování raků (ukrývání a průzkum arény). V nepřítomnosti úkrytu byli exponovaní raci překvapivě méně aktivní, pomalejší, a i proto urazili menší vzdálenost než kontrolní jedinci. Oproti tomu, v přítomnosti úkrytu byli exponovaní raci častěji mimo úkryt, byli aktivnější než kontrola. Výsledky naznačují, že environmentálně blízké koncentrace použitého mixu farmak pozměňují chování necílových vodních organizmů, a to dokonce více než bylo popsáno při studii expozice individuálním polutantům. Sledované změny chování mohou vést k poškození vitality populací raků, jejich větší zranitelnosti vůči predaci a výsledně k narušení procesů v ekosystému. Tak či onak, stále je nutné problematiku studovat na úrovni vlivu různých kombinací farmak a jejich způsobu působení ve vodním prostředí.

Další informace je možné získat přímo v publikaci: Hossain, M.S., Kubec, J., Guo, W., Roje, S., Ložek, F., Grabicová, K., Randák, T., Kouba, A., Buřič, M., 2021. A combination of six psychoactive pharmaceuticals at environmental concentrations alter the locomotory behavior of clonal marbled crayfish. Science of the Total Environment 751: 141383.

Aktivita, rychlost, čas strávený mimo úkryt a vzdálenost zdolaná rakem mramorovaným (Procambarus virginalis) exponovaným koktejlu polutantů (sertralin, oxazepam, citalopram, venlafaxin, tramadol, metamfetamine) v porovnání s kontrolou v podmínkách bez úkrytu (A) a s dostupným úkrytem (B).