Listing and assigning of bachelor and diploma theses at the FFPW USB in the academic year 2018/2019 is governed by Dean’s measure No. 33/2018.
 
Excerpt from the above decision:

1) Until 30th November 2018, the academic workers, eventually students of DSP shall send the topics of final theses to Jitka Plecerová; email: plecerova@frov.jcu.cz. It is necessary to indicate in the topic of the thesis if it is bachelor’s or diploma thesis (both determination is unacceptable) and field of study for which the work is intended (Fishery; Protection of Waters; Fishery and Protection of Waters).
2) On 4th December 2018 there will be topics of final theses, supervisors and contacts to them posted on the website of the FFPW USB.
3) By 11th January 2019 the students of the second year of bachelor’s study and the first year of follow-up master’s study program in the standard course of study or all students who plan to participate in the final state examination in the academic year 2019/2020 and not yet work on a topic of theses, must choose one of the offered theses’ topics and register it with the relevant supervisor. After the agreement of the supervisor and the student, the thesis’s supervisor notifies Jitka Plecerová by an email about assignment of the topic with the student’s name.
4) Non-fulfilment of students’ duties to agree on the topic of final thesis can be considered as non-compliance of requirements resulting from the study program according to the Study and Examination Rules USB in accordance with § 56 par. 1 letter b) Act No. 111/1998 Coll. about universities.
5) The teachers will send the materials for processing of assignment protocol on selected topics electronically to Jitka Plecerová by 25th January 2019. Form of assignment protocol is available here: Assignment protocol of BT and DT.
6) The study department processes the assignment protocols and disseminates them to the directors of institutes and the Vice-dean for study affairs for signature by 1st March 2019.
7) Assignment protocol is an integral part of the bachelor/master thesis.
 

Theses topics of the Academic Year 2018/2019

Theses topics of the Academic Year 2018/2019
 

Laboratory of Aquatic Toxicology and Ichtyopathology

Supervisor Type of Theses  Topic Student Field of Study
dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
+420 38 777 4625
BT  Vliv metazachloru a jeho metabolitu metazachloru OA na raná vývojová stádia raka mramoFPWaného. Závorka Protection of Waters, Fishery
DT  Vliv chronické expozice metazachloru na raka mramoFPWaného.    FPW
         
MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BT  Histologické vyšetření raků – zpracování a vyhodnocení vzorků Kučera Fishery
DT  Histologické vyšetření kaprů infikovaných CEV (Carp Edema Virus) – zpracování a vyhodnocení vzorků Volský  FPW
         
Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
+420 38 777 4622
DT  Akutní a chronické působení neonikotinoidových látek na raky Strouhová FPW
         
Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
+420 38 777 4621
BT  (Anti-)thyroidní aktivita ve vodách (výskyt, zdroje, možný vliv na vodní organismy): přehledová práce   Protection of Waters
BT  Hledání rizikových oblastí výskytu (anti-)thyroidní aktivity ve vodním prostředí České republiky   Protection of Waters
 BT  Mají syntetické progestiny (anti-)thyroidní aktivitu?    Protection of Waters
         
MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
+420 38 777 4621
 BT  Změny vybraných biochemických parametrů při jarních úhynech kaprů  Krisman Fishery
DT  Změny hematologických parametrů při onemocnění kaprů způsobeném kapří edémovou chorobou   FPW
         
Ing. Olga Valentová
+420 38 777 4754
BT  Posouzení účinnosti mobilního zařízení pro čištění vody na sádkách   Protection of Waters
       
 
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
+420 38 777 4622
BT  Histopathological alterations in fish tissue as biomarkers of pollutant exposure   Fishery, Protection of Waters
DT  Frogs as model in toxicology: developmental aspects   FPW
         
Ing. Pavel Šauer
+420 38 777 4622
BT  Zjišťování hormonální aktivity vybraných bisfenolů in vitro    Protection of Waters
BT  Zjišťování hormonální aktivity vybraných pesticidů in vitro    Protection of Waters
         
 

 

Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry

Supervisor Type of Theses Topic Student Field of Study
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
+420 721 855 763,
+420 38 777 4756
 DT  Adaptabilita dvouletých uměle odchovaných násad lipana podhorního (Thymallus thymallus) v řece Blanici Bartoš O. FPW
         
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
+420 38 777 4730
  DT
 In-vitro metabolická transformace léčiv v kapru obecném z recipientu upravených komunálních oDTadních vod
 In-vitro metabolic transformation of pharmaceutical compounds in common carp from recipient of treated sewage water
  FPW
         
