Šíření invazivních druhů raků do nových lokalit se v současné době děje alarmující rychlostí. Je stále častější, že se na jedné lokalitě potká hned několik takových druhů najednou. Tito raci vytvářejí značný tlak na místní společenstva původních organismů. Jelikož dokáží lépe využívat potravní zdroje, dochází ke změnám v potravním řetězci, které mohou vyústit v kolaps celého ekosystému.

V této studii jsme se zaměřili na lokalitu se dvěma, potažmo třemi druhy nepůvodních raků – rakem mramorovaným, rakem pruhovaným a rakem červeným. Tyto tři druhy patří k významným invazivním druhům v Evropě. Za použití analýzy stabilních izotopů jsme zkoumali jejich potravní niky na studované lokalitě. Zjistili jsme, že trofické niky raka pruhovaného a raka mramorovaného jsou v přítomnosti raka červeného užší a že tento druh dříve jmenované požírá. Měli jsme tak možnost získat hlubší vhled do jejich trofických vztahů.

Podrobné informace lze nalézt v původním článku: Veselý, L., Ruokonen, T.J., Weiperth, A., Kubec, J., Szajbert, B., Guo, W., Ercoli, F., Bláha, M., Buřič, M., Hämäläinen, H., Kouba, A., 2021. Trophic niches of three sympatric invasive crayfish of EU concern. Hydrobiologia 848: 727–737.

Obr. 1. Standardizované elipsy reprezentující šíři trofické niky jednotlivých druhů raků v horní (levý graf) a ve spodní (pravý graf) části povodí termální potoka Barát. Jednotlivé body označují jedince daného druhu (rak mramorovaný = modrá elipsa a modré čtverce; rak pruhovaný = šedá elipsa a šedá kolečka; rak červený = červená elipsa a červené trojúhelníky). Míra překryvu elips naznačuje využívání stejných potravních zdrojů mezi raky.