Ing. Jan Turek, Ph.D.
+420 38 777 4755
DT  Zhodnocení ekologického Studentu vybraných profilů toků ČR na základě struktury plůdkových společenstev ryb (stanovení indexu CZI)   FPW
         
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
+420 38 777 4756
DT   Nové polutanty ze skupiny bisfenolů ve vodním prostředí ČR   FPW
         
Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
+420 38 777 4752
 BT  Distribuce vybraných léčiv mezi složkami vodního prostředí  Lexová Protection of Waters
         
Ing. Helena Švecová, Ph.D.
+420 38 777 4752
BT Ověření účinnosti filtrace přes granulové uhlí při odstraňování mikropolutantů na vybraných úpravnách pitné vody. Andrea Martanová Protection of Waters
         
 

 

Laboratory of Molecular, Cellular and Quantitative Genetics

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
+420 38 777 4608
 DT  Schopnost adaptace neopolyploidních jeseterů na nestálé podmínky prostředí   FPW
 
 
 
 
 
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
+420 38 777 4612
BT
 Fenotypové korelace užitkových znaků kapra obecného a možnosti praktického využití zjištěných poznatků    Fishery
BT
 Faktory ovlivňující nástup pohlavní dospělosti u ryb a možnosti zkrácení generačního intervalu – přehledová studie      Garayová  Fishery
DT
 Fenotypová a genetická variance rozmístění a počtu šupin u kapra obecného, linie ALv, a jejich vliv na užitkové vlastnosti ryb    FPW
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
+420 38 777 4609
BT  Příčiny deformit skřelového víčka u lososovitých ryb   Fishery
DT  Určení genetické variability vybraných populací lipana podhorního   FPW
 
 
 
 
 
Ing. Martin Prchal, Ph.D.
+420 38 777 4753
 BT  Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného (Cyprinus carpio L.): přehledová studie  Kubišta  Fishery
DT  Rozvoj metody na zvýšení výtěžnosti jedlých podílů kapra obecného    FPW
         
  

Laboratory of Intensive Aquaculture

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
doc.
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
+420 38 777 4606

 no topics for the academic year 2018/2019    
         
MSc.Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4679
 BT  Oxidative stress and fish egg quality   Fishery
 DT  Effect of antioxidant supplementation to oocyte culture media on fish oocyte ageing    FPW
         
MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
+ 420 38 777 4748
BT  Effect of temperature on the successful egg storage time in zebrafish Danio rerio   Fishery
 DT  Effect of oocyte ageing on the occurrence of ploidy anomalies in zebrafish Danio rerio   FPW
         
MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
BT  Culture of freshwater rotifer for Pike perch larval rearing   Fishery
BT  Optimization of an integrated continuos rotifers/chlorella system   Fishery
         
MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
+420 38 777 4743
 BT  A review on triploid induction in different fish species (pouze anglicky)   Fishery
         
Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.
+420 38 777 4610
BT  Vliv nasycení kyslíku ve vodě na efektivitu intenzivního chovu candáta obecného (Sander lucioperca) v recirkulačním akvakulturním systému  Vojta  Fishery
BT  Vliv hustoty obsádek sumečka afrického (Clarias gariepinus) na efektivitu jeho intenzivního chovu v recirkulačním akvakulturním systému  Trnka  Fishery
         
M.Sc. Oleksandr Malinovskyi
BT  Temperature dependent foraging behavior of pikeperch (Sander lucioperca)    Fishery
         
 


Laboratory of Ethology of Fish and Crayfish

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
+420 38 777 4611
 DT  Společenstvo bentických organismů na dolním toku Labe a jeho přítocích   FPW
BT  Cross apmlifikace mikrosatelitních márkrů u raka silnoklepetého (Pontastacus pachypus)   Fishery, Protection of Waters
 DT  Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops z horských lokalit Rumunského pohoří Rodna   FPW
 
 
 
   
Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
+420 38 777 4745
BT  Zhodnocení přežívání a růstu dvou invazivních raků v teplotně suboptimálních podmínkách Marková  FIshery, Protection of Waters
DT  Vliv různých teplot na konkurenceschopnost raka mramorovaného v agresivních interakcích. (konzultant: Kubec) Krejčí FPW
         
Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
+420 38 777 4745
DT  Zhodnocení žravosti nepůvodních raků   FPW
BT Zhodnocení žravosti nepůvodních raků v sub optimálních teplotách   Fishery, Protection of Waters
         
Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
+420 38 777 4769
BT  Denní a noční aktivita hlaváče černoústého a vranky obecné. (konzultantka: Roje)  Polívka Fishery, Protection of Waters
 DT  Proti americkému brouku! Lze odstranit raka signálního z malého toku? (konzultant: Kubec) Jakš FPW 
 
 
 
   
 

 

Laboratory of Controlled Reproduction and Intensive Fish Culture

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
+420 38 777 4681
 DT  Možnosti zvýšení kondice, fitness a adaptability násady jesetera malého (Acipenser ruthenus) Kodras FPW
 
 
 
 
 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
+420 38 777 4677
DT  Změny hmotnosti gonád u jikernaček a mlíčáků keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus) chovaných v rozdílných akvakulturních podmínkách v průběhu juvenilní a na počátku adultní periody života Jarošová L. FPW
DT  Využití obohacených nauplií artemie při odchovu plůdku keříčkovce jihoafrického (Clarias gariepinus)   FPW
 
 
 
 
 
Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.
+420 38 777 4677
 BT  Využití řas ve výživě akvarijních druhů ryb    Fishery, Protection of Waters
BT Zlepšení fitness a etablování únikové reakce vůči predátoFPWi u násad bolena dravého za účelem vysazování do volných vod   Fishery, Protection of Waters
DT  Umělý výtěr reofilních druhů ryb Hoda  FPW
DT  Optimalizace využití RFID technologie pro aktivní vyhledávání značených ryb ve sladkovodním prostředí Kolařík FPW
DT  Chov a odchov bolena dravého   FPW
         
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
+ 420 38 777 4681
 DT  Dynamika absorbce mikročástic z peritoneální dutiny Cyprinus Carpio   FPW
         
 

 

Laboratory of Applied Hydrobiology

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676
DT  Teplotní závislost rychlosti vyprazdňování hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) (Konzultant: Pavel Franta)  Kos FPW
DT  Sezónní změny ve složení potravy hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na dolním toku Labe (Konzultatnt: Pavel Franta)   FPW
DT
 Diurnální změny ve složení potravy hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na dolním toku Labe (Konzultant: Pavel Franta)    FPW
DT  Potravní chování a výběFPWost hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) v závislosti na druhu, početnosti a poměru mezi složkami bentické kořisti Kovář FPW
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
+420 728 006 599
 DT  Potravní zdroje plůdku reofilních ryb v rybnících s instalovanými atraktanty hmyzu  Kajgrová FPW
 
 
 
 
 
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
+420 38 777 4653
 BT  Monitoring výskytu nežádoucích plankonofágních ryb ve vybraných rybnících?  Císler Protection of Waters
 DT  Možnosti zachycení a recyklace živin při vypouštění rybníků  Dofek  FPW
 
 
 
 
 
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
 +420 38 777 4683
 BT  Pohyb povrchových vodních mas v rybnících a jejich vliv na míchání vodního sloupce   Protection of Waters, event. Fishery
BT  Rychlost růstu dominantních rybničních sinic Syslová Protection of Waters
 DT  Fixace dusíku u heterocytozních a nehetorocytozních sinic z rybníků   FPW
         
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
BT
 Zlepšení kvality vody při výlovech rybníků pomocí flokulantů  Mondeková  Protection of Waters
         
Ing. Pavel Franta
BT  Predační tlak hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na zástupce makrozoobentosu v závislosti na teplotních podmínkách. (Konzultant: Bořek Drozd)  Bryllová  Protection of Waters
         
 


 

Laboratory of Reproductive Physiology

Supervisor
Type of Theses   
Topic Student Field of Study
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
+420 38 777 4615
DT  Fish sperm motility: visualisation and analyses   FPW
         
prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc
+420 724 357 897
BT  Zlepšení metody odlepkování jiker u sumce velkého (Silurus glanis)
 ImpFPWement of the elimination of egg stickiness method in European catfish (Silurus glanis)
  Fishery
 
 
 
 
 
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
+420 38 777 4614
       
 
 
 
 
 
MSc. Boris Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
 BT  Current state of fish sperm cryopreservation (English only)   Fishery
DT  Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp (English only)   FPW
 
 
 
 
 
MSc. Miaomiao Xin
 BT  Characterization of protein phosphorylation in sterlet spermatozoa   Fishery
         
MSc. Deepali Rahi
+420 38 777 4743
BT  Understanding sperm motility in externally fertilizing fish: a bioenergetic approach    Fishery
         
MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
+420 38 777 4614
BT  Sperm maturation in aquaculture valuable ray-finned fishes (review)
 Dozrávání spermatu u akvakulturně významných paprskoploutvých ryb (rešerše)
   Fishery
         
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
+420 38 777 4607
BT  Sperm osmotic resistance in different fish species (Osmotická odolnost spermatu u různých druhů ryb)    Fishery
 DT  Ionic regulation of trout sperm motility (Iontová regulace motility spermatu u pstruha)   FPW
         
 

 

Laboratory of Nutrition

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
+420 38 777 4643
BT  Využití pesticidů pro organické zemědělství v akvaponii  Urbásek  Fishery, Protection of Waters
DT  Integrovaná ochrana rostlin v akvaponických systémech, přehledová studie   FPW
 
 
 
 
 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
+420 38 777 4648
 BT  Rybí společenstva v přítocích řeky Snědé  Soukup  Fishery
         
Mgr. Zuzana Linhartová, Ph.D.
 DT  Vliv přírodních aditiv na prodloužení skladovatelnosti chlazených paštik z kapra obecného (Cyprinus carpio)  Tunys  FPW
         
Dr. Bakht Ramin Shah
+420 38 777 4648
 BT  Role of bioactive compounds in fish nutrition    Fishery, Protection of Waters
 BT  Role of dietary fiber on the growth and immunological parameters of fish    Fishery, Protection of Waters
 DT  Application of encapsulated nutrients in fish nutrition    FPW
         
 
 
 

Institute of Complex System

         
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
+420 38 777 3843
 BT  Počítačová analýza rybí etologie (struktura hejn, identifikace jednotlivců, chování u překážky, hejnová hierarchie atd.) s využitím zařízení 5iDviewer   Fishery, Protection of Waters
 BT  Mikroskopie velmi vysokého rozlišení živočišných buněk v přítomnosti nanostruktuFPWaných materiálů (spolupráce s lékařskými pracovišti a firmami z oboru nanotisku)    Fishery, Protection of Waters
 BT  Klastování dat ze sledování dynamických systémů v biologii   Fishery, Protection of Waters
         
Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
+420 38 777 3833
BT  Vliv běžných pesticidů na lidské buňky Slivoně  Protection of Waters
 BT  Využití super rozlišovací optické transmisní mikroskopie při studiu působení toxcikých látek na savčí buňku    
         
Ing. Petr Císař, Ph.D.
+420 38 777 3802
BT  Viditelné vzory pro identifikaci individuálních ryb - databáze  Zvonek  
       
         
Ing. Jan Urban, Ph.D.
+420 38 777 3842
 BT  Změny vlastností rybníků s ohledem na změny počasí a klimatu, přehledová studie   Fishery, Protection of Waters
 BT  Samočinné přístupy sledování bioaktivních činidel ve vodním prostředí, přehledová studie    Fishery, Protection of Waters
         
Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
+420 38 777 3828
 BT  Přehled stoichiometrických a kinetických modelů ryb a jejich výsledků v odborné literatuře   Fishery, Protection of Waters
 BT  Tvorba přehledu metabolických, transcriptomických a proteomických dat sinice Cyanothece sp. ATCC 51142 v odborné literatuře a srovnání dat   Protection of Waters
 BT  Tvorba přehledu metabolických, transcriptomických a proteomických dat sinic rodu Prochlorucoccus v odborné literatuře a srovnání dat   Protection of Waters
 DT  Rozšíření kinetického modelu sinice Synechococcus elongatus PCC 7942 o metabolismus dusíku   FPW
 DT  Možnosti odhadu složení těla ryb na základě experimentů a výpočtů   FPW
 DT  Zmapování výskytu izoenzymů u sinic a jejich sekvenční analýza   FPW
         
 

 

Laboratory of Germ Cells

Supervisor
Type of Theses
Topic
Student
Field of Study
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
+420 38 777 4784
 DT  Studium anatomie pohlavního ústrojí ryb pomocí pryskyřicových odlitků   FPW 
 BT  Změny genové exprese během vývoje samčích zárodečných buněk ryb – přehledová studie   Fishery 
         
Ing. Roman Franěk
+420 38 777 4784
BT  Kompetice zárodečných buněk ryb na modelu dánia pruhovaného   Fishery
         
MSc. Xuan Xie
+420 38 777 4784
BT  Sorting and purification of fish germ cell populations based on flow-cytometric light scatters    Fishery